Voor de schoolgids in pdf formaat KLIK HIER.

Schoolgids 2017 - 2018

De basisschool, een stuk van je leven
We zijn allemaal naar school geweest. Zo’n acht jaar zaten we op de lagere school of basisschool. Een flinke tijd dus.
De basisschool legt, zoals het woord al zegt, de basis voor verder onderwijs. Het is een belangrijke schakel in het leven van een kind.
Dan wil je als ouder een goede keus maken en weten wat je van een school mag verwachten.
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Dat maakt kiezen er niet eenvoudiger op.
Daarom vraagt de overheid aan basisscholen een schoolgids te maken. Deze gids kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.
De gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op ‘De Lichtboei’ hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid tekst en uitleg te geven.
We werken met een losbladig systeem: Elk gezin beschikt over een map met daarin de schoolgids; de jaarlijkse aanvullingen/wijzigingen komen in de eerste schoolweken mee.
Voordeel is dat we kostenbesparend werken, maar ook meer informatie aanbieden, zoals het overzicht kinderziektes etc.
Aangezien we ook op de Lichtboei steeds meer stukken digitaal verspreiden en op onze website zijn te vinden, zullen we de papieren updates tot een minimum beperken.
Bewaart u de schoolinfo zo veel mogelijk in de Lichtboeimap en u heeft een handig naslagwerk!


Gerrit Knijnenberg
Directeur CBS ‘De Lichtboei’

 

 

 

‘De Lichtboei’
Scheer 1
8303 KN Emmeloord
tel. 0527-69 86 44
email: de.lichtboei@scpo-nop.nl
website:www.delichtboei-emmeloord.nlBasisschool ‘De Lichtboei’,
…. een eerste indruk
In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over doelen en werkwijzen van onze school.
Om te beginnen willen we in het kort zeggen waar het op onze christelijke school om gaat:

‘De Lichtboei’ is een basisschool die vanuit een christelijke levensvisie op opvoeding en onderwijs kinderen wil begeleiden.
Bijbelse waarden en normen zijn ons uitgangspunt om te werken aan een klimaat
van veiligheid, plezier, respect en wederzijds vertrouwen. Ons onderwijs is gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen.

Motto van onze school is
‘De Lichtboei: Basis van je toekomst’

Wij vinden het belangrijk, dat uw kind met plezier naar school gaat en een fijne schooltijd heeft samen met andere kinderen en dat dit een goede basis vormt om veel te leren. Elk kind moet tot zijn recht komen. Wij proberen alert te zijn op discriminatie en pesten en we werken vooral aan het voorkomen ervan. Steekt dit toch de kop op dan proberen we direct in te grijpen.
U, als ouder, speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.
Om een veilig en ordelijk schoolklimaat te scheppen gelden er regels op ‘De Lichtboei’.
Orde, rust en regelmaat zorgen ervoor, dat er aandacht en ruimte voor elk kind is.


Basiswaarde : Onze Christelijke identiteit
Kernwaarden waarvoor we staan :


 

STRUCTUUR EN ORGANISATIELeerkrachten in het algemeen

Wie wij zijn
CBS De Lichtboei is één van de dertien scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder; afgekort: SCPO. Deze stichting zet zich in voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Ze telt dertien basisscholen die met elkaar zijn verbonden, maar daarnaast allemaal een ‘eigen gezicht’ hebben.

Grondslag van de SCPO
De stichting heeft als grondslag de Bijbel en laat zich in haar werkzaamheden inspireren door de kracht van het Evangelie van Jezus Christus, zulks met respect en begrip voor levens- en maatschappijbeschouwingen van anderen.
Onderwijs en opvoeding in de van de Stichting uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven.
 
Doel en middelen

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van het christelijk primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Zij werkt voortdurend aan het realiseren van haar missie: Het geven van goed onderwijs vanuit een christelijke levensvisie. Bijbelse waarden en normen zijn hierbij het uitgangspunt.
 
De organisatie van de SCPO
De SCPO wordt bestuurd door het College van Bestuur: de heer E.K. (Kristiaan) Strijker Het College van Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op met name het functioneren van het College van Bestuur. Het College van Bestuur werkt vanuit het bestuurskantoor in Emmeloord en coördineert en/of stuurt veel zaken van hieruit aan. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden. Eén van hen wordt benoemd op voordracht van de GMR. De Raad van Toezicht bestaat uit: mevrouw I. Deuling, mevrouw E. Blankvoort, de heer J. Jongejan, de heer B. Philipsen en de heer G. Kreder. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voert namens ouders en personeel overleg met het College van Bestuur. Daarbij heeft zij instemming- en adviesbevoegdheden. Voorzitter van de GMR: de heer R. (Ruud) Reijenga.

Scholen van de SCPO
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school op basis van het managementstatuut van de SCPO. Hierbij ligt het accent op onderwijskundig leiderschap. De schooldirecteuren komen regelmatig bijeen in het kader van beleidsvoorbereiding, onderlinge afstemming en deskundigheidsbevordering. Deze bijeenkomsten noemen we het directeurenberaad. Scholen van de SCPO bedenken niet zo maar hun eigen plannen. Veel zaken zijn wettelijk voorgeschreven of binnen de SCPO afgesproken. Dit laatste wordt gedaan om de missie, de visie en de doelen van de SCPO te kunnen verwezenlijken.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn voor de SCPO erg belangrijk. Met name op schoolniveau komt dit sterk naar voren door diverse vormen van ouderbetrokkenheid. We onderscheiden:
* de ouder die meeleeft (met je kind, met de groep waarin je kind zit en met de leden van het schoolteam);
* de ouder die meedoet (met het team of de groep waarin je kind zit, als overblijfmoeder, als leesvader of hoe dan ook);
* de ouder die meedenkt en meebeslist (als lid van de medezeggenschapsraad of als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad);
* de ouder die toezicht houdt (als lid van de Raad van Toezicht).
Natuurlijk verwachten we dat alle ouders meeleven met de kinderen en de school. En eigenlijk zouden we het ook erg prettig vinden wanneer ouders willen meehelpen. Gelukkig doen ook veel ouders dit. Al deze hulp wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie.
Het meedenken en meebeslissen kan door lid te zijn van de MR en/of de GMR. Maar er zijn meer mogelijkheden om mee te denken: deelname aan de klankbordgroep en/of een ouderpanel.
 
Klankbordgroep en panels
Als schooldirecteur heb je met veel personen en belangen te maken: de kinderen, hun ouders, de personeelsleden, het College van Bestuur en collega-directeuren. Behalve deze personen en hun belangen is er ook veel vakliteratuur voorhanden. Telkens weer sta je als schooldirecteur voor de keuze: Doen wij de goede dingen? Om over die vraag na te denken en hierop feedback te krijgen vanuit de ouders is door de directeur een klankbordgroep samengesteld die periodiek bijeenkomt.
Maar er is ook nog een andere vraag: Doen wij de dingen goed? Ook dat willen we graag rechtsreeks horen. Vandaar dat op alle scholen van de SCPO periodiek een oudertevredenheidspeiling wordt
georganiseerd. We bestuderen zorgvuldig de uitslag. Waar u tevreden over bent, proberen we te borgen. En zaken waarvan u als ouders heeft aangegeven dat u daar minder tevreden over bent, willen we graag met u bespreken. Dat doen wij door het instellen van een ouderpanel. Een ouderpanel is een groep ouders, die over één te verbeteren punt van gedachten wisselt met de school. We nodigen ouders die belangstelling hebben voor het genoemde verbeterpunt uit om op school bij elkaar te komen en ons nog duidelijker aan te geven wat verbeterd zou moeten worden en dan verkennen we met hen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

Ook de mening van de leerlingen op de scholen van de SCPO vinden we erg belangrijk. Vandaar dat we naast ouderpanels ook leerlingenpanels organiseren. Een leerlingenpanel is een groepje leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 dat met de schooldirecteur spreekt over wat hen bezig houdt. Meestal neemt de schooldirecteur de uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling als uitgangspunt, maar het kan ook over andere aspecten van het schoolleven gaan, zoals de schoolregels, de inrichting van het schoolplein, de lessen of de omgang met de leerkrachten.
 
Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van de SCPO van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 
Lees verder op www.scpo-nop.nl
 
 
Organisatie op schoolniveau…

De directie.
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken berust bij de directeur.
De directeur is G.(Gerrit) Knijnenberg en hij wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren van onder- en bovenbouw en de intern begeleider. Voor hun namen verwijzen we naar de Jaarbrief.
Bij afwezigheid van de directeur zijn de bouwcoördinatoren en/of de intern begeleider het aanspreekpunt.
 
Leerkrachten met een speciale taak
‘De Lichtboei’ kent een aantal leerkrachten met een speciale taak. Zo is er een onder-, en een bovenbouwcoördinator. Zij zien wat speelt in de ‘bouwen’ en geven o.a. leiding aan alle bouwvergaderingen
Daarnaast is er een Intern Begeleider. De interne begeleiding is binnen de scholen van de SCPO Noordoostpolder niet meer weg te denken. Op het terrein van zorg en begeleiding van kinderen, leerkrachten, directie en ouders neemt de intern begeleider een centrale plaats in. De SCPO Noordoostpolder ziet ‘de ib-er als coach’ als de kerntaak van de ib-er.
In diverse groepen is een onderwijsassistent werkzaam.
Tenslotte is er nog een ICT-coördinator. Deze persoon is eindverantwoordelijk voor alle zaken rondom de computers. Alle andere taken binnen de schoolorganisatie zijn verdeeld over alle leerkrachten, waaronder ook taken in de zorg. Te denken valt o.a. aan het inzetten van een dyslexiecoach.

Leerkrachten in het algemeen
Op ‘De Lichtboei’ werken gemotiveerde en goed geschoolde leerkrachten, die met liefde voor het kind hun werk zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Natuurlijk blijven zij ook mensen met beperkingen. Ons uitgangspunt is steeds :
‘Kom wanneer u iets dwarszit’ !
 
Stagiaires
De onderbouwcoördinator is ook stagebegeleider en onderhoudt contacten met de Pabo Windesheim en de Gereformeerde pabo in Zwolle, daarnaast is een leerkracht coördinator voor alle studenten van ROC ‘De Friese Poort’ in Emmeloord. Elke leerkracht (met een aantal jaren ervaring) kan een stagiaire begeleiden. Wij vinden het belangrijk, dat jonge mensen bij ons de praktijk kunnen leren. We hebben hen nodig als onze toekomstige collega’s!

We kennen drie soorten stagiaires:

 • Pabo 1, 2 of 3-studenten:zij lopen stage in één van de groepen van onze school, o.l.v. een leerkracht.
 • Lio-stagiaires: studenten die in het 4e jaar van de Pabo zitten en voor een aantal maanden 4 dagen per week een groep zelfstandig lesgeven. Deze stage is bedoeld om de student beter te laten wennen aan de praktijk.
 • Studenten die vooral in de onderbouw als onderwijsassistenten en klassenassistenten de vaste leerkrachten ondersteunen.


Huisvesting De Lichtboei

De Lichtboei is gehuisvest in twee gebouwen :
Dat betekent dat de 350 leerlingen mooi verdeeld zijn en ook voor wat betreft de leeftijd bij hun aangepaste speelterreinen zitten.
* Het onderbouwgebouw; hierin zitten- na de renovatie - de groepen 1 t/m 3. Ook vindt Christelijke Peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’ hier onderdak en BSO de Boemerang
* Het midden- / bovenbouwgebouw; hierin zitten de groepen 4 t/m 8
In schooljaar 2016-2017 ondergingen de gebouwen een ingrijpende renovatie. Alle noodlokalen zijn verwijderd en de pleinen kregen een opknapbeurt. Die renovatie krijgt in het onderbouwgebouw nog een vervolg, zodat ook optisch alles overeenkomt.

Het totale complex is tevens een Multi Functionele Accommodatie m.a.w. ook door middel van medegebruik worden de gebouwen efficiënt gebruikt.
Door de ligging kunnen we spreken over een veilige schoolomgeving.
Een veilige route voor al het verkeer rondom de gebouwen.
In 2012 ontvingen we o.a. het Verkeersveiligheidslabel.

Medegebruik en Buitenschoolse opvang
We hebben we diverse medegebruikers in ons schoolgebouw:

a. Christelijke peuterzaal ‘De Ukkenburcht’ Fijn toch als u ook een twee-/driejarige heeft, die in hetzelfde gebouw gebruik kan maken van de peuterzaal. De peuters hebben hun eigen plein/hun eigen schommel en zandbak.

b. De SKN-buitenschoolse opvang.
De Stichting Kinderopvang Noordoostpolder verzorgt de buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw. Tot op heden werden leerlingen voor en na schooltijd vaak gebracht/opgehaald door taxi’s en waren dan een tijd onderweg naar een locatie op afstand. Nu kunnen ze (inpandig) naar de bso. (buitenschoolse opvang, voor- en na schooltijd) Voor de adressen verwijzen we u naar bijlage 3.
De opvang van de 0-4 jarigen wordt ook door de SKN verzorgd en dit gebeurt in het gebouw van Schanulleke (op loopafstand van onze school)

Kindcentrum :
Vanaf cursusjaar 2012-2013 zijn we ons Kindcentrum gestart: We groeien door naar een volwaardig ‘Kindcentrum’. Onze partners gaan uit van dezelfde kernwaarden.
Als basiswaarde kent de SKN een algemene identiteit. Samen werken we met een:  

Werkgroep Pedagogische Afstemming:
Een kind is gebaat bij eenduidigheid in aanpak en opvoeding.

Werkgroep activiteiten:

Tal van activiteiten worden aangeboden:
a. Workshops crea
b. Sport- en spelactiviteiten
c. Cursussen waaronder computertypen
d. Algemene muzikale vorming voor de groepen vier en vijf enz. enz.


Leer- / Ontwikkelgroepen: (LOG)
De personeelsleden hebben een keuze gemaakt voor een Leer- / ontwikkelgroep.
Vanuit elke kernwaarde is zo’n LOG bezig met de verdere ontwikkeling van onze school/ons kindcentrum.

Af en toe houden we een gezamenlijke ouderavond.
De klankbordgroep van de school wordt twee keer per jaar verbreed tot een ‘klankbordgroep Kindcentrum’ en één van de meest in het oog springende veranderingen is het aanbod van speelmogelijkheden :

 • Een heus pannakooitje met kunstgras
 • En grasveld met ‘natuurlijk spelen’ als thema

 

Werken aan groepsvorming


Uitgangspunten van ‘De Lichtboei’
Onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging

 • de Bijbel is voor ons het Woord van God. Daarin heeft Hij zich aan ons bekend gemaakt. Dit Woord maakt ons duidelijk hoe wij als mens moeten leven. Mens zijn is leven in relatie. In relatie tot God, de medemens en denatuur. Jezus Christus is de Ware Mens. Door Hem na te volgen geven we inhoud aan de relatie tot God;
 • we werken vanuit Bijbelse normen en waarden;
 • we vertellen en lezen de verhalen uit de Bijbel;
 • dagopening en sluiting met lied en gebed;
 • het toeleven naar en vieren van christelijke feesten.

