Visie van team Kindcentrum Espelervaart

in relatie met renovatie en onderwijskundige aanpassing van de gebouwen

 

 Op onderzoek hoe kunnen en willen we leren in

Kindcentrum Espelervaart richting 2020

Inleiding :

Reeds tien jaar werken de partners binnen ons kindcentrum intensief samen. Partners in ons Kindcentrum zijn :

 • Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’ (Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder) leeftijd 2 ½ - 4 jaar
 • Kinderdagverblijf de Kindertuin (Stichting Kinderopvang Noordoostpolder) leeftijd 0-4 jaar
 • Buitenschoolse Opvang Boemerang (Stichting Kinderopvang NOP) leeftijd 4-12 jaar. Openingstijden voor schooltijd 7.30/na schooltijd tot 18.15 uur.
 • Christelijke Basisschool De Lichtboei (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de NOP) leeftijd 4-12/13 jaar

Die samenwerking was bij de start vooral ‘het samen gebruiken van elkaars ruimten’; de laatste drie jaar werken we steeds meer toe naar een ‘echt inhoudelijk kindcentrum’  en wordt op alle mogelijke terreinen gezocht naar verbinding en doorlopende lijnen/afstemming in leren en pedagogische uitgangspunten. Drie jaar geleden werd hiervoor een samenwerkingsdocument opgesteld. Doel is om vanaf dat moment te starten met :

Pedagogisch en educatief partnerschap met elkaar en met ouders, waarbij we van de volgende gegevens uit gaan:

Visie : Het welbevinden van het kind ; veiligheid en rust om tot leren te komen. Een gezamenlijk pedagogisch klimaat.

 • Profiel : Goede opvang en onderwijs met een rijk aanbod met:             

Doorgaande lijnen

 • Een functie innemen in de buurt; er is regelmatig contact met buurtwerker en wijkraad
 • Hoogwaardige kwaliteit: Door de verbinding te hebben, komen kinderen op een hoger plan
 • Deskundige medewerkers en goede overdracht

Multi Functionele Accommodatie :

In 2005 werden we-door de gemeente Noordoostpolder- aangemerkt als een multi- functionele accommodatie, dat betekent dat onze gebouwen ook voortdurend verhuurd worden.   In het gebouw en ook in de aanstaande aanpassing is hier rekening mee gehouden en zal het ook een belangrijk gegeven zijn in de aanpassingen.

(Gebruikers zijn o.a. zangkoor/gymgroepen/dans/cursussen Frans/typen/ook gebruiken sommige kerken/genootschappen de ruimten voor vergaderingen/Bijbelstudie etc.) De ontwikkeling gaat door en zal mogelijk in de toekomst gaan inhouden: Ruimte voor bibliotheek/ therapeuten etc.

Kernwaarden:

In het voorjaar van 2015 hebben we als medewerkers een tweedaagse gehouden, waarin we onze samenwerkingsovereenkomst hebben uitgewerkt en zijn gekomen tot vijf kernwaarden:

Voor twee partners ligt de Christelijke identiteit als fundament (basiswaarde) er onder; voor de partners die onder de SKN vallen is dat de algemene/neutrale identiteit.

Onze visie op onderwijs en opvoeding en de gevolgen voor het gebouw:

Onze kernwaarden worden steeds meer zichtbaar in begeleiding en onderwijs. Om door te kunnen ontwikkelen zullen gebouwen en buitenruimten op die visie aangepast moeten worden.  

