Voor de nieuwsbrief (met de foto's !)  in pdf formaat klik hier.

Nieuwsbrief 18 Kindcentrum Espelervaart vrijdag 9 juni 2017

 Doe je werk met blijdschap!

Een beetje vrij vertaald, het komt er wel op neer: Met blijdschap werken! Natuurlijk kennen we allemaal wel eens een ‘baaldag’ , daar blijven we mensen voor, toch zal de grote lijn in ons werk een blij gevoel geven; met een lach op het gezicht rondlopen op de werkvloer; dat zien je collega’s, dat heeft uitstraling en doet mensen soms opmerken: “Je bent het zonnetje in huis!” Waarom: ‘Omdat we ons werk voor de Heer doen!’ Licht en warmte geven en daarmee zelf en onze medemens laten groeien naar Hem!

 Vanuit het team:

Ziekte en vervangingen; ook de Lichtboei heeft er mee te maken. Gelukkig dat er ook deze week weer diverse vervangers klaar stonden. Juf Rianne had nog geen stem en moest (als begeleidster) het kamp laten schieten; dat vond ze natuurlijk heel jammer. Juf Bianca (de Texelkenner bij uitstek) sprong in en daar waren we erg blij mee! Maandag hoopt juf Rianne haar werk weer op te pakken! Juf Annemieke had deze week griep en werd vervangen door juf Derkelien. Voor juf Anja is het allemaal heel ingrijpend; de aangezichtspijn die ze in de afgelopen jaren had en die na de operatie minder tot verdwenen leek, is in alle hevigheid teruggekomen. Ook het eten en praten lukt niet of gaat moeizaam. Er is weer contact met diverse hulpverleners o.a. de chirurg. Deze week is besloten dat voor de groep staan niet gaat lukken; we gaan een oplossing zoeken tot aan de grote vakantie en stellen daarvan de ouders van de groep op de hoogte. Voor Anja en haar gezin het meest ingrijpend; we wensen haar alle kracht en bemoediging van omhoog!

 Acties in het onderwijs: 

Zoals u waarschijnlijk zult weten, zijn er veel gesprekken gaande over de staat van het onderwijs. De nieuwe leerkrachten die niet meer te vinden zijn, de invallers waar je soms uren voor moet bellen etc. En vooral ‘de werkdruk binnen ons vak’. Het zijn terechte zorgen die inmiddels breed bekend zijn en toch wordt er structureel niets mee gedaan. Diverse organisaties halen het stakingsmiddel van stal. Dat ligt binnen het onderwijs gevoelig. Wat kunt u van ons (team Lichtboei) en van onze SCPO verwachten? ? Het directeurenberaad van onze SCPO gaat er woensdag over spreken ? Van ons College van Bestuur ontvangt u een schrijven, waarin o.a. zal staan dat het schoolafhankelijk is ? Binnen het team van de Lichtboei spreken we er over en hoort u van ons op tijd wat we gaan doen Als u zich ook zorgen maakt over al bovenstaande zaken, maak het kenbaar bij:

Teken de petitie voor goed primair onderwijs #POFRONT 

http://www.pofront.nl/

Lage salarissen en hoge werkdruk maken het leraarsberoep onaantrekkelijk. dat moet anders. teken de petitie

 Renovatie:

De renovatie is even tot stilstand gekomen. Het wachten is op de sloop van de noodlokalen. De laatste berichten zijn: Vanmiddag (vrijdag) rijplaten leggen/maandag beginnen. Intern zijn we aan het schuiven/herplaatsen/opruimen, zo raakt de tijdelijke berging steeds leger en is de doelstelling:
 • Komende week de handenarbeidtafels naar het talentenplein te verhuizen (op tijd voor de Talentenmiddagen) 
 • De tijdelijke berging weg te hebben, voordat de afscheidsavonden op het programma staan.
In het bovenbouwgebouw zijn weer een paar vaste inventarisstukken afgerond; zo werden de kussens voor de bankjes geplaatst.

 Schooltijden en continurooster:

Deze week vergaderde de MR van de school; hoofdthema’s waren: De schooltijden en de groepsindeling 2017-2018. Betreffende het onderwerp schooltijden en continurooster is er een 'patstelling' ontstaan:
a. Ouders stemden voor; op basis van de 70% voorstanders onder de ouders
b. Team stemde tegen op basis van de zorgen die het team heeft :
Onderwijskundige zorgen en voor wat betreft de pauze en rusttijden
Over en weer was er begrip voor elkaars motieven en standpunten en vraagt men verder op zoek te gaan naar een oplossing die tegemoet komt aan alle geledingen/belangen en motieven. Als directeur wil ik nu eerst graag in gesprek met onze ouders. Dit gaan we doen op twee avonden en per leerjaar en wel op: 19 en 20 juni.
De uitnodiging ontvangt u uiterlijk maandag. In deze bijenkomsten staan twee onderwerpen centraal:

* De groepenverdeling 2017-2018 * Schooltijden: Hoe nu verder?