Veiligheid en geborgenheid

 • gezellige inrichting van de groeps- en schoolruimtes;
 • zorgen dat kinderen graag naar school gaan;
 • positieve aandacht en bemoediging voor elk kind;
 • stimuleren van zelfvertrouwen en zelfstandigheid;
 • orde, rust en regelmaat door duidelijke regels en afspraken;
 • elkaar serieus nemen en in zijn/haar waarde laten.

Leren en vorming : Talentontwikkeling

 • inspelen op de ontwikkeling van gave van hoofd, hart en handen;
 • gericht op verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen;
 • doorgaande lijn in begeleiding door afspraken tussen onderwijsgevenden en de keuze van moderne methoden en media.

Individuele zorg op maat en toenemende autonomie :

 • door goede observatie, leerlingvolgsysteem, interne begeleiding en extra hulp en zorg voor ieder kind;
 • door een aanpak die rekening houdt met verschillen tussen kinderen;
 • door individuele begeleiding waar dat nodig is.

Betrokkenheid van ouders en goede contacten tussen school en thuis : Communicatie !

 • in bestuur en beleid van de school;
 • bij ontwikkeling van hun kind d.m.v oudergesprekken, rapportages, (soms) huisbezoek, informatiebulletin;
 • ouders en onderwijsgevenden zijn samen verantwoordelijk.

Onderwijsgevenden

 • die met veel inzet en deskundigheid hun werk doen;
 • die preventief en planmatig werken;
 • die hun vak bijhouden door scholing.


HET ONDERWIJS
Basisschool ‘De Lichtboei’: wat leert mijn kind daar allemaal?
De Wet op het primair onderwijs (WPO) is het kader waarbinnen ‘De Lichtboei’ onderwijs geeft.
Naast nadruk op de basisvakken taal, lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan wereldverkenning, expressie en omgaan met elkaar. Dit alles met behulp van moderne methoden en media, ingebed in een schoolklimaat waar kinderen zoveel mogelijk tot hun recht komen.

Godsdienstige vorming
‘De Lichtboei’ is een ‘school met de Bijbel’. De Bijbel is voor ons het woord van God. Elke schooldag beginnen we in de groep met lied en gebed en wordt uit de Bijbel verteld. Iedere schooldag sluiten we af met gebed.
Voor liederen gebruiken we naast het Liedboek voor de kerken ook liedbundels als ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam/Bundel Opwekking / Tussentijds etc.. Elke week wordt wel een nieuw lied aangeleerd, waarvan om de week één van de liedlijst (samengesteld door de werkgroep Kerk, School en Gezin).
Voor de keus van Bijbelverhalen maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’ (van de NZV te Hilversum). De gekozen Bijbelverhalen van een week staan in het teken van een thema. zie www.kindopmaandag.nl
Het toeleven naar en vieren van de christelijke feesten vindt plaats in school.
Eén keer per jaar vieren we één van de christelijke feesten in een kerkgebouw.


Paasviering in groep 5 met juf Leonie

Twee keer per jaar werken we aan een weekthema in het kader van Kerk, School en Gezin.
Via onze Nieuwsbrief verneemt u vroegtijdig wanneer er een KSG dienst is. Het hoeft geen betoog, dat aanwezigheid bij zo’n dienst op prijs wordt gesteld. We vinden het fijn als kinderen hun medewerking verlenen in een KSG dienst.
Vooraf kunnen ze zich aanmelden.


Goede Doel / Zendingsgeld
Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld.
Woord en daad horen bij elkaar. Vandaar dat we als school projecten ondersteunen die aandacht en hulp geven aan de naaste veraf en dichtbij. De kinderen kunnen elke maandag geld hiervoor meebrengen. Soms houden we een schoolactie om geld en goederen in te zamelen. Ook hierover wordt u op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief.
Een speciale commissie, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten, beheert het zendingsgeld en komt jaarlijks met een aantal voorstellen m.b.t. de doelen die gekozen worden. Een deel van de gelden is bestemd voor actuele noden.

Spelen en werken in groep 1 en 2
We kennen in de onderbouw de open inloop. Dit betekent, dat u uw kind ’s morgens of ’s middags binnenbrengt en het dan direct kan kiezen uit activiteiten. Pas na enige tijd roept de leerkracht de kinderen bijeen om gezamenlijk de dag in een (kleine kring) te beginnen.
Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het samen leren omgaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt door spelen. Dit gaat door bij oudere kinderen. Hier krijgt de leerkracht een meer sturende rol.
Er wordt gewerkt vanuit een thema en de meeste vakken komen in samenhang aan de orde. Op een speelse manier leren kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taakvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Belangrijk is en blijft een rijke stimulerende omgeving die betekenis heeft voor de kinderen door hun eigen inbreng en veel wisselwerking met de leerkracht.
In groep 2 worden (ook op speelse wijze) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Halverwege groep 2 wordt gekeken of een kind toe is aan groep 3.
Wanneer een kind na twee jaar nog niet ‘rijp’ is voor groep 3 adviseren we liever een jaar langer groep 2 dan jarenlang op de tenen de school te moeten doorlopen. Onze ervaring leert, dat het kind dan in de meeste gevallen meer zelfvertrouwen ontwikkelt en het minder moeite heeft met het doorlopen van de resterende groepen op onze school.
Daarnaast hebben we als school beleid gemaakt als het gaat om de leerlingen die geboren zijn in de maanden oktober, november en december.
Voor het gemak noemen we het de ‘procedure herfstleerlingen’. Wanneer uw zoon/dochter in deze maanden vier wordt, vraagt u dan even naar deze beschrijving.

Nederlands Taal
‘De Lichtboei’ werkt met de methode ‘Taal Actief’. Het taalonderwijs is heel uitgebreid.
Er is aandacht voor het verwoorden van gedachten en ideeën, voor spelling en luisteren naar de ander en uitbreiding van de woordenschat.
Naast schriftelijk taalwerk leren we de kinderen verhalen schrijven en spreekbeurten houden.
In cursusjaar 2016 - 2017 zijn we gestart met de nieuwe Taal Actief voor de 'taallijn' / voor spelling gebruiken we vanaf dat moment: 'Zo leren kinderen lezen en spellen.


In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan.
Voor kinderen die meer in het algemeen moeite hebben met de taalontwikkeling, zijn er weer anderen programma’s.

Lezen
In groep 2 wordt gewerkt met middelen en materialen die voorbereiden op het leren lezen en bij sommige kinderen tot lezen leiden. (o.a. ‘Schatkist’ – de voorloper van Veilig Leren Lezen). Vanaf groep 3 krijgen de kinderen systematisch leesonderwijs. We hanteren hierbij de methode ‘Veilig leren lezen’. (In cursusjaar 2017-2018 starten we met de nieuwste versie van deze methode) Het accent ligt op het aanvankelijk technisch lezen. In de groepen 4 t/m 8 verschuift het accent van voortgezet technisch lezen steeds meer naar begrijpend en studerend lezen. De leesvorderingen van de kinderen worden nauwgezet gevolgd en getoetst. Voor het voortgezet technisch lezen, werken we met de methode : TIMBOEKTOE en bij het begrijpend lezen gebruiken we ‘Lezen in Beeld’.

Naast dit lezen doen we aan leespromotie door voorlezen, leespromotieactiviteiten en leesprojecten in samenwerking met de bibliotheek Noordoostpolder.
Ook doen we af en toe mee aan projecten als ‘Lezen in de lengte’ etc.
Tevens doen we mee aan de Voorleeskampioenschappen. Als kinderen dat willen kunnen zij meedoen aan lokale (en eventuele volgende) rondes.
De groepsbibliotheek speelt bij leespromotie een grote rol. Om deze bibliotheek te vernieuwen wordt er jaarlijks veel geld besteed aan nieuwe lees- en prentenboeken.

Rekenen en wiskunde
In cursusjaar 2011-2012 besloten we om de methode ‘Rekenrijk’ te vernieuwen.
De methode gaat uit van de dagelijkse praktijk. Rekenen is niet alleen het maken van sommen, het rekenen zit in ons dagelijks leven. Wat dat betreft lijkt rekenonderwijs niet meer op datgene wat wij als volwassene vroeger vaak op school deden.
De verschillende bewerkingen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen) worden aangeleerd m.b.v. allerlei materialen.
In de methode is een goed evenwicht tussen zelfstandig werken en samenwerken aan reken-/wiskundeproblemen. Kinderen leren zo van elkaar en met elkaar.
Er wordt veel gewerkt aan het verkrijgen van inzicht: wat is eigenlijk optellen of vermenigvuldigen, enz.?
Naast het aanleren van allerlei bewerkingen is er veel aandacht voor klokkijken, meten, wegen en geldrekenen.
Iedere les biedt ruimte voor het oplossen van rekenproblemen op verschillende manieren en niveaus.

Schrijven
Tot op heden leren we op onze school een doorlopend schrift: het aan elkaar schrijven van letters. We willen de kinderen een handschrift leren dat netjes en goed leesbaar is. Daarom worden er vaste lettervormen en verbindingen aangeleerd en wordt er aandacht besteed aan de juiste afstanden tussen letters en woorden.
Er wordt bij andere vakken geschreven in schriften met passende liniatuur.
Vanaf cursusjaar 2017-2018 doen we in groep 3 een proef met blokschrift.
In groep 1 en 2 wordt al aandacht besteed aan de schrijfmotoriek en het op de goede manier vasthouden van een potlood.

Creatieve vorming
De creatieve vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft nadruk, ook de creatieve vorming is op ‘De Lichtboei’ belangrijk.
In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma.
Naast : handvaardigheid, tekenen en muziek als aparte vakken (vooral in de groepen 3 en 4, werken we in de groepen 5 t/m 8 met een talentenmiddagen, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit een breed aanbod van workshops.
In cursusjaar 2017-2018 zal ons muziekonderwijs een impuls krijgen door inzet en coaching van een speciale muziekdocente (periode september tot voorjaarsvakantie

 

Wereldverkennende vakken
Onder wereldverkennende vakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In de groepen 1 en 2 worden deze kennisgebieden in samenhang aangeboden. Het gaat dan om het ontdekken van de wereld om ons heen.
Vanaf groep 3 komen de vakgebieden meer en meer apart aan de orde.
Door kringgesprekken, klassengesprek, spreekbeurten, schooltelevisie, projectwerk en werkstukjes maken blijft de samenhang belangrijk. Zelf informatie zoeken en onderzoekend bezig zijn, zijn belangrijke werkvormen.
We gebruiken de volgende wereldverkennende methoden:

 • Huisje, boompje, beestje (gr. 3-4)
 • Aardrijkskunde: De blauwe planeet
 • Geschiedenis: Een zee van tijd (gr.5 t/m 8)
 • Natuuronderwijs:
  • Vierseizoenenboek (gr.1-2)N
  • Natuur buitengewoon (gr.3 t/m 8)

 

Muziekatelier in speellokaal

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De klas, het schoolplein en in het bijzonder het speellokaal zijn ruimten waarin aan de motorische ontwikkeling wordt gewerkt.
Vanaf groep 3 hebben de groepen wekelijks bewegingsonderwijs in een aparte gymzaal. Ook kunnen ze gebruik maken van het mooie speellokaal in het onderbouwgebouw. (vooral de groepen 1-2)
De gymzalen waarvan we gebruik maken: Skagerrak en de Zeevaarder.
In de gemeente NOP hebben de leerlingen geen zwemonderwijs.

De dagen waarop gymonderwijs gegeven wordt, vindt u op de actuele bijlage die u krijgt aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Bewaart u dit overzicht ook in deze map!

Het gymonderwijs wordt door de leerkracht zelf gegeven.
We willen graag, dat de kinderen tijdens de gymles gymkleding dragen. Deze kleren mogen op school in een (bij voorkeur stoffen) tas aan de kapstok blijven hangen. Laat ze wel regelmatig mee naar huis nemen om ze te wassen.
Voor groep 1 en 2 willen we graag gymschoenen zonder veters en voorzien van naam! De gymschoenen moeten lichte zolen hebben; deze schoenen mogen niet buiten gedragen worden!
donkere zolen zijn niet toegestaan, omdat er strepen op de gymvloer kunnen ontstaan. Verder zijn de zogenaamde balletschoentjes niet geschikt om in te gymmen. De zolen hiervan zijn erg glad. Het is handig en veilig als kinderen op de dag dat ze gym hebben geen sieraden dragen. Deze kunnen stukgaan, kwijtraken of in het ergste geval ook verwondingen veroorzaken tijdens de les.

Sociale redzaamheid
Sociale redzaamheid loopt als een rode draad door alle vakgebieden naast de aparte aandacht die het op het rooster krijgt. Bij sociale redzaamheid gaat het om gedragingen die een kind in staat stelt in alledaagse situaties zelfstandig op te treden. Het gaat erom kinderen hierin te stimuleren en vaardig te maken. Versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn hierbij heel belangrijk. Voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is dit voor kinderen van groot belang.
We werken met de ‘Kanjertraining’; deze training geeft de kinderen handvatten in sociale situaties.
Een belangrijk doel is dat het kind positief over zichzelf en de ander leert denken. In de Kanjertraining staat ook centraal hoe we met elkaar omgaan. In het omgangsprotocol staan de afspraken die we hierover op school hebben gemaakt uitgewerkt.


De basisregels van de Kanjertraining

In elke groep ziet u de gekleurde petjes die gebruikt worden om gedrag uit te beelden.
Voor het onderwijs zijn de doelen vooral praktisch:

 • de school weet grenzen te stellen
 • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
 • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • leerlingen voelen zich veilig
 • leerlingen durven zichzelf te zijn
 • pestproblemen worden opgelost
 • de opvoeder wordt gerespecteerd

Het zou fantastisch zijn als ouders meehelpen in dit traject. In het voorjaar van 2008 hielden we hiervoor een speciale ouderavond voor alle ouders om de drie jaar herhalen we deze informatie voor de nieuwe ouders; op internet kunt u veel informatie vinden over deze training.
www.kanjertraining.nl

Verkeer:
Kinderen leren de belangrijkste verkeersregels. Er wordt uitgegaan van situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken krijgen. Ze leren rekening te houden met anderen in het verkeer.
We gebruiken materialen van Veilig verkeer :
Zoals : ‘Stap Vooruit’ / ‘Op voeten en fietsen’ en de Jeugdverkeerskrant.
Afsluitend is er voor groep 7 een theoretisch en praktisch verkeersexamen.
Verkeer is echter niet een zaak van de school alleen; ook u als ouder/verzorger zult regelmatig met uw kind praktische oefeningen moeten doen om het tot een goede verkeersdeelnemer op te voeden.

Engels
In groep 5 en 6 starten we met eenvoudig Engels en in groep 7 en 8 wordt dit verder uitgebouwd. Op een aansprekende en speelse wijze leren de kinderen de eerste Engelse woorden en zinnen. We gebruiken hierbij de methode :
‘Hello World’.
Daarbij krijgen luisteren en spreken de grootste aandacht.

scholencross

buitenrekenles

Basisschool ‘De Lichtboei’, steeds op zoek naar verbetering van het onderwijs m.a.w.: Ook op de Lichtboei doen we aan kwaliteitszorg!
Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden vragen we ons steeds af:
‘Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen?’
Bijstellen, veranderen en vernieuwen van ons onderwijs blijft noodzakelijk.
Om ons onderwijs en onze basisschool ‘ door te lichten’ maken we gebruik van diverse instrumenten:

1. Werken met kwaliteitskaarten:
Door middel van een vragenlijst die we als team en soms met andere geledingen bespreken, richten we ons elk jaar op vier onderdelen van onze school. Zaken die sterk scoren bevestigen we en de minder sterke punten pakken we aan.