In genoemde tweedaagse zijn vier Leer-/ontwikkelgroepen tot stand gekomen;  elke groep werkt vanuit één kernwaarde (één LOG heeft twee kernwaarden als uitgangspunt-‘De LOG :autonomie en betrokkenheid’)

                                     Alle partners samen hebben als doel :

Dat er een aansluitend arrangement ontstaat voor 0-12 jarigen

Het profiel-in samenwerkingsdocument en kernwaarden verwoord-zal nu vertaald moeten worden  naar een inhoudelijk en ruimtelijk programma:  GEBOUW / KINDCENTRUM

 Als we buiten starten : 

 • Alle partners binnen het Kindcentrum Espelervaart gaan uit van ‘Natuurlijk spelen’; de pleinen/ grasvelden etc. worden met dit uitgangspunt ingericht
 • De speelmogelijkheden zijn dienstbaar voor de buurt (het KC wil een centrale positie innemen in de wijk)
 • Eén van onze kernwaarden is ‘Talentontwikkeling’ ;  buiten willen we dat graag invullen door  aan te leggen moestuinen/(in het gebied waar nu het Boeitje staat)
 • Het natuurlijk speelterrein/de pannakooi/de moestuintjes gaan straks ons

   Groene Leerplein vormen

Op naar een groen leerplein.

Binnen : Korte omschrijving van de kernwaarden

Degelijk onderwijs……. Met een toenemende autonomie van leerlingen in hun leerproces:

Het onderwijs en opvoeding dienen van een degelijke kwaliteit te zijn.

We komen steeds verder met doorlopende (leer)lijnen binnen ons hele KC / uitgangspunten zijn:

 • De leerkrachten/pedagogisch medewerkers/leidsters geven een degelijke instructie
 • Dat wordt gegeven op meerdere niveaus
 • Binnen de school gaan we o.a. steeds meer groepsdoorbrekend werken
 • In het kader van verdere ‘Autonomievergroting van de leerlingen / het verhogen van de betrokkenheid in het leerproces’, is o.a. ‘Levelwerken’ een begrip binnen de school; 
 • Ook de toename van het computer/ipad gebruik zullen zichtbare effecten op het gebouw moeten hebben
 • Werkvormen nemen toe, zoals coöperatief leren/ervaringsgericht en betekenisvol werken vanuit thema’s
 • Meer onderwijs op maat
 • Groepsgroottes zullen gaan variëren
 • De behoefte aan overzichtelijke zelfstandige werkplekken is groot

Samenvattend:   Open leerplein met zelfstandige werkplekken/goed wifi netwerk/naast computerplekken, vooral focussen op de ontwikkeling ‘voor  elke leerling (zeker in de midden-/bovenbouw) digitale optie’/lokalen zouden de verbinding moeten kunnen krijgen met leerpleinen, maar ook nog steeds als effectieve instructieruimte gebruikt kunnen worden .

In het kader van die autonomievergroting leerlingen in dit proces laten meedenken! (wat vinden zij nodig in hun schoolgebouw?)

      Talentontwikkeling: (uitgaande van meervoudige intelligenties)

Binnen ons Kindcentrum steken we steeds meer in op de talentontwikkeling van leerlingen 

 • Binnen Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang gebruiken we de ‘ateliers’
 • Tijdens de  schooluren hebben we ‘de talentenmiddag’
 • In de buitenschoolse activiteiten / inclusief BSO en buurt biedt het Kindcentrum diverse workshops aan
 • Het spreekt voor zich dat het KC-gebouw hier op afgestemd moet worden; en dat we de mogelijkheden allemaal/samen gebruiken
 • De tijd na schooltijd bij de BSO zal steeds meer gebruikt worden om lijnen te laten doorlopen in het kader van die talentontwikkeling/begeleiding bij huiswerk etc.

 

       Talentenworkshop fotografie                    Talentenworkshop : Muziek

Het spreekt voor zich dat de andere drie kernwaarden veiligheid /communicatie / betrokkenheid :

Leiden tot een transparante school/veilige plekken/veilige ruimten/lage drempels/goede verbindingen.

