Samenwerkingsdocument

Kindcentrum Espelervaart

In dit samenwerkingsdocument spreken de partners in het KC met elkaar de intentie uit, om zich te committeren aan gemaakt afspraken en onderschrijven zij de gezamenlijke visie en doelstelling van ‘Kindcentrum Espelervaart’. Dit document geldt voor de periode van januari 2015 tot januari 2017. Ons kindcentrum wil werken vanuit de volgende kernwaarden :

Communicatie / Veiligheid / Talentontwikkeling / Autonomie en Betrokkenheid

Onze visie
Welbevinden van het kind
Het Kindcentrum te Espelervaart biedt kinderen kansen om zich te ontplooien en te ontwikkelen om later als zelfstandige volwassenen door het leven te kunnen gaan. Dit doet zij door kinderen veiligheid en rust te bieden, in zo’n sfeer kan optimaal geleerd worden. In ons Kindcentrum gaan we op weg naar een gezamenlijk pedagogisch klimaat. Daarbij zal de Christelijke identiteit van de participanten gewaarborgd blijven en gaan we respectvol om met alle deelnemers en partners (binnen ons Kindcentrum). Medewerkers werken intensief samen waardoor er een hoge mate van kwaliteit en deskundigheid wordt geboden. Er liggen uitdagingen en kansen: De partners werken vanaf 2005 samen.

 

Ons profiel
Goede opvang en een rijk aanbod door………
Eenduidige zorg
betekent dat we gezinnen willen kennen en de nodige professionele zorg vanuit ons Kindcentrum willen aanbieden. Daardoor willen we kinderen en hun opvoeders bieden wat nodig is (Zorg op maat).

Verrijking betekent dat we bijdragen aan een brede sociale ontwikkeling van kinderen. Het Kindcentrum streeft (naast pedagogische afstemming) naar een verbreding van het aanbod op sociaal, cultureel, sportief en zorggebied. Ieder kind krijgt de kans om mee te doen.

Het Kindcentrum richt zich op de doorgaande lijn van opvang en educatie van 0-12 jaar, biedt opvang van 0-4 jaar (Kinderdagverblijf)) peuterspeelzaalwerk 2-4 jaar, onderwijs 4-12 jaar, Buitenschoolse Opvang van 4-12 jaar. Er is aandacht voor de aansluiting op en overdracht van de ene voorziening naar de andere.

Functie in de buurt:
Ons Kindcentrum wil ook een verbindende functie in de buurt hebben. Daarom zal bij de diverse ontwikkelingen ook de wijkraad/buurtwerker etc. betrokken en/of geïnformeerd worden. De betekenis van het buurthuis Espelervaart moet niet onder druk komen te staan.

 

Onze ambitie
Hoogwaardige kwaliteit
Door samenwerking bieden we hoogwaardige kwaliteit. Onze overtuiging is dat de samenwerking synergie oplevert. De samenwerking is een netwerkorganisatie. Het kindcentrum biedt een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen aan voor kinderen en hun ouders.  

Onze doelen

 

  • We willen pedagogisch en educatief partnerschap met elkaar en met ouders. Daardoor werken we aan een doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding.

 

  • We willen integraal samenwerken binnen een netwerkorganisatie waarbij de coördinatie geregeld is. Wij dragen onze visie uit en zorgen voor goede communicatie met onze achterban, collega’s, klanten en leidinggevenden.

 

  • We werken aan deskundige en professionele medewerkers binnen het Kindcentrum

 

  • We willen dat de kinderen zich met plezier binnen het Kindcentrum bewegen en werken aan welbevinden. Zowel binnen als buiten de muren.

 

  • We willen bijdragen aan een breed  aanbod op sociaal, cultureel, creatief, sportief en op zorg gebied.

 

  • We willen toegang bieden tot zorg op maat voor elk kind en elk gezin. En ervoor zorgen dat kinderen op tijd op de juiste plek komen.

 

  • Dat zij veilig overgaan van de ene voorziening/activiteit naar de andere. Overdracht tussen ouders/consultatiebureau/kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal voor 0-4 jarigen en tussen school/BSO voor 4-12 jarigen is van belang. Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal slechten samen ‘muren’ waar het kan.

 

  • We willen dat kinderen soepel doorstromen van voorschoolse voorziening naar de basisschool. En dat zij op school door kunnen gaan met waar ze op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf en thuis gebleven waren.

 

  • Openingstijden: we zijn van 7.30-18.15 uur geopend.

 

 

 

 

 

 

 

  Ondertekening d.d. 15 september 2015        Ja, ik doe mee!

 

Christelijke Basisschool
De Lichtboei
Dhr. Gerrit Knijnenberg
Directeur

         

 

Christelijke Peuterspeelzaal
De Ukkenburcht
Mw. Esther Roffel,
Pedagogisch medewerker

    

 

 

Kinderdagverblijf de Kindertuin
BSO De Boemerang
Mw. Bianca Sikma
Teamleider