2. Periodiek Kwaliteits Onderzoek:
Ook de inspectie heeft een visie op onze school.
Regelmatig wordt de school bezocht / de inspecteur bekijkt lessen / spreekt met ouders, leerlingen, leerkrachten etc. En geeft in een uitvoerig rapport een oordeel. Eind 2013 bezocht de inspectie voor het laatst de Lichtboei.
In zijn verslaglegging spreekt hij het vertrouwen uit in de onderwijskwaliteit op onze school; punten die hij ter verdere verbetering heeft genoemd, zijn we direct gaan oppakken.
Fijn dat een onafhankelijke instantie ook onze kwaliteit in kaart wil brengen.
De laatste jaren beoordeelt de inspectie de kwaliteit ook ‘op afstand’ (veelal op basis van toetsuitslagen)

3. Visie van ouders.
Door middel van diverse enquêtes/klankbordgroepen en evaluerende ouderavonden bevragen we de ouders en zetten uitslagen vaak om in concrete actiepunten.
Zo formuleren we elk jaar weer diverse aandachtspunten voor het cursusjaar daarna, maar ook voor de langere termijn.
We noemen o.a. de avonden : Gescheiden en dan / Anders dan anderen / Meer- en hoogbegaafdheid / Hoe gaan we met elkaar om / Hoe werken we met groepsouders / Hoe gaan we verder met onze schooltijden

4. Enquêtes:
Door middel van tevredenheidspeilingen, wordt ook regelmatig de visie van ouders/leerlingen/personeel in beeld gebracht.
De meest recente tevredenheidspeiling onder de ouders werd in april 2015 afgenomen.

In de afgelopen jaren hebben we de volgende dingen gerealiseerd:

 • Vernieuwing methode Voortgezet technisch lezen
 • Invoer van een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem (Parnassys)
 • Invoer Leerling Volgsysteem ZIEN (voor de sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen (invoer Levelwerk en bovenschoolse Plusklas: ‘De KOM-groep’)
 • Invoer ‘werken met groepsplannen’
 • Ontwikkeling Kindcentrum
 • Aanbod speelrijke omgeving
 • Ontwikkelen plennen gerenoveerd gebouw 'Kindcentrum Espelervaart'
 • Werken met leerpleinen
 • Digitaal communicatiesysteem met ouders

De komende cursusjaren zullen we o.a. werken aan:

 • We gaan onze vijf kernwaarden nog meer gestalte geven
 • We geven de leerlingen meer eigenaarschap bij hun leerproces om de talentontwikkeling een nog grotere kans te geven
 • Verder werken aan verhogen van de resultaten/opbrengsten
 • Goede ordelijke inrichting van ons vernieuwde gebouw en volop gebruik van de mogelijkheden
 • Werken met leerlingambassadeurs
 • En bovenal dagelijks werken aan een plezierige schoolloopbaan van leerlingen

 


ZORGVERBREDING……… PASSEND ONDERWIJS:

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keus. Als het gaat om een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, gaan we na of we als school die ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak met de ouders. Als de conclusie is dat onze school niet in staat is om de leerling passend onderwijs te bieden, heeft het schoolbestuur de plicht om een andere school voor de leerling te zoeken. Met andere woorden: samen met de ouders zorgen we er dan voor dat de leerling op een school komt die kan bieden wat de leerling nodig heeft.
Als de conclusie is dat onze school de leerling passend onderwijs kan bieden, dan worden binnen de school afspraken gemaakt hoe we dit gaan doen. Ook hier geldt: steeds in nauwe samenwerking met de ouders van de leerling.

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg met u als ouders.
Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies vragen.
Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we namelijk samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl.

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool.
Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs.
Als een leerling naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn / haar plek zal zijn op de basisschool.
Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie vindt u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl.

Basisschool ‘De Lichtboei’ : Zorg voor kinderen / onderwijs op maat
Geen kind is hetzelfde! Waar het ene kind met weinig moeite de school doorloopt, moet het andere kind alle zeilen bijzetten om de finish te halen. Dit vraagt wel enige organisatie en deskundigheid binnen de school.
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker die kinderen die moeite hebben met het leren of die juist goed zijn!

Ondersteuning en begeleiding :
Op onze school werken wij vanuit de systematiek van 1-Zorgroute waarbij afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staat. Op groepsniveau betekent dit het cyclisch, handelingsgericht werken met groepsplannen. De leerkracht stelt op basis van toetsresultaten en observatiegegevens een groepsoverzicht op waarin de onderwijsbehoeften (instructie- en / of ondersteuningsbehoefte) van alle kinderen weergegeven zijn. Dit groepsoverzicht vertaalt de leerkracht in een groepsplan voor de gehele groep.
De leerkracht en de intern begeleider bespreken dit groepsplan in de groepsbespreking.
Iedere cyclus handelingsgericht werken wordt afgesloten met een groepsbespreking, waarvan de evaluatie de start is van een nieuwe cyclus. Naar aanleiding van de groepsbespreking stelt de leerkracht het groepsplan zo nodig bij.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onvoldoende profiteren van het groepsplan worden besproken in de leerlingenbespreking. De specifieke onderwijsbehoeften en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen wordt in het groepsplan (of eventueel een individueel handelingsplan), wordt besproken met ouders of verzorgers. Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk individuele handelingsplannen.

De 1-Zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband worden gezet. Met 1-zorgroute streven wij de volgende doelen binnen school na:

 • Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Vroegtijdig signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
 • Bieden van passende onderwijsarrangementen.
 • Vergroten van competenties van leerkrachten.
 • Geven van impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school te verbeteren.
 • Transparant maken en verbeteren van de zorgstructuur in school.
 • Goede overgang waarborgen (van peuterspeelzaal naar groep 1, van groep 8 naar voortgezet onderwijs en tussen de jaargroepen).
 • Afstemmen van de schoolexterne zorg.
 • Om bovengenoemde doelen te halen, maken we regelmatig gebruik van beeldcoaching / video interactiebegeleiding

Doelen periode 2015-2019 (wat gaan we aanpakken?)

 • Goed hanteren van de Kanjermethode: Prioriteit: Ieder kind mag/moet zich veilig voelen
 • Eigen maken en Implementeren van het LVS ZIEN waarbij 'betrokkenheid en welbevinden' de belangrijkste graadmeters zijn.
 • Verdere invoer 'leerlijnen jonge kind' een LVS voor kleuters
 • Leerkrachten kunnen toetsresultaten goed analyseren en evaluaties maken n.a.v. observaties en resultaten.
 • Leerkrachten stellen ambitieuze, maar realistische, haalbare doelen betreffende zowel de leervakken als op het terrein van Sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Leerkrachten kunnen, aansluitend bij de onderwijsbehoeften, interventies inzetten om de resultaten te verbeteren.; Talentontwikkeling
 • Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat met als hulpmiddel: Opstellen en uitvoeren van 2 pedagogische groepsplannen per schooljaar.
 • Resultaten verbeteren met als hulpmiddel: 2 Groepsplannen per schooljaar m.b.t. Spelling, Technisch lezen, Rekenen, Begrijpend lezen
 • Bovengenoemde groepsplannen in Parnassys maken
 • Communicatie met de ouders versterken

Zorg voor het kind: groep 1 en 2
Bij de start op de basisschool doet het kind veel nieuwe indrukken en ervaringen op. We nemen er rustig de tijd voor om het kind aan de nieuwe situatie van school- en groepsgebeuren te laten wennen. Als een leerling een maand op school is, worden de eerste bevindingen m.b.t. de ontwikkeling van het betreffende kind vastgelegd. .
Dat gebeurt aan de hand van de Pravoo observatielijst. Deze lijst wordt twee keer per jaar in groep 1 en 2 ingevuld. Bij ‘herfstleerlingen’ in groep 1 (1 maal) en bij alle kinderen van groep 2 (2 maal) worden ‘Cito-toetsen’ afgenomen om te kijken hoe het staat met voorwaarden om met lezen en rekenen te beginnen. Aan de hand van verzamelde gegevens, verkregen door observaties en toetsing, sluiten de leerkrachten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Als een kind meer specifieke ondersteuning nodig heeft, dan plaatsen we , in overleg met de ouders, het kind in een leerlingbespreking. Bij dit overleg is de IB-er en (meestal) een onderwijsadviseur van de IJsselgroep (schoolbegeleidingsdienst) betrokken.
Er wordt bekeken op welke manier het kind, indien nodig, meer specifieke ondersteuning kan krijgen in zijn/haar ontwikkelingsproces.
Dit gebeurt voornamelijk in de groep door gerichte hulp.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Met ingang van 2012 is de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Als school zijn we daarmee verplicht om bij signalen die wijzen op huiselijk geweld / kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen van de meldcode.
De meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe de school moet omgaan met signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling.
Wanneer de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. Dit is ook het geval wanneer de school signalen opmerkt die mogelijk wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.
Op www.zorgoog.nl vindt u meer informatie over de meldcode.

Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk mee. In het begin gaat het dan vooral om het ‘woordpakket’, een rij woorden die wekelijks op het bord geschreven wordt en waarover een
dictee gegeven wordt. Soms zijn het ook ‘tafels’. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, geven we soms ook wat extra huiswerk mee. U zult begrijpen, dat het effect van de extra hulp het grootst is als ook het huiswerk goed gedaan wordt.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee, ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Het gaat ons er vooral om dat kinderen gewend raken aan het maken of leren van huiswerk.

Vanaf groep 5 komen ook aan de orde:

 • Het houden van een spreekbeurt
 • Het houden van een boekbespreking
 • Het maken van een werkstuk

Kinderen die gewend zijn aan het regelmatig moeten maken/leren van huiswerk, vinden gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. Het is fijn als u het maken van dat huiswerk in de gaten houdt en stimuleert.

Alle kinderen zijn welkom op onze school
In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Oók als het gaat om kinderen met een beperking (hiermee doelen we bijvoorbeeld op slechtziende of slechthorende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen en kinderen met een ontwikkelings)stoornis.
Bij aanmelding van een kind met een beperking kijken we wel of verwacht mag worden, dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat hij/zij/of andere leerlingen te kort komt/komen.
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben, hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals bij voorbeeld de samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de toelating werken we aan de hand van een toelatingsprotocol.
Kinderen met een beperking vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen, dat we deze leerlingen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren, dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent, dat het eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8.

Regionale expertise centra, gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een beperking, ondersteunen ons in de begeleiding van deze leerlingen . Om de zoveel tijd – en altijd in overleg met de ouders – wordt bekeken of er voor het kind nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs, wordt dan ook nooit bij voorbaat uitgesloten.
Zodra uw kind in het zorgtraject terecht komt wordt u als ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gebracht. Om als school uw kind extra te kunnen begeleiden vragen we uw handtekening te zetten op een toestemmingsformulier. Dit is een wettelijke eis.

Lees verder op: www.scpo-nop.nl

Aanmelding en zorgplicht
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.
De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd.
Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld.
Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling.
Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland.

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

Zorgplicht en verhuizing van een kind
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

Het instromen van 4-jarigen
Onderwijs blijft in beweging; Vroeger hanteerde men een vrij strakke regel en daarbij was de 1-oktober grens een begrip: Kinderen die vier werden t/m de maand september kwamen in groep 1 en leerlingen die vanaf 1 oktober vier jaar werden kwamen eigenlijk in groep 0 (een begrip dat we op onze school eigenlijk niet gebruiken!) in het uiterste geval stapte men na 2 jaar en 9 maand over naar groep 3. De grootste uitdaging en opdracht voor een leerkracht en een school is de ‘kindontwikkeling’ nauwlettend te volgen. Die ontwikkeling is het belangrijkste criterium voor doorstroming naar de volgende groep.
Het spreekt voor zich dat vooral de vierjarigen van oktober, november en december de bijzondere aandacht vragen. In een gesprek tussen leerkracht en ouders zal gemotiveerd en onderbouwd worden wanneer de school een ‘verlengde leertijd’ noodzakelijk acht, of dat van een (‘versnelde) doorstroom’ sprake kan zijn.
We zorgen er voor dat de oktober - november en december vierjarigen in ieder geval dezelfde schooltijden maken (als de groepen 1-2) .
Leerlingen zijn in principe welkom de dag na hun vierde verjaardag; vooraf zal de leerkracht u benaderen over een kennismakingsmoment.

Een jaar overdoen: een aangepast programma
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra hulp en zorg onvoldoende effect hebben. In overleg met ouders kan dan het besluit vallen om een groep een jaar ‘over te doen’. Dit gebeurt vooral in de onderbouw als een kind op veel punten – ook sociaal en emotioneel – zich langzamer ontwikkelt. De bedoeling is wel dat - na een jaar langer in een groep, het kind daarna niet opnieuw kan doubleren! Ook komt het voor dat een kind, na diverse hulpprogramma’s wordt ‘losgekoppeld’ van de groep en op eigen niveau de leerweg vervolgt. Het haalt dan niet het eindniveau van de basisschool op die vakken. Het aangepaste programma wordt zo opgesteld dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs.

Omgangsprotocol
In de visie van de Lichtboei komt naar voren dat Bijbelse waarden en normen het uitgangspunt zijn op onze school om te werken aan een klimaat van veiligheid , plezier en vertrouwen. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor iedereen die betrokken is bij de Lichtboei. Omdat we als school passend onderwijs willen bieden willen we een veilig en goed pedagogisch klimaat realiseren, zodat iedereen zich bij ons veilig en vertrouwd voelt. Als team hebben we met elkaar een omgangsprotocol opgesteld, zodat alle afspraken die gemaakt zijn m.b.t. omgaan met elkaar duidelijk op papier staan. Bij dit protocol behoren verschillende bijlagen, waaronder het stappenplan conflictbeheersing, het protocol ‘grenzen aan gedrag’ en het stuk ‘niet pesten, maar aanpakken’. We vinden het belangrijk dat iedereen op de Lichtboei op een goede manier met elkaar omgaat, zodat het veiligheidsgevoel optimaal is. Je veilig voelen is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.


Leerlingvolgsysteem
Wij werken op onze school met een leerlingvolgsysteem en als hulpmiddel daarbij gebruiken we diverse toetsen, o.a. de Cito-toets.
In groep 2 (+ herfstleerlingen groep 1)worden de Toets Ordenen en de Taaltoets voor kleuters afgenomen. Elke groep heeft zo z’n specifieke toetsen. Aan het begin van groep 8 doen we de entreetoets en natuurlijk eindigt deze groep met de Cito-eindtoets.

Project Preventie en Vroeghulp
Tijdens een preventief schoolonderzoek bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige kan problematiek gesignaleerd worden. Er vindt dan, met toestemming van de ouders, overleg plaats op school. Hierna kan zo nodig doorverwijzing plaatsvinden naar andere hulpinstanties. Te denken valt aan schoolbegeleidingsdienst, logopedie, huisarts, kinderarts, RIAGG, maatschappelijk werk, e.a.