 Groepenverdeling 2017-2018:

Hieronder vindt u de groepenindeling voor het komend schooljaar. Dit model werd gekozen uit de negen modellen die mogelijk waren. Op 19 en 20 juni willen we dat ook graag toelichten. Intussen worden de leerkrachten gekoppeld aan de groepen. De grootste klus is de indeling van de leerlingen, waarbij de leerkracht o.a. in gesprek gaat met de leerlingen, bijvoorbeeld over vrienden/vriendinnen. Hoe gaan we werken:

Instroomgroep, datum wordt  nader bepaald

 Aantal tot op heden aangemeld: 18 vierjarigen tussen januari en juli 2018

Groep h/1/2

‘Herfst’leerlingen 2 / 10 ll. groep 1 / en 10 gr. 2 

Groep h/1/2

‘Herfst’leerlingen 2 / 10 ll. groep 1 / en 10 gr. 2 

Groep h/1/2

‘Herfst’leerlingen 2 / 10 ll. groep 1 / en 10 gr. 2 

Groep 2/3

10 leerlingen groep 2 en 10 leerlingen groep 3 

Groep 3

24 leerlingen 

Groep 4

28 leerlingen 

Groep 4/5

12 leerlingen groep 4 en 13 leerlingen groep 5 

Groep 5

28 leerlingen 

Groep 6

27 leerlingen 

Groep 7

24 leerlingen 

Groep 7

24 leerlingen 

Groep 6/8

10 leerlingen groep 6 en 13 leerlingen groep 8 

Groep 8

32 leerlingen 


NB: De aantallen zijn ‘bij benadering’. Op dit moment krijgen we van diverse gezinnen (van andere scholen in Emmeloord of daarbuiten) vragen om plaatsing op de Lichtboei; natuurlijk zijn we blij met elke leerling, we maken wel steeds een zorgvuldige afweging: ‘past het allemaal in de groep/in het leerjaar’
Voor wat betreft ‘de combinatiegroep’; Ook op de Lichtboei hebben we intussen veel ervaring opgedaan met de combi-groep. Zeker worden er afwegingen gemaakt. Combi-groepen betekent ook dat leerlingen af en toe ‘opnieuw ingedeeld worden’. We gaan met z’n allen voor een zorgvuldige afweging en indeling.

 Incasseren 4e termijn ouderbijdrage

Binnenkort zijn de schoolreizen en het schoolkamp is inmiddels weer achter de rug. De 4e termijn van de ouderbijdrage zal binnenkort weer plaatsvinden en wel op 23 juni. We zouden het fijn vinden als u er voor zorgt dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

 De schoolreizen:

Vanuit de leerjaren komt er een info brief over de schoolreizen: Die schoolreizen staan gepland op: maandag 26 juni

 De komende twee weken in beeld:

Dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni: Avondvierdaagse; alle informatie ontving u van de A4dcommissie en die hebben hun voorbereidend werk weer goed verricht!
Maandag 19 juni: Start entreetoets groep 7
Ouderbijeenkomst vier leerjaren: zie uitnodiging (19.30-20.30 uur)
Dinsdag: 20 juni: Ouderbijeenkomst vier leerjaren: idem
Verder gewone schoolweken met diverse toetsen in de meeste leerjaren.

 Op schoolkamp:

Onder bezielende leiding van leerkrachten en ouders, hebben de leerlingen van groep 8 genoten op Texel. De weersomstandigheden waren divers, maar de stemming was opperbest. We krijgen vast nog verhalen te horen en te lezen; op de website van de school staan de eerste foto’s.

 Vergadering team Kindcentrum en CBS De Lichtboei:

Afgelopen dinsdagavond vergaderde het team. Het eerste gedeelte was voor de medewerkers van ons KC. Er werd vooral gesproken over: ‘Welke vorderingen hebben we dit jaar gemaakt?’ En …….. wat zijn de speerpunten voor het nieuwe jaar? Daarna ging het team van de Lichtboei verder:
Met deze hoofdthema’s:
 • Schooltijden
 • Groepenindeling 2017-2018
 • Ook keken we weer naar een praktijkfilmpje van een leerkracht met haar groep; bezig met de spellingmethode waar we dit jaar mee zijn gestart ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ Dat deze methode z’n vruchten afwerpt is duidelijk; een mooi gesprek tussen twee leerlingen (waarvan er één in groep 8 zit en die nog niet met deze methode werken). Zij sprak uit: “… als ik al die ingeprente zinnen en categorieën had geleerd, was mijn spelling veel beter geweest!” Groter compliment over de invoer van een nieuwe methodiek kun je niet krijgen.
 Nieuws van SKN  

Het thema van de afgelopen weken bij kinderdagverblijf Schanulleke was Circus! Er werden heel wat boekjes gelezen, liedjes gezongen, en knutselactiviteiten gedaan rond dit thema. Ook werden kinderen omgetoverd tot clowntjes, heuse acrobaten of jongleurs. De kinderen waren heel enthousiast bezig met jongleren en koorddansen. Soms waren er ook leeuwen en olifanten in het circus.
Daarnaast waren we ook druk bezig voor Moederdag. Er werden fantastische tassen gemaakt en bloempotjes met zaadjes.
Inmiddels zijn we van start gegaan met ons nieuwe thema `Er op uit’ en ook Vaderdag komt er aan. Er is weer veel te beleven de komende tijd!

Hartelijke groet, Team Schanulleke.

Met vriendelijke groet namens het team van Kindcentrum Espelervaart,

Gerrit Knijnenberg

Tot slot:
 • De eerste gedachten over de opening van het nieuwe complex zijn er!
 • We gaan uit van ‘feest in de week voor de herfstvakantie’
 • Dat feest hopen we ‘als partners’ van ons KC te vieren, natuurlijk met officiële opening etc.
 • Het zou mooi zijn als we dan ook een nieuwe naam hebben voor ons Kindcentrum als totaal.
 • De afzonderlijke namen: Ukkenburcht / Schanulleke/Boemerang en Lichtboei blijven gewoon bestaan.
 • Vervangen moet worden ‘Kindcentrum Espelervaart’; enkele jaren geleden stelden we de vraag: ‘Wie denkt mee en bedenkt een mooie naam?’ Er kwamen toen twee voorstellen binnen; die zitten nog steeds in de portefeuille!