Concreet zijn de grote wensen in ruimten gedacht uitgaande van die kernwaarden:

 • Een groot leerplein (te realiseren door verwijderen computerruimte)
 • Hierin creatieve ‘werkeilandjes’
 • Ontmoetingsplekken
 • Daarin en op meerdere plekken in het gebouw: Zelfstandige  werkplekken
 • Flexibel en af te schermen
 • Computerplekken
 • Het zou mooi zijn als ook een ruimte gemaakt kon worden t.b.v. frontale presentatie
 • Enkele ruimten voor logopedie/directeur/ib-er/etc.
 • Ruimte voor bibliotheek
 • Keuken/pantry waar ook kookworkshops plaatsvinden dus met oven/gasfornuis/
 • Teamruimte door alle medewerkers van KC  gezamenlijk te gebruiken/hierin enkele werkplekken voor medewerkers/dit gezamenlijk gebruik zal de KC-teamspirit nog meer bevorderen
 • Creatief nadenken over huidig hb-lokaal, meer richting ‘open ateliervorm’
 • Leer- en ontdekhoeken
 • Lokalen zullen flexibeler gebruikt gaan worden/‘deuren of een bredere vervanger’ staan vaker open etc.
 • Teamleden zijn meer op elkaar gericht en afgestemd en willen een professionele leergemeenschap zijn rondom het kind
 • Rekening houden met ontwikkeling naar (mogelijk) continurooster
 • Kortom : Een opener/overzichtelijker/uitdagender gebouw

        

   Van oude donkere mediatheek                     Naar een licht/open leerplein

In het mb-gebouw te realiseren ten behoeve van het onderwijs:

 • Naast bovenstaande:  8 leslokalen

In het OB-gebouw :

 • In 2016 : Twee of 3 lokalen voor BSO/1 lokaal peuterspeelzaal /4 of 5 leslokalen Lichtboei
 • Zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk in 2020) : Twee lokalen BSO/1 lokaal peuterspeelzaal/de oppervlakte van 3 leslokalen voor kinderdagverblijf/2 lokalen Lichtboei

                         Nadere specificatie van BSO en KDV :

 • Buitenschoolse Opvang uitgaande van 30 kindplaatsen x  3,5 vierkante meter binnenruimte betekent dat 105 vierkante meter.
 • Kinderdagverblijf en BSO samen hebben zo’n 266 vierkante meter nodig.
 • We kunnen dan concluderen:
 • Bij de renovatie uitgaan van directe huisvesting BSO
 • Op den duur inwoning van KDV
 • Bij de aanstaande renovatie de ‘beuk’ kiezen waar in de toekomst het totaal zit KDV en BSO
 • De getallen van de SKN :  16 peuters / 30-40 BSO / 10 baby’s /14  kinderen verticale groep  in totaal gaat men uit van 96 kindplaatsen zou 336 vierkante meter zijn, maar door ‘dubbelgebruik’ kan daar 70 vierkante meter van af en dat maakt 266 vierkante meter.
 • In totaal zo’n 4/5 lokalen en nevenruimten
 • Ruimten hoeven geen ‘dubbele uitvoering’  (binnen één gebouw)te denken valt aan : Keuken –pantry (van kleine keukentjes naar een luxe woonkeuken/waar kinderen koken-teamleden pauzeren-en peuters koekjes bakken)
 • En verder : teamkamer/magazijnen/werkplekken voor teamleden:  Deze zullen dus gezamenlijk gebruikt worden door alle medewerkers van het KC
 • De lokalen/ruimten van Kinderdagverblijf bij voorkeur grenzend aan tuin/speelplaats : Zicht op het plein !
 • Andere aandachtspunten :
 • - Bij afbraak noodlokalen en mogelijk ook het schuurtje op het mb-plein dienen we te zorgen voor voldoende vervangende opslagruimte voor het buitenmateriaal
 • -Bij afbraak Boeitje dient die kant van de LB omringd te worden door een hekwerk/hoog waar men niet over kan/mag, dat zou veel vandalismegevoelige plekken opleveren
 • Zo veel mogelijk aandacht voor een ‘Duurzaam gebouw!’ (graag met een eerste serie zonnepanelen)

Onze wens :

Mag Kindcentrum Espelervaart ondergebracht worden in een complex met rustige uitstraling/met veel lichte kleuren/ dat we ook door het gebouw mogen uitstralen een fijne plek te zijn waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen!

                   

              Leren doen we ook buiten            Resultaat van een kookworkshop