Om de acht weken vindt een overleg plaats tussen school, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. Deze overlegmomenten worden aan het begin van het schooljaar gepland. Wij als school stellen de ouders van de kinderen die wij willen bespreken op de hoogte van de zorgen en vragen schriftelijk toestemming voor de bespreking. De leerkracht en/of de Intern Begeleider zorgen ook voor de terugkoppeling naar de ouders na het overleg.

Begeleiding meerbegaafde leerlingen:
Ook kinderen die heel goed kunnen leren, krijgen extra aandacht op ‘De Lichtboei’. Binnen de methodes is er extra oefen- en verdiepingsstof. Bovendien gebruiken we voor deze kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig kunnen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door.
We zetten voor deze leerlingen ook een speciale methode in:
'Levelwerk', een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Per leerjaar zijn er zo'n 6 - 8 leerlingen die hiervoor in aanmerking komen/per week instructie krijgen en zo weer verder kunnen met hun weektaak. Een beperkt aantal (hoog)begaafde leerlingen krijgt de mogelijkheid plaats te nemen in een bovenschoolse plusgroep, 'KOM-groep' genoemd of in de 8+ groep bij het voortgezet onderwijs.

Zorg tot slot
Ouders kunnen natuurlijk ook altijd zelf met hun vragen op school terecht. Aarzel niet, maar zoek contact met de groepsleerkracht of de Intern begeleider. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind!

Begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs (v.o.)
Naar welke vorm van v.o. uw kind kan, hangt o.a af van niveau / interesse, motivatie en aanleg van het kind.
Met onderwijs op maat proberen we op ‘De Lichtboei’ het maximale uit ieder kind te halen en er voor te zorgen, dat uw kind op die vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt die het best bij uw kind past.
De specifieke voorbereiding op het v.o. gebeurt in groep 8. Aan het begin van het schooljaar wordt u schriftelijk geïnformeerd over tijdpad, inhoud en procedures rondom de overgang naar het v.o.
In januari zijn er informatieavonden bij het voortgezet onderwijs.
In november volgt adviesgesprek.


Bij de keuze van de school voor voortgezet onderwijs staan we uitvoerig stil bij: uw visie / de visie van de leerling, het advies van de groepsleerkracht of directeur. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van het kind belangrijk, maar ook de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u.

Met de Eindtoets-basisonderwijs worden kennis en inzicht van de leerling onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De uitslag van deze toets is meestal een bevestiging van wat u en de leerkracht al hadden vastgesteld.( welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is). De uitslag van de toets delen we u schriftelijk mee.
Mochten bovenstaande mogelijkheden niet voldoende informatie leveren om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen, dan is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan o.a. in de vorm van een psychologische test. Soms vindt een LWOO-test plaats.

De resultaten van het onderwijs:
Scholen vergelijken aan de hand van de resultaten van het onderwijs kan een moeilijke materie zijn, als er niet wordt gekeken naar de sociaal-culturele achtergrond van de schoolbevolking
Op basis van diverse gegevens en het feit dat het percentage kinderen van anderstaligen laag is, bepaalt de inspectie dat de resultaten van het onderwijs hoger moet zijn dan op een ‘gemiddelde’ Nederlandse basisschool. Dat is dan ook te zien aan onderstaand overzicht.
Bij resultaten van het onderwijs kijken we niet alleen naar de eindresultaten op Cito-toetsen en naar welke school voor v.o. de leerlingen gaan.
Resultaten zijn bij ons ook:

 • dat we er in slagen, door extra zorg kinderen op de reguliere basisschool te houden;
 • dat kinderen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid;
 • dat kinderen sociaal vaardig worden en zelfvertrouwen krijgen;
 • dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Deze laatste resultaten zijn echter veel moeilijker zichtbaar te maken.
Het boeken van (tussen)resultaten is belangrijk en dat is een deel van het kwaliteitsproces binnen ‘De Lichtboei’.

Als middelen om de resultaten te bepalen, gebruiken we:

 • methodegebonden toetsen;
 • de leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het leerlingvolgsysteem;
 • rapporten, observaties, entree- en eindtoets Cito.

 

 

Cito-scores op ‘De Lichtboei’ 2011-2017:

 

2017   score    536,7   535,2 (*LGC)

 

2016   score    538,7   536,6 (*LGC)

 

2015   score    533,5   532,4 (*LGC)

 

2014   score    532,8   532,7 (*LGC)

 

2013   score    535,9   534,7 (*LGC)

 

2012   score    534,4   533,8 (*LGC)


* LGC betekent : Dit jaar heeft het Cito een berekeningsfactor losgelaten waardoor een mogelijke vergelijking ontstaat met het landelijke beeld/op basis van leerlinggewichten)(Cito-scores vallen tussen 500 en 550)

(Voor de gegevens : Van de afgelopen jaren ‘Uitstroom leerlingen naar VO verwijzen we naar de bijlage)

Beheer privacygevoelige gegevens

 • de gegevens, die ouders bij inschrijving van hun kind geven over zichzelf en hun kind, worden alleen intern gebruikt voor onderwijsdoeleinden;
 • in principe hebben, naast de school, alleen de ouders inzage in de gegevens van hun kind;
 • in principe blijft het leerling-dossier in school;
 • bij tussentijds vertrekkende kinderen wordt het dossier doorgegeven aan de andere basisschool of school voor speciaal onderwijs;
 • na groep 8 blijft het dossier nog 2 jaar in het schoolarchief, waarna het zal worden vernietigd;
 • wanneer het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan de gegevens uit het dossier, i.v.m. de doorgaande lijn, dient zij zelf de ouders schriftelijk om toestemming te vragen;
 • we geven alleen gegevens uit het dossier van een kind door aan anderen dan bovengenoemden na schriftelijke toestemming van de ouders;
 • het leerlingenbestand in de computer voor de leerlingenadministratie is met een code beveiligd;
 • het dossier wordt in een afgesloten kast in school bewaard;
 • videogebruik m.b.t. leerlingen is alleen bedoeld voor onderwijskundigen doeleinden en ten behoeve van observatie; als het anders is wordt u op de hoogte gesteld.
 • adreslijsten en geboortedata van kinderen worden alleen in schoolverband gebruikt (gemeente, GGD, 3VO, etc.).Af en toe worden video-opnames gemaakt in het kader van verdere professionalisering van de leerkrachten; na de nabespreking met hem/haar worden de beelden gewist

Klachtenregeling
Op school gaat veel goed. Dat mag ook verwacht worden van een professionele organisatie. Toch komt het voor dat er een verschil van mening/inzicht ontstaat tussen ouders en school over een bepaald onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld zijn over het spelen van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, de informatie die ouders (niet) ontvangen, enz. Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste personen. Klagen is niet alleen maar kritiek, maar ook een kans om het voortaan beter te doen. Als school zijn we gericht op open communicatie en op goede samenwerking. Vandaar dat we klachten serieus behandelen. Dat doen we aan de hand van een wettelijke verplichte klachtenregeling.
Onze school heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad. We onderscheiden klachten die gaan over de gang van zaken in de groep en op school, b.v. het lesgeven, communicatie school/ouders, contact ouders en leerkrachten en klachten die gaan over ongewenste omgangsvormen (met mogelijk strafrechtelijke gevolgen).

Klachten over de algemene gang van zaken in de groep/en school, enz.
Hoe te handelen bij een k lacht over de algemene gang van zaken in groep/school?
1. Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken leerkracht) en probeer samen een oplossing te vinden.
2. Indien u er samen niet uitkomt of wanneer stap 1 onbevredigend is verlopen neem dan contact op met de directeur. Ook bij deze stap wordt getracht in onderling overleg een oplossing te vinden.
3. Wanneer in stap 2 geen bevredigende oplossing wordt gevonden kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de SCPO. Na oriëntatie en één of meerdere gesprekken met alle betrokkenen probeert deze tot een bevredigende oplossing te komen.
Schoolgids Chr. Basisschool “De Lichtboei” Emmeloord pag. 20
4. Als na stap 3 er nog steeds geen oplossing is gevonden kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon bemiddelt en probeert een oplossing te vinden.
5. Wanneer na het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon en na gesprekken met alle betrokkenen er geen oplossing voor de klacht is dan is er sprake van een ernstig conflict. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de landelijke klachtencommissie waar de SCPO bij aangesloten is. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij de klachtenprocedure.

Begripsomschrijvingen
Contactpersoon:
De contactpersoon is het aanspreekpunt binnen de school voor ieder die een klacht heeft. De contactpersoon kan u adviseren met wie u moet spreken of u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.
Externe vertrouwenspersoon:
De externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon van buiten de school. Deze gaat bij een ingediende klacht eerst na of het mogelijk is door bemiddeling een oplossing te bereiken of dat er aanleiding is om formeel een klacht in te dienen. Als dit laatste het geval is, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure.

Klachten over ongewenste omgangsvormen
De school moet een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. In het Protocol Klachtenregeling staat dit precies vermeld. Dit protocol is op school verkrijgbaar.

Echter…. er kunnen zich situaties voordoen waarbij het niet gewenst is deze route te volgen:
- Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon tel. nr. 0320-276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden.
- Ook kan rechtstreeks contact gezocht worden met de vertrouwensinspecteur via het Advies- en Meldpunt Vertrouwenszaken, tel. nr. 0900 – 111 3111.
De contactpersonen van onze school zijn: juf Sietske Poortinga en namens de ouders :
Tanja Bink-Spier.

De externe vertrouwenspersoon van onze school is te bereiken via: tel.nr. 0320-272611.
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Besturenraad:
Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-3861697 (09.00 – 15.00 uur)
Faxnummer: 070-3020836
Email: info@gcbo.nl

 

Ons digitale communicatiesysteem met ouders

CONTACTEN MET OUDERS
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt, zodat we daar naar uw kind toe aandacht aan kunnen besteden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Schoolgids
De laatste jaren verspreiden we de schoolgids vooral digitaal. Nieuwe gezinnen ontvangen nog steeds de Lichtboeimap met daarin de actuele versie, verder verwijzen we naar de website.

Nieuwsbrief
Eens in de twee weken komt er een nieuwsbrief uit. Onze nieuwsbrief bevat ook informatie van Peuterspeelzaal en Kinderopvang.
Deze nieuwsbrief wordt per Digi Duif verzonden.
Hebt u naar aanleiding van de info in de nieuwsbrief vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met teamleden of leden van de klankbordgroep / MR etc.
De nieuwsbrief staat ook op de website (dat is natuurlijk ook handig als beide ouders niet op hetzelfde adres wonen)

De Jaarbrief
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u, naast de aanvullingen schoolgids, ook de jaarbrief van het betreffende cursusjaar met daarin allerlei actuele informatie. Zoals groepsverdelingen / gymoverzichten etc. Het is de bedoeling, dat u deze jaarbrief goed bewaart, want de informatie komt het hele jaar van pas! Hij zal voorzien worden van 4 gaatjes, zodat hij ook in de ‘Lichtboeimap’ past.

De jaarkalender
Vanaf 2014-2015 bieden we de jaarkalender ook digitaal aan; hierop staan de belangrijkste gegevens voor een heel jaar.
Wijzigingen en aanvullingen vindt u in de nieuwsbrief; we verzoeken u deze aan te brengen.

Ouderavond
Jaarlijks organiseren we in ieder geval twee vaste ouderavonden. In de eerste weken na de zomervakantie houdt iedere groep z’n eigen informatieavond t.b.v. de ouders/verzorgers van de kinderen uit die groep. Zaken die voor de betreffende groep van belang zijn, worden op die avond verteld.
Soms volgen er extra uitnodigingen voor een ouderavond per groep, of over een bepaald actueel thema.

Ouderpanels
Af en toe houden we een ouderpanel.
We bespreken een afgebakend onderwerp, waarvoor we ouders uitnodigen die sterk bij het thema betrokken zijn. Door hun inbreng komen we tot verbeterpunten.
Thema’s die reeds behandeld zijn:

 • Veiligheid om en in school
 • Contact tussen ouders en school
 • Gescheiden en dan …
 • Anders dan anderen…..
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Sport- en buitenschoolse activiteiten
 • Tussenschoolse Opvang
 • Groepsouders
 • Hoe gaan we op de Lichtboei met elkaar om ?
 • Hoe verder met onze schooltijden?

Kijk- en spreekavonden
Voor groep 2 zijn er twee spreekavonden. Ook voor groep 1 zijn we vanaf 2013-2014 een spreekavond gaan invoeren, zodat er niet te veel tijd zit tussen kennismakingsbezoek en een volgend gesprek. Voor de groepen 3 t/m 8 worden per jaar drie kijk- en spreekavonden gehouden. U kunt het werk van uw kind bekijken en daarna volgt een gesprek met de groepsleerkracht. Zo nodig vindt nog een afrondend gesprek plaats.

‘Rapportbesprekingen’
De 10-minutengesprekken zijn losgekoppeld van de momenten waarop de rapporten worden meegegeven.
De kinderen (groep 2 t/m 8) krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport kunt u verwachten begin februari en het laatste rapport eind juni/begin juli. In het rapport worden de vorderingen van de kinderen beoordeeld middels een cijfer of een woord.
Halfjaarlijks komt er een uitdraai van Cito resultaten mee. In cursusjaar 2015-2016 zullen we overstappen naar inlog in deze resultaten.
Mocht u n.a.v. de rapporten een zeer dringende vraag hebben, dan kunt u die natuurlijk stellen.

Huisbezoek
Een huisbezoek kan plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of op uw verzoek. Bij ouders van leerlingen van groep 1 wordt een huisbezoek afgelegd.

Spreekmoment
U kun een gesprek aanvragen met:

 • de groepsleerkracht van uw zoon/dochter
 • de intern begeleider (over de zorg naar …)
 • de bouwcoördinatoren
 • de directeur

De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt hem altijd aanspreken en indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Mocht u er niet met de direct betrokkenen uitkomen, dan hebben we een klachtenregeling, waaraan eerder in deze gids een gedeelte is gewijd. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet uit, dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.

Digi Duif :
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een digitaal communicatiesysteem ‘Digi Duif’.
Op dit moment :

 • Wordt alle info digitaal verzonden
 • Verloopt veel van de groepscommunicatie digitaal
 • Plannen de ouders zich zelf in voor de 10-minuten gesprekken
 • Verloopt de organisatie van sporttoernooien digitaal

Ouderparticipatie
Ouders zijn op diverse manieren actief in de school. Zonder uw hulp zijn bepaalde activiteiten onmogelijk. Het mes snijdt wat dit betreft aan twee kanten: uw kind vindt het (meestal) prettig dat u zich inzet voor school en u leert de juf of meester van een andere kant kennen en proeft de sfeer in school.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven bij welke activiteiten we u kunnen indelen.
Niet alles staat op het formulier. Ook tussentijds vragen we wel om hulp bij activiteiten die
georganiseerd worden. We vinden dat ouderhulp een taak is voor elke ouder/verzorger, dus een ‘must’. Samen kunnen we de school op een goede wijze draaiende houden. En dat betekent voor de één misschien wekelijks helpen bij het lezen en voor de ander meelopen met de avondvierdaagse of helpen bij de jaarlijkse schoonmaak.

Leerlingenvervoer
Als school zijn we vaak aangewezen op ouders die willen helpen bij het begeleiden en vervoeren van leerlingen naar bepaalde activiteiten. Uw hulp is hierbij onmisbaar. We denken aan excursies / theaterbezoek enz.. Wij vinden dat bovenstaande activiteiten een meerwaarde bieden aan ons onderwijs en we horen dat kinderen hieraan dikwijls veel plezier beleven. Daarom vragen wij de ouders om hieraan hun medewerking te blijven verlenen.
Het vervoer van leerlingen is een verantwoordelijke aangelegenheid. Daarom heeft de SCPO een Protocol Leerlingenvervoer vastgesteld. Met dit protocol wordt beoogd voorschriften te geven aan het personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen, teneinde daarmee de verkeersveiligheid van leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen.

Het Protocol Leerlingenvervoer is op school verkrijgbaar.

Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit ouders en drie personeelsleden.
Zij helpt bij de voorbereiding en organisatie van verschillende bezigheden binnen en buiten de school. (zoals Sinterklaas / Kerstvieringen / Kleuterfeest / Schoolreis etc.

Sportcommissie
Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard om deel uit te maken van de sportcommissie. Deze commissie regelt alle buitenschoolse sportactiviteiten, zodat het onderwijzend personeel zich met het daadwerkelijke onderwijs kan bezighouden én de kinderen toch regelmatig kunnen meedoen aan sportactiviteiten in vakanties of weekenden.
Vanuit het team zitten een paar personeelsleden in deze commissie en bij iedere activiteit komen leerkrachten helpen.
Kinderen kunnen zich vooraf aanmelden om mee te doen aan wedstrijden of andere activiteiten. Extra hulp van andere ouders is daarbij meestal vereist (bijv. bij de jaarlijkse avondvierdaagse in juni, want bij te weinig hulp kunnen we niet meedoen!).

Gebedsgroep
Diverse ouders vormen samen de gebedsgroep.
Dat is natuurlijk een heel andere manier om mee te helpen aan ons onderwijs; wel een heel belangrijke. Op twee verschillende ochtenden (per maand) komt een gedeelte van deze groep bij elkaar, om : Koffie te drinken, samen te zingen, een stukje studie te doen en te bidden voor onderwijs en opvoeding op school en allen die daarbij betrokken zijn.

Goede doel /Zendingscommissie
Het is een van de hoofddoelen van deze commissie dat we rechtstreeks contact hebben met het gekozen doel. Dus b.v. ouders van school die er rechtstreeks bij betrokken zijn of werken in het gebied waar we voor sparen. Zo kunnen we ook goed laten zien wat er met het geld gebeurt.

Webmaster
Eén ouder/leerkracht is actief met het beheren van onze website; zie hiervoor het adres in deze schoolgids!
Het is bijzonder de moeite waard om af en toe eens even op deze site te kijken (plaats ‘m onder uw favorieten). U kunt er o.a. deze schoolgids op vinden, de twee wekelijkse Nieuwsbrief en allerlei andere info. (En niet te vergeten de foto’s)


CONTACTEN MET INSTELLINGEN

Inspectie
De school valt onder de Inspectie voor het basisonderwijs: RIK-Zwolle Bao. De inspecteur heeft in 2013 voor het laatst onze school bezocht.
Ervaringen van de inspectie over onze school vindt u op de website van de inspectie. Vaak wordt nu ‘op afstand gecontroleerd’.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de G.G.D.
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.
In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit.
Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind.
Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit)
De afdeling JGZ van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website : www.ggdflevoland.nl

Hoofdluis
Van tijd tot tijd vindt op school hoofdluiscontrole plaats door een aantal ouders.
Signaleert u zelf hoofdluis bij uw kind, laat het ons ook weten, omdat hoofdluis zeer besmettelijk is. Op school worden dan ook de andere kinderen uit de groep (tussentijds) gecontroleerd op hoofdluis. En u weet het: hoofdluis hoeft niet aan uw eigen hygiënische omstandigheden te liggen. Kinderen kunnen ze overal oplopen. Schroom daarom niet om ons z.s.m. op de hoogte te stellen van deze ongenode gasten! Om de controle gemakkelijker te maken verzoeken we u op de aangegeven data te zorgen dat uw kind(eren) geen gel in het haar heeft / daarnaast het haar op deze dag zo veel mogelijk ‘los dragen’.

Kinderziektes
Vaak komen er vragen van ouders hoe te handelen bij bepaalde kinderziektes. Hiervoor hebben we in deze map een aparte bijlage opgenomen.

Medische handelingen en/of medicijnverstrekking bij ziekte en allergieën
Steeds meer en steeds vaker wordt er door ouders aan de school gevraagd medische handelingen te verrichten bij leerlingen of medicijnen te verstrekken aan leerlingen. Hierover zijn afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van de SCPO.
Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen, ziek of niet ziek, altijd bij de school ligt waar het kind staat ingeschreven. De ouders van een leerling zijn verantwoordelijk voor het algehele welzijn, waaronder de medische situatie en het functioneren van hun kind.
De school voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor het welbevinden en voor een zo optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle leerlingen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Echter, de school is bijzonder terughoudend over het eventueel overnemen van taken van ouders. Dit kan de school slechts doen op basis van vrijwilligheid.
De SCPO heeft bepaald, dat medewerkers geen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit zijn handelingen die door ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico voor de patiënt vormen. Deze handelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan medisch bevoegde personen. Als voorbeeld van een voorbehouden handeling noemen we het toedienen van een insuline-injectie.
De niet voorbehouden handelingen kunnen wel door een medewerker van de school zonder medische scholing worden verricht, maar uitsluitend als diegene dat zelf wil. De school en de ouders leggen schriftelijk vast hoe en door wie de benodigde medische zorg wordt verleend. Als voorbeeld van een niet voorbehouden handeling noemen we het geven van een vingerprik.
Medewerkers van de SCPO mogen deze niet voorbehouden handelingen weigeren. Zij zijn immers hiertoe niet geschoold, dus niet bevoegd tot medisch handelen.
Levensreddende handelingen vallen buiten de gestelde regels van de SCPO inzake medische handelingen en/of medicijnverstrekking. In dat geval zijn de afspraken van toepassing die gemaakt zijn gemaakt over de bedrijfshulpverlening.
De school wil graag door de ouders worden geïnformeerd over eventuele allergieën bij de leerlingen en hoe hiermee omgegaan dient te worden. Wij bewaren deze informatie in het leerlingendossier. U kunt hierbij denken aan een voedselallergie, een wespensteek of bijv. huismijt.

Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep: (S.B.D.IJ.)
Deze dienst adviseert scholen over de aanschaf van materialen en het invoeren van nieuwe werkwijzen. Ook verzorgt men nascholing van leerkrachten.
Een andere taak is het geven van adviezen over individuele kinderen. Als een school vastloopt in het werken met een leerling met leer- en/of gedragsproblemen kan aan de SBDIJ. gevraagd worden om een onderzoek te doen met instemming van de ouders/verzorgers. Eén van de psychologen of pedagogen van de dienst
onderzoekt dan het kind. Men bekijkt wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn van het feit, dat het kind/de leerkracht vastloopt en men adviseert over de aanpak of het vervolgtraject. Op onze school gaan we uit van de principes van het oplossingsgericht werken. Toch sluiten we niet uit, dat we soms tot de conclusie moeten komen, dat we niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, van het kind. Verwijzing naar het Speciaal Onderwijs of naar de speciale basisschool behoort dan tot de mogelijkheden.
Alleen door aanmelding van de ouders van kinderen kunnen onderzoeken plaats vinden.

Voortgezet Onderwijs
Emmeloord kent een scala aan mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs.
Vanuit ‘De Lichtboei’ hebben we contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in Emmeloord.
Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.
De verdeling van de leerlingen over de diverse vormen van voortgezet onderwijs wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van een kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. Een goede kwaliteit van het basisonderwijs is onze primaire taak.
We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen, dat het kind in de meest voor hem of haar geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen.
Een overzicht van uitstroomgegevens vindt u achterin onze schoolgids.

Gemeente N.O.P.
Op allerlei terreinen hebben we regelmatig contact met de gemeente.
Deze contacten worden vooral door het College van Bestuur onderhouden.

 


PRAKTISCHE ZAKEN

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
’s Morgens 8.30– 12.00 uur;
’s Middags: 13.15 – 15.15 uur.
gr.1 : alleen di. en do. middag school.
gr.2 -3 en 4: ma., di. en do. middag.
gr. 5 – 8: ma.,di.,do. en vr. middag.
Op woensdag komen alle groepen om 12.15 uur uit school.
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang !

Binnenkomen voor schooltijd

De leerlingen van de groepen 1,2,3 en 4 zijn vanaf 8.20 en 13.05 uur welkom in hun groepslokaal. Vóór die tijd is het niet mogelijk om de kinderen binnen te brengen. Vanaf genoemde tijden is een leerkracht in het lokaal om toezicht te houden.

 • De kinderen uit de andere groepen blijven tot 8.25 en 13.10 uur buiten en spelen op het plein. Eén of twee leerkrachten houden ’s morgens en ’s middags 10 minuten voor schooltijd toezicht op het plein. Tot genoemde tijdstippen (8.20 en 13.05 uur) bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind en is het verstandig om het tot die tijd zoveel mogelijk thuis te houden. Dit komt ook het overzicht voor de overblijfmoeders ten goede, die in de middagpauze verantwoordelijk zijn. Op de drukke middagen zijn er soms meer dan 200 overblijvers en na het eten zijn ze op de pleinen.
 • Bij regen mogen de kinderen, in overleg met de leerkrachten die het pleintoezicht verzorgen, naar binnen, maar ook dan gelden de tijden: 8.20 en 13.05 uur. (Laat uw zoon/dochter bij regenachtig weer dus niet te vroeg naar school gaan!!)

Voor u als ouder is er voldoende gelegenheid om binnen te komen: dat kan desgewenst vóór schooltijd, maar het liefst na schooltijd, zodat u het werk van uw kind even rustig kunt bekijken en/of een gesprekje kunt hebben met de leerkracht. Voor dat laatste vragen we u echter bij voorkeur een afspraak te willen maken, zodat er voor u de ruimte én gelegenheid kan worden gemaakt om op een rustig moment met elkaar van gedachten te wisselen en te praten over de vorderingen van uw kind.`

Onze schooltijden zijn voortdurend punt van aandacht……. Gaan we richting continurooster, of blijven we volgens hetv traditionele rooster werken ? In cursusjaar 2016 - 2017 starten we met een nieuw onderzoek.

Vakanties

Voor een actueel vakantieoverzicht verwijzen we naar de jaarbrief en de schoolkalender.
Mochten er in het cursusjaar studiedagen nodig zijn dan wordt het in de jaarbrief en op de jaarkalender aangekondigd.
Het minimum aantal uren dat kinderen naar school moeten, is wettelijk vastgelegd. Dit wordt berekend van oktober tot oktober, zodat de zomervakantie er altijd in z’n geheel in valt.
Voor kinderen in groep 1 t/m 4 geldt: gemiddeld 880 uur per jaar en voor de andere groepen geldt: 1000 uur per jaar per groep. Voor ‘De Lichtboei’ zijn de onderstaande uren berekend:
groep 1 : 863 uur,
groep 2 - 3 en 4: elk 930 uur
groep 5, 6, 7 en 8: 1019 uur.

 

 

vakgebied

gr.1/2

gr.3/4

gr.5/6

gr.7/8

godsdienst-

onderwijs:

2.00

2.30

2.30

2.30

Nederlandse

taal:

2.00

5.00/

4.45

5.00/

4.30

4.30

lezen:

 

2.00

2.30

2.30

Nederlands klassengesprek:

 

1.00/

0.30

0.45/

0.30

0.15

schrijven:

 

1.30

1.00/030

 

rekenen en

wiskunde:

0.30

4.45

4.45

4.30

aardrijkskunde:

 

0.30

0.45/

1.30

1.30

geschiedenis en wereldoriëntatie:

0.30

 

0.45/

1.30

1.30/

1.00

maatschappelijke verhoudingen:

 

 

 

0.00/

0.30

natuur/biologie:

 

0.45

1.00

1.00

 

bevord. sociale

redzaamheid:

0.15

0.15

0.15

0.15

verkeer:

 

0.30

0.45

0.45

tekenen:

 

0.45

1.00

1.00

muziek: expressie:

1.30

0.30

0.45

0.45

handvaardigheid:

 

1.00

1.00

1.00

dramatische

vorming:

0.30

0.30

0.15

0.15

Engels:

 

 

0.20

0.45

gymnastiek:

3.30

2.15

1.15

1.30

pauzes:

1.15

1.15

1.15

1.15

open inloop:

1.15

 

 

 

werken met

materiaal:

5.30

1.00

(gr. 3)

 

 

speel-/werkles

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal:

21.45

23.45

25.45

25.45

NB: De urenverdeling kan aangepast worden op basis van resultaten!


Schoolverzuim
Ziekte van een leerling:
Als uw kind door ziekte of om andere redenen moet verzuimen, graag even voor schooltijd een berichtje: tel: 69 86 44.
Meestal wordt de telefoon dan opgenomen door onze telefoondienst, waarover u later meer kunt lezen.
Wilt u een bezoek aan de tandarts of dokter zo mogelijk op woensdagmiddag, na schooltijd of in de vakanties laten plaatsvinden?

Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte van een meester of juf komt er in principe een invalkracht. We streven ernaar om in zo’n situatie een invaller te hebben die vertrouwd is met de gang van zaken in de klas.

Protocol Ziektevervanging
1. Bij een ziektemelding schatten we eerst in hoe lang vervanging noodzakelijk is.
2. Daarna benaderen we onze eigen vervangers.
3. Als er geen invaller is te vinden, bekijken we andere oplossingen.
- verschuiving (van leerkrachten): als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, gaan we intern schuiven.
- ruilen: taakrealisatie of IB-uren ruilen (NB niet laten vervallen).
- verdelen: de groep verdelen over andere groepen; (maximaal voor één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).
4. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
- in principe niet de eerste dag;
- alleen in het uiterste geval toe overgaan;
- ouders schriftelijk op de hoogte stellen, of……;
- om in geval van nood de ouders snel te kunnen informeren gebruiken we de sms optie van Digi Duif
- voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen.
5. De directeur dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.
(Directeuren zullen altijd zelf de afweging moeten maken in hoeverre zij tijdens hun ambulante tijd invallen voor zieke leerkrachten. Bij plotselinge calamiteiten zullen zij dat vaak zelf wel oplossen. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het kan leiden tot managementproblemen.)

Overig schoolverzuim
We hebben te maken met regels en verplichtingen. Ook in school. Eén van die verplichtingen is de leerplicht. De wettekst luidt als volgt:

“De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt”.

Toch is deze wet niet voor iedereen even duidelijk. Daarom willen we in een paar woorden enkele zaken onder uw aandacht brengen: Wanneer het kind leerplichtig is geworden, moeten de ouders (of verzorgers) het kind aanmelden bij een school voor primair onderwijs. Het kind is verplicht de school op de gewone schooltijden te bezoeken. Natuurlijk zijn hiervoor uitzonderingen. De bekendste zijn de schoolvakanties en ziekteverzuim. De schoolvakanties worden meestal zes maanden voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt, zodat alle ouders een goede planning van hun vakanties kunnen maken.

Een uitzondering van de vakantieregeling kan worden gemaakt wanneer er gewichtige omstandigheden zijn waarvoor het kind verlof krijgt. We denken hierbij aan het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis in de naaste familie.
Een aanvraag voor de hierboven genoemde omstandigheden wordt gedaan bij de directeur,
G. Knijnenberg. Hij kan hiervoor verlof verlenen voor één of maximaal twee schooldagen. De groepsleerkrachten van de school zijn hiertoe niet bevoegd. Daarom zullen zij u doorsturen naar de directeur.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof of voor andere gewichtige omstandigheden, wordt eveneens ingediend bij de directeur. Hij beslist of u, op grond van de motivatie van uw aanvraag, recht heeft op aangevraagd verlof. Hij neemt deze beslissing in een eventueel overleg met de leerplichtambtenaar. Er worden nogal wat aanvragen voor extra vakantieverlof ingediend. Ook de aanvragen voor verlenging van het weekend met 1 of 2 dagen behoren tot het extra vakantieverlof. Wanneer kan nu verlof verleend worden voor een extra vakantie van maximaal 10 dagen?
Dit is alleen mogelijk als

 • één van de ouders vanwege de specifieke aard van het beroep niet binnen de zomervakantie op vakantie kan gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de zomervakantie mogelijk is.

Dit zijn duidelijke regels. Hieraan hebben we ons te houden, hoe graag we u ook een extra dag gunnen. Vriendelijk verzoeken wij u: maak het ons niet te moeilijk. Bespreek ook van tevoren niet iets waardoor u verplichtingen aangaat. Vraag eerst op school of u in aanmerking komt voor een extra verlofdag. Denk ook niet: op zo’n laatste dag voor de vakantie doen ze op school toch niets meer, want elke schoolactiviteit, hoe in of ontspannend ook, heeft zijn waarde.
Om tijdig uw verlofaanvraag te kunnen behandelen, dient u in elk geval vier weken vooraf het verlof schriftelijk aan te vragen.
Dit aanvraagformulier kunt u krijgen via de administratieve kracht of directeur en bij één van hen vroegtijdig inleveren.

Arbobeleid
Volgens de Arbowet is de schoolleiding verplicht, een expliciet Arbobeleid te voeren, dat erop gericht is om een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van personeel en leerlingen te realiseren.

Wat houdt dit in voor onze school?
Iedere vier jaar moeten we een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren. De laatste RI&E is in 2013 uitgevoerd. Uit die inventarisatie komt duidelijk naar voren waar het aan schort in onze schoolgebouwen. De leerkrachten werken hieraan mee en zo krijgen we een goed beeld waar gebreken zijn of punten moeten worden aangepast. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt om verbeteringen door te voeren. Ieder jaar wordt dit plan van aanpak ook weer geëvalueerd en zonodig aangepast.
Op de studiemiddag van het personeel worden meestal enkele punten uit het plan doorgesproken. Zo hadden we al eens speciale aandacht voor de luchtkwaliteit in de lokalen. We weten dat het goed is om goed te ventileren en dat er regelmatig frisse lucht moet binnenkomen. Op die manier blijven we fris en kunnen leerlingen en personeel beter werken. Het aanbrengen van airco in Het Boeitje is een van de verbeterpunten uit een vorig plan van aanpak, net zoals de vluchtdeuren die daar zijn geplaatst.
Ook spreken we jaarlijks over de incidentenregistratie. De directeuren van onze dertien scholen hebben afgesproken wat een incident is en door wie, wat, wanneer en waar je dat moet beschrijven. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de evaluatie van incidenten.
Wij verstaan onder een incident voorvallen:

 • Tussen leerlingen - ouders - leerkrachten (diverse combinaties zijn mogelijk)
 • die lichamelijke of geestelijke schade veroorzaken
 • die direct of indirect met het schoolleven te maken hebben
 • die actie naar derden meebrengen.

Ook voor onze school moeten we constateren, dat er ieder jaar enkele incidenten plaatsvinden. Deze incidenten worden op schrift gesteld en bewaard, zodat we eventuele trends kunnen ontdekken maar ook aan preventie kunnen werken.
Ontruiming wordt ieder jaar geoefend. De afspraak is om het zeker twee keer per jaar te doen, want voor kinderen en personeel moet het als het ware een automatisme worden om zo snel mogelijk, zonder ongelukken, het pand te verlaten. Verschillende leerkrachten volgen daarom ook ieder jaar een herhalingscursus Bedrijfshulpverlening.
De afspraak waar u uw kind kunt halen, in het geval er niet meer in de school kan worden gewerkt, is als volgt:
Kinderen uit het bovenbouwgebouw en Het Boeitje worden opgevangen in het onderbouwgebouw. En kinderen uit het onderbouwgebouw worden opgevangen in het bovenbouwgebouw. Maar stel nu, dat we in beide gebouwen niet meer terecht kunnen. Dan kunt u uw kind ophalen bij de leerkracht in kerkcentrum De Ontmoeting. We hopen dat het nooit voorkomt, maar toch het is maar dat u het weet.

Mw. Tjitske Kuipers is aangesteld als preventiemedewerker voor de SCPO-Noordoostpolder. Dat betekent dat zij zich bezig houdt met veiligheid, welzijn en gezondheid van alle personeelsleden en kinderen die onze 13 scholen bezoeken.

Schoolveiligheidsplan
Elke school van de SCPO heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan pestbeleid. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt.

Duo-partners
Door part-time werk / bapo/duurzame inzetbaarheid etc. staan meestal twee leerkrachten voor één groep.

Telefoondienst
Als u ’s morgens of ’s middags een kind moet afmelden doet u dat waarschijnlijk meestal telefonisch. U loopt dan een flinke kans, dat u onze telefoondienst (twee leerlingen uit groep 8) of één van onze conciërges aan de lijn krijgt.
Bij deze personen kunt u kwijt wie er afwezig is bij welke leerkracht zij of hij zit, etc. Wanneer u liever even de leerkracht persoonlijk wilt spreken, geeft u dit aan en brengt onze telefoondienst het toestel naar de betreffende persoon. We denken dat het spreekwoordelijke mes aan twee kanten snijdt: leerkrachten kunnen zich wijden aan de voorbereidingen van hun lessen en de kinderen van de telefoondienst leren op een praktische wijze de telefoon beantwoorden……

Tussenschoolse Opvang
Ouders/verzorgers die werken of aan een buitenweg wonen, kunnen hun kinderen tussen de middag op school laten overblijven. Een aantal vaste overblijfmoeders is dan aanwezig van circa 11.50 uur tot circa 13.20 uur om samen met uw kind te eten en het buiten- of binnenspel te begeleiden.
Deze tussenschoolse opvang is gekoppeld aan het gebouw waarin uw kind zit. De groepen 1 tot en met 4 blijven over in het onderbouwgebouw en de groepen 5 tot en met 8 blijven over in het bovenbouwgebouw.
Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van de
manier van de opvang. Maakt uw kind gebruik van een abonnement, dus op een vaste dag gedurende het schooljaar, dan zijn de kosten per dag per kind € 1,50. Indien uw kind incidenteel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan zijn de kosten per kind per dag € 2,00. (Prijswijziging voorbehouden)

De kosten van een abonnement worden drie maal per jaar middels een automatische incasso afgeschreven. Hiervan krijgt u in het begin van het schooljaar een factuur waarin de kosten worden weergegeven, evenals de data van afschrijving. Alle dagen worden berekend, dus ook als uw kind een keer niet komt. Uitzondering hierop is wanneer uw kind langer dan twee weken ziek is.
De incidentele tussenschoolse opvang is alleen nog mogelijk middels een (gezins-)strippenkaart. Deze strippenkaart schaft u per gezin aan en is gedurende zijn/haar gehele schoolperiode (dus van groep 1 tot en met groep 8) geldig, ongeacht eventuele prijsstijgingen tussendoor. Het aanschaffen van deze strippenkaart, met 10 strippen, kan via het overmaken van € 20,00 op bankrekeningnummer: 10.58.63.327 t.n.v. SCOP NOP / Lichtboei onder vermelding van de voor en achternaam en groep van uw kind. Zodra het geld dan binnen is komt de strippenkaart van uw kind in de ‘Strippenkaartmap’ bij de tussenschoolse opvangcoördinator. De kaart blijft dus op school. Als er 8 strippen verbruikt zijn, krijgt uw kind een briefje mee zodat u tijdig weet wanneer u een nieuwe kaart moet aanschaffen. Als uw kind de school verlaat, dan wordt de waarde van de resterende strippen aan u overgemaakt.

Indien uw kind nog geen strippenkaart heeft en het wel gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld door een noodsituatie (ziekte ouder/verzorger o.i.d.), dan bent u door de aanwezigheid van uw kind automatisch verplicht een strippenkaart aan te schaffen. U ontvangt dan een factuur voor deze strippenkaart welke na betaling zal worden toegevoegd aan de Strippenkaartmap.

In de hallen van beide gebouwen hangen intekenlijsten voor de kinderen die incidenteel willen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid dan moet de schooldag ervoor om uiterlijk 12.00 uur de naam en het groepsnummer van uw kind op deze lijst staan. Noodsituaties daargelaten. Op deze wijze is het voor ons mogelijk om tijdig te zorgen dat wij voldoende tussenschoolse opvangouders kunnen inzetten.
Indien uw kind een abonnement heeft voor zijn/haar vaste dagen en op een andere dag incidenteel komt, dan moet u voor deze incidentele opvang een strippenkaart aanschaffen.
Voor afmelding van uw kind voor de tussenschoolse opvang, belt u school voor schooltijd en geeft u het door aan de telefoondienst. Of u zet u dit op de lijst van de incidentele opvang door de naam van uw kind te noteren met het woord ‘afwezig’.

Kerk-School-Gezinsdienst oktober 2016

 Tijdens de tussenschoolse opvang gelden de volgende afspraken
1. Voor de opvang doen we de jassen aan de kapstok en tijdens het eten houden we de tassen en speelgoed op de grond;
2. Samen beginnen we met gebed;
3. Als alle kinderen met het eten klaar zijn, sluiten we de maaltijd af met een dankgebed;
4. Tijdens het eten lopen we niet van tafel om afval in de prullenbak te gooien; dat doen we na de maaltijd in één keer;
5. Geen blikjes met gazeuse meenemen: door het schudden kan het gaan spuiten……
6. Bij voorkeur geen kruimelend broodbeleg meegeven;
7. Geen snoepgoed/kauwgom meenemen. Als er iets “extra’s moet worden meegenomen, denk dan aan fruit, komkommer o.i.d.
8. We gaan gewoon pratend, vriendelijk en gezellig met elkaar om. Dat geldt voor de
kinderen onderling, maar ook voor de kinderen naar de tussenschoolse opvangouders en andersom;
9. Moet je naar de WC? Vraag dat dan eerst even. Er gaat 1 kind per keer naar het toilet: na afloop je handen wassen!;
10. Tijdens de opvang blijven we allemaal op het plein;
11. Tussen de middag komen de opvangkinderen niet in een ander klaslokaal;
12. Het binnen- en buitenspeelgoed wordt door de tussenschoolse opvangouders opgehaald: de kinderen kunnen hier vervolgens mee spelen.

De schooldag duurt lang voor tussenschoolse opvangkinderen. Het uur tussen de middag willen we graag ontspannen en gezellig laten verlopen. De tussenschoolse opvang is daarom in principe ook bedoeld voor de kinderen die aan een buitenweg wonen of waarvan de ouders werken. Op deze manier houden we de groepen klein en overzichtelijk zodat de tussenschoolse opvangouder aandacht heeft voor uw kind.

Van uw kind verwachten wij:
Dat het luistert en beleefd omgaat met de overblijfmoeders en de kinderen, nette tafelmanieren heeft en eerbiedig is tijdens het gebed.
Mocht een kind zich regelmatig misdragen, dan wordt u daarvan telefonisch op de hoogte gebracht. Wanneer er geen verbetering optreedt, kan schorsing bij het overblijven voor een bepaalde periode het geval zijn.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze afspraken, dan kunt u contact opnemen met de tussenschoolse opvangcoördinator,
Raja vd Linde tel. 06-46098994

Voor- en naschoolse opvang
Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de verplichting de mogelijkheden van vóór- en/of naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken.
In de Noordoostpolder hebben de SCPO en Aves afgesproken dit gezamenlijk op te pakken door de zg. makelaarsrol op zich te nemen. Dit betekent, dat zij overeenkomsten met kinderopvanginstanties hebben gesloten.

De Colleges van Bestuur hebben met drie kinderopvangorganisaties een dergelijke overeenkomst gesloten, te weten:
- Stichting Kinderopvang Noordoostpolder te Emmeloord (SKN) http://www.sknop.nl/
- Stichting Kinderopvang Flevoland te Emmeloord (SKF) http://www.kinderopvang-flevoland.nl/
- Kids Centre te Ens http://www.kids-centre.nl/

Aanmelden
Voor alle duidelijkheid: u dient zelf contact op te nemen met de kinderopvangorganisaties om met hen een persoonsgebonden contract af te sluiten.

Ouderbijdrage
Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de directeur van de school. Uit het schoolfonds worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: evenementen, feesten, vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties. Ook wordt een deel van geld besteed aan het afsluiten van een scholierenongevallenverzekering bij buitenschoolse activiteiten. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de betaling niet van invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen meedoen aan activiteiten.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft expliciet aangegeven in te stemmen met de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
Ook op de Lichtboei vragen we elk schooljaar de ouderbijdrage te betalen, een vrijwillige bijdrage om allerlei buitenschoolse activiteiten te kunnen bekostigen.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten en feesten die door de overheid niet worden gesubsidieerd. Daarbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, de diverse christelijke vieringen, speciale projecten en excursies.
Ouders die bereid zijn om leerlingen te vervoeren tijdens een excursie, kunnen uit de ouderbijdrage een vergoeding voor de brandstofkosten van hun auto ontvangen.
We hebben ook de kosten van schoolreis / in de ouderbijdrage verwerkt.
U kunt zich voorstellen dat dit onderdeel van de ouderbijdrage verplicht is.
Als u een leerling heeft in groep 8 komt er een extra bedrag overheen (aangezien deze leerlingen op kamp gaan)
Omdat de kosten voor sommige excursies wel eens hoger zijn dan dat wij uit de ouderbijdrage kunnen bekostigen, wordt u op die momenten om een extra bijdrage gevraagd.
Ouders van kinderen die later in het schooljaar op ‘De Lichtboei’ komen, vragen we een deel van de ouderbijdrage te willen betalen.
Ter informatie: uit landelijk onderzoek is gebleken dat de gemiddelde ouderbijdrage in Nederland destijds plusminus € 65,00 per leerling bedroeg!.

Wat betaalt u op de Lichtboei (inclusief schoolreis)
1 kind op school: € 55,00
2 kinderen € 90,00
3 kinderen € 125,00
4 kinderen € 160,00

Wanneer u een leerling in groep 8 heeft, komt er
€ 70,00 kampgeld bovenop.
De ouderbijdrage innen we bij voorkeur d.m.v. automatische incasso’s, zodat we de bedragen in vier termijnen kunnen innen.
Vlak voor de eerste inning ontvangt u een nadere uiteenzetting.
Ouders die geen gebruik wensen te maken van deze betaalmogelijkheid ontvangen een rekening en betalen in twee termijnen.

Schoolreisje, -kamp en –feest:
Ieder jaar trekken we er weer op uit. De kosten hieraan verbonden, zijn verwerkt in de ouderbijdragen.
De groepen 1 en 2 hebben soms een schoolfeest en soms een schoolreisje. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan elk schooljaar op schoolreis.


Aansprakelijkheid
Veel ouders hebben zich verzekerd voor diverse risico’s die zij en hun kinderen lopen. Op school worden verschillende activiteiten ondernomen die op hun beurt risico’s met zich meebrengen. Om bepaalde schaden te kunnen vergoeden heeft de SCPO de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen;
 • een schoolongevallenverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school dan wel van de SCPO voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school dan wel de SCPO verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken;
 • en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op!
Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten.
Voor dit soort risico’s dienen ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten.
De verzekering dekt (tot een maximumbedrag), na een ongeval, het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • geneeskundige kosten; - uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is.
Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen, enz. is niet meeverzekerd.

Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur.

Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen.
Over het algemeen mogen de leerlingen een kwartier voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. De school draagt dan een medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zorgt de school voor toezicht op het schoolterrein (pleinwacht).
Na schooltijd is de school ook maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het schoolterrein bevinden.
Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de kinderen worden weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden we nog wel een oogje in het zeil, maar dat moet gezien worden als extra service.
De schoolongevallenverzekering is na schooltijd van toepassing totdat de leerling thuis is; onder voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat.

Aanmelding
Voor oriëntatie en nadere kennismaking met ‘De Lichtboei’ kunt u een gesprek aanvragen met de directeur of met de coördinator onderbouw.
De laatste jaren wordt deze taak ook uitgevoerd door juf Gré -onze Lichtboeikenner bij uitstek.
Als u besluit uw kind bij ons naar school te laten gaan, nodigen we u uit voor een intakegesprek. Hierin wordt naast het invullen van een formulier allerlei informatie verstrekt en kunt u een kijkje in de school nemen.
Voordat uw kind vier jaar is, mag het één dagdeel in de nieuwe groep meedraaien om alvast een beetje te wennen aan de kinderen en de juf. U wordt daarvoor door de leerkracht vooraf uitgenodigd.
Als het gaat om wat oudere kinderen die van school wisselen, is die gewenning wat moeilijker te realiseren. Maar ook dan is er de mogelijkheid om vooraf eens kennis te maken met de nieuwe groep.
Als u een aanmeldingsformulier bij ons hebt ingeleverd, krijgt u van ons een bevestiging wanneer de inschrijving definitief is geworden..
In principe is de leerling welkom direct na de 4e verjaardag.

Namen en adressen van leerlingen
Tot op heden krijgen alle jongste kinderen een namenlijst van hun klasgenoten met daarop het adres.
Met de ontwikkeling rondom Digi Duif zullen we regelmatig vaststellen hoe we hiermee verder gaan.

Groepsindeling
In 2016-2017 starten we met 13 groepen. Hiervan zijn drie groepen (1-2) deze bestaan uit kinderen uit groep 2 en daarnaast uit kinderen van groep 1, waaronder kinderen die nog maar pas op school zijn. Deze keuze hebben we bewust gemaakt. Op deze manier leren de kinderen van elkaar.
Met name oudere kinderen helpen nu de juf bij het opvangen van de jongsten.
Dit bevordert de sociale vorming! De laatste jaren hebben we in het voorjaar een instroomgroep gestart, daarin werden de kleuters opgevangen vanaf hun 4e verjaardag.
Van de leerjaren 3 t/m 8 hebben we naast enkele groepen, ook combinatiegroepen samengesteld.

Inzet personeel:
Voor de verdeling van leerkrachten over de groepen verwijzen we naar de jaarbrief of de website.
Naast onderwijzend personeel hebben we op ‘De Lichtboei’ gelukkig een aantal onderwijs ondersteunde personeelsleden (O.O.P. ers).
Dit zijn Hilma (huishoudelijke en administratieve ondersteuning), zij werkt vooral in het onderbouwgebouw.
Conciërges André / Gert en Petar (vooral te vinden in het midden-/bovenbouwgebouw) mevr. Loes Abbes (secretariële ondersteuning).

Schoolregels op ‘De Lichtboei’
Eén van de uitgangspunten van ‘De Lichtboei’ is veiligheid en geborgenheid. Voor een goede en veilige sfeer zijn schoolregels nodig.
We maken hierover afspraken met de kinderen. Regelmatig praten we met het team over de schoolregels.
Zo zorgen we voor afstemming en een gelijke benadering; uiteraard aangepast aan de leeftijd van het kind. Er zijn regels opgesteld voor in de groep, in school, op de speelplaats t.a.v. het pesten en ongewenste intimiteiten.
Zijn er zaken die u thuis ontdekt en waarvan u vermoedt dat de leerkracht ze nog niet kent?
Neem dan z.s.m. contact met ons op.

Op de fiets naar school?
Voor fietsen is er op het schoolplein een vaste, beperkte ruimte. Daarom vragen we iedereen die dichter bij de school woont zoveel mogelijk lopend te komen. De fietsen worden netjes op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet.
De fiets moet voorzien zijn van een slot en een goede standaard.
Uiteraard wordt de fiets gestald op eigen risico.

Excursies
Enkele malen per jaar maken we een educatief uitstapje. Er wordt dan een voorstelling bezocht (muziek, theater of dans), een bezoek gebracht aan de kinderboerderij of een bedrijf of instelling bezocht. Niet al deze excursies zijn gratis. Ouders die zorgen voor het vervoer van de kinderen kunnen een tegemoetkoming in de benzinekosten krijgen.

Schoolspullen
We willen graag, dat de kinderen op school hun schoolvulpen, potlood en gum bewaren in een etui/pennenzakje. Voor de inhoud zorgt de school; wilt u voor het zakje zorgen?
Aan de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zal gevraagd worden om een grote 23-rings multomap mee naar school te nemen en die op school te gebruiken.
Werkt u hieraan mee? Bij voorbaat dank.

Soms komt het voor dat een leerling zaken moedwillig vernielt. Het zou te ver gaan om dan nieuwe spullen van school aan te bieden. We vinden dat leerlingen de gevolgen moeten kennen. Wat je vernielt, moet natuurlijk betaald worden.
Daarom vragen we voor een :
Potlood € 0,20 / Rollerpen € 3,00 / Gum € 0,25
Liniaal € 0,75
We gaan er natuurlijk van uit dat we met z’n allen zuinig zijn op al het materiaal.

Fruit
De kinderen mogen ’s morgens iets te eten en/of drinken meenemen naar school. (geen snoep)
Als u de kinderen iets meegeeft in bekers of bakjes, wilt u deze dan a.u.b. voorzien van een naam?

Namen erop
Wij verzoeken u in of op de eigendommen van de kinderen de naam te vermelden (bijv. op de bekers, in de jassen, laarzen, sloffen e.d.).
Wanneer uw kind op laarzen naar school komt, is het verplicht schoeisel voor binnen mee te nemen of het kan in de onderbouw gebruik maken van de gymschoenen.

Jeugdbladen en boeken
De Nederlands uitgevers hebben inmiddels in ruime mate ook het onderwijs als doorgeefluik ontdekt. We worden op school overstelpt met folders om bladen en boeken te bestellen.
Het hoeft hier geen betoog dat (veel) lezen goed is voor een kind, maar we willen u volledig vrijlaten in het wel of niet kopen van dit materiaal.
Daarnaast willen we u erop wijzen om het reclamemateriaal kritisch te bekijken, omdat u als ouders wellicht verschillende meningen hebt over de inhoud van een goed leesboek.
Toch willen we u de aanbiedingen niet onthouden en daarom geven we af en toe reclames mee.

Trakteren
Jarige kinderen mogen in de eigen groep trakteren. Het is verstandig om niet op snoep te trakteren. Sommige kinderen mogen niet alles eten, volgen een dieet. Wilt u ook aan deze kinderen denken? U kunt vooraf informeren.
De kinderen gaan alleen trakteren in de eigen groep. (bij voorkeur in de morgen !)
Elke jarige mag op school een leuke verjaardagskaart uitkiezen.

Kleurplaten
Kleuters (groep 1 en 2) mogen een kleurplaat maken voor hun jarige vaders, moeders, opa’s en oma’s. Bij iedere klas hangt een kalender op de deur waar u aan kunt geven wie er jarig is en wanneer.

Speelgoedmorgen
(meestal)Elke laatste vrijdagmorgen van de maand is het in de groepen 1, 2 en 3 speelgoedmorgen.
Uw kind mag dan één stuk speelgoed mee naar school nemen om er op school alleen of met anderen mee te spelen.

Schoolfotograaf
Eenmaal per 2 jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze school.
Er worden portret- en groepsfoto’s gemaakt en u bent volkomen vrij om de foto’s wel of niet af te nemen. Eventueel is bijbestellen mogelijk.
Desgewenst kunt u familiefoto’s laten maken met kinderen die niet op ‘De Lichtboei’ zitten.
U leest hierover voorafgaand aan het bezoek in de ‘Nieuwsbrief’.

Oud papier inzamelen
Jarenlang zamelde de Lichtboei oud papier in. Door de komst van de huis/papiercontainers is dat niet meer lonend, natuurlijk scheiden we op school ons afval en laten dat aan andere stichtingen ten goede komen.

Lege batterijen en cartridges?
Lever ze in op school! Een goed alternatief!
Ook kunt u op school in de daarvoor bestemde bus/doos al uw lege batterijen en cartridges kwijt om ook op deze manier het milieu te sparen. Als er voldoende batterijen binnenkomen levert dat de school ook een extraatje op, maar dan moeten er wel heel veel batterijen binnenkomen.
En voor alle cartridges krijgen we een geldbedrag.

‘De Lichtboei’ op internet
Onze school is met een website op het internet!
Daar zijn we best trots op, want het is een keurige site die wordt verzorgd door één van onze ouders. U kunt hier onder andere het volgende op lezen:

 • de ‘Nieuwsbrief’;
 • de belangrijkste informatie uit voorgaande ‘Nieuwsbrieven’;
 • de inhoud van deze schoolgids;
 • andere informatie die met de school te maken heeft;
 • foto’s van (sport)activiteiten;
 • diverse links;
 • verslagen van ouderpanels;
 • kortom, te veel om hier op te noemen.

Kijkt u gewoon een keertje zelf op:
www.delichtboei-emmeloord.nl

Denkt u eens aan ons?
Je weet niet hoe een bal soms kan rollen…
Op het werk doet zich een voordeeltje voor, maar u kunt het niet zelf gebruiken….Wij houden ons aanbevolen voor (redelijke) afgeschreven computers, printers, maar ook allerlei andere zaken, waarvan u denkt: “Zouden ze dat op ‘De Lichtboei’ nog kunnen gebruiken?”
Een telefoontje en wellicht maakt u ons blij met datgene, wat anders misschien in een afvalcontainer terecht komt……
Daarom: Denkt u eens aan ons……!

Overige wetenswaardigheden
Over een school is van alles te vertellen; wellicht dat u ook met onderstaande zaken nog uw voordeel kunt doen:

 • allergie of dieet: is dit voor uw kind van toepassing? Geef het aan ons door. Desgewenst geven we het ook door aan de ouders van de groep van uw kind, zodat zij hiermee rekening kunnen houden als uw kind bij hen thuis komt.
 • kleuterzelfredzaamheid: als een kind vier jaar is en naar school gaat, wordt verwacht dat het zich in het toilet zelf kan redden. De juf helpt met lastige broekknopen. Oefent u vast voordat uw kind op school komt?
 • niet welkom: in verband met de veiligheid noemen we enkele materialen die niet meegenomen mogen worden: (zak)messen, katapulten, lucifers, aanstekers, vuurwerk, enz. Ook geen (haarverf)spuitbussen, elektronische speeltjes die steeds de aandacht van de kinderen hebben;daaronder vallen ook de mobiele telefoons (in zorgelijke situaties binnen gezinnen, zijn daarop natuurlijk uitzonderingen mogelijk)
 • vader- en moederdag: t/m groep 3 maken wij voor deze bijzondere dagen samen met de kinderen een cadeautje.

Tenslotte
Een basisschool schetsen in een aantal bladzijden is een bijzondere opdracht en we hopen, dat we daarin geslaagd zijn.
In elk geval probeerden we iets duidelijk te maken van ons streven om met elkaar te werken aan goed onderwijs om de kinderen te begeleiden naar hun toekomst.
We staan altijd open voor een gesprek en uw eventuele opbouwende kanttekeningen.


Namenlijst van bij de school betrokken personen en instanties

College van Bestuur SCPO Noordoostpolder
Dhr. Kristiaan Strijker
Kantoor: 0527 26 12 63
Postbus 50 8300 AB Emmeloord
 
Bezoekadres:
Distelstraat 1, Emmeloord
 
Schooldirecteur ‘De Lichtboei’
G. Knijnenberg (Gerrit)
 
bij afwezigheid directeur kunt u één van de bouwcoördinatoren of intern begeleider aanspreken.
 
Onderbouwcoördinator: S. Poortinga (Sietske)
Bovenbouwcoördinator : J. vd Weerd (Jan)
Intern begeleider T. van der Deen (Tiny)
 
Groepsleerkrachten
R. Bakker – v. Heukelom (Rianne)
L. vd Berg-Beks (Leonie)
G. v.d. Bosch (Gerrie)
M. vd Broek-Koerts (Maria)
T.E. v.d. Deen – Lolkema (Tiny)
M. Engwerda-Yska (Maaike)
A.J.A. Frietema – Weenink (Anja)
J. Hartman (Jeannette)
A. Timmer (Annemieke)
Y. van Kalsbeek – Hooghiemstra (Yolanda)
S.C. Klompmaker – v. ’t Hoff (Suzanne)
B. Linderhof - Langevoort (Bianca)
J. Nuijten – Schipper (Janny)
S. Poortinga – Lautenbach (Sietske)
R. Schoe (Ria)
W. Schotanus – v.d. Werf (Wilma)
A. Timmer (Annemieke)
A. vd Top-de Jong (Aly)
D. v.d. Veeken - Ploeg (Daniëlle)
G. Venema – Hids (Gré)
A. Visser-Tol (Agnes)
J. v.d. Weerd (Jan)
T. de With – de Wal (Trijnie)
A. Woudstra – Krommendijk (Annette)
 
Onderwijsassistent
S. Blokzijl - Broersma (Sigrid)
 
Onderwijsondersteunend personeel
L. Abbes – Bootsma (Loes) administratie
H. Straat (Hilma)-koffie/huishoudelijk
A. Pinkster (André)-conciërge
G. vd Top (Gert)-conciërge
 
Klankbordgroep Algemeen
dhr. P. Crielaard (Paul)
mw. H. Biersteker (Heidy)
dhr. A.de Boer (Albert)
dhr. F. Lambregtse (Frans)
mw. M. Wiersma (Marieke)
 
Medezeggenschapsraad ouders:
dhr. A. Kromkamp (André) voorzitter
mw. E. Harwig (Els)
mw. A. van Dalfsen (Amra)
 
personeelsgeleding
mevr. A. Woudstra (Annette)
mevr. M. vd Broek (Maria)
mw. D. vd Veeken (Daniëlle)
 
Activiteitencommissie
mevr. Wassink (Suzan)
mevr. J. Verhoef (Jolanda)
mevr. E. vd Deen (Ester)
mevr. E. de Vries (Esther)
mevr. I. Vriend (Ida)
mevr. M. Hakvoort (Margriet)
dhr. M. Draaisma (Marcel)
mw. M. van Woerden (Mariska)
mw. M. Wiersma (Marieke)
 
Namens het team van de Lichtboei:
mevr. S. Poortinga (Sietske)
mevr. M. Yska (Maaike)
mevr. S. Klompmaker (Suzanne)
 
Sportactiviteitencommissie
Eén of meer ouders voor elke sport waar we als Lichtboei aan mee doen.
Leerkrachten :
Mevr. T. de With (Trijnie)
Dhr. H. Timmerman (Hanri)
 
Goede doel / Zendingscommissie
Vanuit het team:
Mevr. S. Klompmaker (Suzanne)
vanuit de ouders:
mw. R. Buitenhuis
 
Coördinatie overblijven
mevr. Raja vd Linde
 
Coördinator gebedsgroep
Sandra de Olde
 
Arbo-coördinator SCPO
Mevr. T. Kuipers (Tjitske)
GGD-Flevoland, afd. Jeugd
Kometenlaan 1
8303 CN Emmeloord
 
Centrum voor jeugd en gezin CJG NOP
www.cjgnoordoostpolder.nl
telefoon : 0527-630360
 
mevr. de Zeeuw
jeugdverpleegkundige: G.G.D. Lelystad
logopediste
Imke de Graaf
 
Contactpersonen (Op school)
Sietske Poortinga (personeel) tel. 698644
Tanja Bink-Spier (ouder)

Vertrouwensinspecteur
(Advies- en meldpunt vertrouwenszaken)
(Tevens discriminatie en extremisme)
tel. 0900 – 111 3 111
(Externe)Vertrouwenspersoon tel. 088-0029920
Buiten kantoortijden in noodgevallen via nr. :
0900-12 31 230

Landelijke klachtencommissie
(van de bestuursraad, waarbij de Stichting is aangesloten)
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070 38 61 697 (9.00-15.00 uur)
fax 070-3020836
e-mail: info@gcbo.nl

Inspectie basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwi

Lijst met gebruikte afkortingen
CBS: Christelijke Basisschool
SCPO: Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
BAPO: Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (seniorenverlof) tegenwoordig ………….
DI : Duurzame Inzetbaarheid
ICT : Informatie- en communicatie technologie
VO: Voortgezet Onderwijs
SO: Speciaal Onderwijs
CKV: Centrum voor kunstzinnige vorming
REC: Regionaal Expertise Centrum
WEC: Wet op de Expertise Centra
SBDIJ: Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep
CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
PABO: Pedagogische Academie Basis Onderwijs
SPW: Sociaal Pedagogisch Werk
PPV: Project Preventie en Vroeghulp
TC: Toewijzingscommissie
LVS: Leerlingvolgsysteem
GGD: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
MR: Medezeggenschapsraad
GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IB: Intern begeleider

BIJLAGE 1: ZIEK ZIJN EN DAN

Wanneer een leerling ziek is wordt dit bij de school gemeld.
Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte,kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.
Voor de leerlingen, opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn de consulenten van de educatieve voorziening.
Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook meetelt en er bij hoort.

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst (IJsselgroep) in uw regio en op de website van Ziezon, http://www.ziezon.nl/ , het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

Anneke Zelhorst (Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen)

Vragen over (kinder-)ziektes:

Onderstaand schema geeft een summier inzicht in de aandoeningen waarmee wij op school  en waarmee u als ouders te maken kunt krijgen. Om ‘epidemieën’ te voorkomen  laten we u hiermee voor een aantal aandoeningen weten wat het schoolbeleid is.

Uitgebreide informatie over alle genoemde aandoeningen (en meer) kunt u vinden op http://www.ggdflevoland.nl/   Ook op onze schoolwebsite vind u een link naar deze informatie.

 

Wat:

Ouders

school

Bof

Door vaccinatie niet vaak voorkomend. Pas op voor complicaties.

Met koorts niet naar school

Diarree

Letten op uitdroging.

Strikte hygiëne

2 dagen niet naar school

Difterie

Door vaccinatie niet vaak voorkomend. Ernstige ziekte

Drager kan lang besmettelijk zijn. In ieder geval twee weken niet naar school.

Gordelroos

Komt bij basisschoolkinderen weinig voor. Bij Gordelroos in het gezin goed op hygiëne letten.

 

Griep

Koorts, pijn, algehele malaise

Weer naar school als de koorts weg is en de conditie goed.

Hand, voet, mondziekte

Huiduitslag op handen en voeten, blaren in de mond

Na constatering 1 week niet naar school. Meldingsplicht.

Hepatitis A (geelzucht)

Oogwit en huid geel, pijn in de onderbuik. Colakleurige urine, stopverfkleurige ontlasting Alert zijn na de zomervakantie.

Tot ruim een week na geel worden niet naar school.

Meldingsplicht.

Hersenvliesontsteking

(Meningitis) Bacterieel

Plotselinge hoge koorts. Pijn, ook in de nek. Snelle diagnose is erg belangrijk.

Vaccinatie is mogelijk.

Zolang het kind zich ziek voelt thuis houden.

Meldingsplicht.

Hersenvliesontsteking

(Viraal)

Lange incubatietijd.

Ziek als bij griep (koorts!)

Nekpijn.

Zolang het kind zich ziek voelt niet naar school

Meldingsplicht.

Hoofdluis

Bij constatering direct behandelen. (folders bij de apotheek) Melden aan school.

De school heeft een hoofdluis

protocol. Zie elders in deze schoolgids.

Hoofdschimmel

Naar de huisarts.

Ook huisdieren controleren

Ontsmetten en thuis houden tot drie dagen na het begin van de behandeling.

Kinkhoest

 

(In vaccinatieprogramma, maar toch weer meer voorkomend)

Verkoudheid die gevolgd wordt door een stadium met gierende (kinkende)hoestbui –

en . Taai slijm, benauwdheid.

Ernstige ziekte.(huisarts!)

Na behandeling (antibiotica)

Nog ruim een week thuis blijven.

Meldingsplicht.

Koortslip

Blaasjes rond de mond

Een week besmettelijk.

Kinderen van groep 1 t/m 4 niet naar school.

Krentenbaard (Impetigo)

Naar de huisarts. Behandelen met zalf (en soms antibiotica)

Niet krabben, letten op hygiëne

Thuis houden tot 3 dagen na het begin van de behandeling.

Legionella

Niet vaak voorkomend bij kinderen

Op school zijn afspraken over het gebruik van de kranen etc. na vakanties.

Mazelen

Door vaccinatie niet vaak voorkomend. Erg besmettelijk.
(Rode plekken op de huid, koorts, roodomrande witte stippen  binnenkant wangen, na verkoudheid)

Zolang het kind ziek is niet naar school.

(Midden)oorontsteking

Overleg met uw huisarts.

Met koorts niet naar school.

Loopoor afplakken met een gaasje.

Ontstoken ogen

Allerlei oorzaken, overleg met huisarts.

Na start  antibiotica pas na 48 uur weer naar school.

Polio

In Nederland praktisch niet meer voorkomend door vaccinatie.

Meldingsplicht

Ringworm

Ringvormige huidinfectie veroorzaakt door schimmel.

Besmettelijk. Na behandeling weer naar school.

Rode hond

Door vaccinatie minder vaak voorkomend. Rode uitslag van gezicht, zich snel uitbreidend naar egaal rood lijf. Gezwollen klieren in nek.

Kind 5 dagen thuis houden. Gevaarlijk voor ongeboren vrucht. Waarschuwing op de schooldeur. Dus: melden aan school

Roodvonk

Koorts, keelpijn, na 24 u. vanuit liezen rood over het lichaam, behalve neus en mond. Frambozentong, handen en voeten vervellen.

Na behandeling nog +/- 24 u. besmettelijk. Zonder behandeling thuis blijven tot na de vervelling.

Schurft

Huidziekte veroorzaakt door schurftmijt. Naar huisarts.

Niet naar school.

Meldingsplicht.

Steenpuist

De pus is besmettelijk. Laten behandelen door huisarts

Met steenpuist niet zwemmen.

Tekenbeet (Ziekte van Lyme)

Teek verwijderen met tekentang of pincet. Wondje ontsmetten. Datum van de beet noteren. Letten op huidreactie. Folder met info bij de apotheek.

Na tekenbeet gewoon naar school. Ook leerkrachten kunnen tot 6 weken na beet alert zijn op verschijnselen die horen bij de ziekte van Lyme. 

Tetanus

Stijfheid/kramp door bacterie die door een diepe wond het lichaam binnen kan dringen. Zit in  vaccinatieprogramma. Herhaling kan nodig zijn.

Niet besmettelijk.

Met grote vuile wonden altijd naar de huisarts.

TBC

Weer meer voorkomend. Open long-TBC  is zeer besmettelijk

Na start  behandeling 3 weken niet naar school.

Meldingsplicht

Verkouden

10 tot 12  verkoudheden per jaar zijn normaal voor een kind. Het aanleren van hoest en niesdiscipline en verkoudheidshygiëne kan de ziekte verkorten en de omgeving beschermen

Bij normale verkoudheid kan een kind naar school.

Vijfde ziekte (parvo B19)

Als de diagnose gesteld kan worden is het besmettingsgevaar al geweken. (verschijnselen: algehele malaise, vlindervormige uitslag, appelwangen)

Contacten met zwangeren vermijden ( Melden i.v.m. waarschuwing op de deur)

Als het kind zich beter voelt kan het naar school.

Waterpokken

Bijna niet te vermijden kinderziekte met kleine rode bultjes en blaasjes. Niet krabben. De besmetting vindt plaats nog voordat de blaasjes zichtbaar zijn,

Over het algemeen niet nodig kinderen thuis te houden

Wormen  * aarsmaden       

 

Speelgoed, deurkrukken, toilet en nagels goed schoonhouden. Medicijnen (ook zonder recept bij drogist verkrijgbaar) Omgeving mee behandelen

Betreffende ouders informeren.

Hygiëne in de gaten houden. 

               * spoelwormen

Speelgelegenheden met honden en kattenuitwerpselen zijn een bron van besmetting.

Huisdieren ontwormen!

Zo mogelijk zandbak afdekken.

Wratten

Besmettelijk!

Laten behandelen door huisarts.

Gymschoenen laten dragen.

Direct contact met wratten (laten) vermijden.

Ziekte van Pfeiffer

Rust! Langdurige herstelperiode

Gemeenschappelijk gebruik van bekers etc. afwijzen.

Niet zoenen.

Zwemmerseczeem (voet -

schimmelinfectie)

Besmettelijk zolang de infectie aanwezig is. Behandelen.

Gymschoenen, slippers (laten)

Dragen. Goed af laten drogen na douchen en zwemmen. Eigen handdoek gebruiken.

 

BIJLAGE 2: VERKEER, VERVOER, PLATTEGROND OMGEVING EN SCHOOL

Een school met ruim 400 leerlingen brengt veel verkeersstromen met zich mee.Denkt u maar eens aan het brengen en halen van de leerlingen / het parkeren van de auto’s en fietsen.  Om alles – zo veel mogelijk- in goede banen te leiden, hebben we een aantal afspraken geformuleerd. De afspraken zijn samengesteld op basis van de enquête die we eind 2005 hielden. In 2008 hielden we een ouderpanel met als thema ‘Verkeer en veiligheid’ rondom de school.
Een verslag van deze avond vindt u op onze website. De ouders verdienen een groot compliment als het gaat om de aanbevolen éénrichtingsroute. Het parkeren bij de school kan/moet nog beter.  Regelmatig controleert de politie !!

Verkeerscirculatie:
We gebruiken de toevoerwegen naar de Lichtboei als een ‘eenrichtingsroute’. (Dit berust op een afspraak/aanbeveling vanuit de school.   (Dus geen gemeentelijke of politie-afspraak)

Met andere woorden: Als u uw kind(eren) komt brengen of halen wilt u dan bij de Griend naar binnen gaan en door de Waalstraat weer verder rijden.
Als iedereen zich aan deze rijrichting houdt, ontstaan er geen opstoppingen.   Bij school is nauwelijks parkeerruimte. Dus brengen met de auto betekent ‘kiss en drive’ ; een kusje ten afscheid en dan weer door rijden. Bij het brengen in de school(van jongere kinderen) zult u de auto wat verder weg moeten parkeren (Bijvoorbeeld aan het Zwin)
Op de plattegrond van de wijk (verderop) ziet u de rijrichting aangegeven.

We hopen dat u hieraan mee werkt, zodat de overlast voor onze buren zo minimaal mogelijk is.

Entrees van de school:
De Lichtboei heeft zo’n zeven ingangen. Dat betekent dat de leerlingen en hun ouders van ‘afgesproken’ ingangen gebruik maken. Deze combinaties van groepen en entrees staan aangegeven op bijgaande plattegrond en hangen de eerste schoolweken (van het cursusjaar) op de toegangsdeuren.

Wanneer u meerdere leerlingen in de onderbouw wegbrengt, hoeft u natuurlijk niet eerst weer buitenom, maar kunt u via de gangen naar het volgende lokaal.
Wanneer u het halen en brengen met meerder ouders combineert en de leerlingen zitten in een andere groep, maak dan met de leerkrachten afspraken dat deze leerlingen meelopen met de andere groep.

Gebruik van de fiets door de leerlingen:
We hebben op de Lichtboei flink wat fietsenstallingen, maar de ruimte is beperkt.

Het schoolplein willen we zo veel mogelijk gebruiken om te spelen.
Daarom hebben we als school de regel ingesteld dat de leerlingen - die dichtbij de school wonen-, lopend naar de Lichtboei komen. Op bijgaand kaartje vindt u de cirkel waarbinnen de ‘lopende leerlingen’ wonen.

Natuurlijk zijn hierop weer uitzonderingen te bedenken (bijvoorbeeld door bezoek aan club / muziekles etc. na schooltijd )

Gebruik van de fietsenstallingen:
Ook voor deze stallingen zijn afspraken. Groepen hebben een vaste plek. Deze staan op de plattegrond aangegeven.


Als we allemaal meewerken is de route en de omgeving voor onze jonge medeburgers VEILIG!!
Op basis van alle afspraken rondom verkeer en het gegeven verkeersonderwijs verleende de gemeente :

                                       In 2012 : ‘HET VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL’

BIJLAGE 3: VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de verplichting de mogelijkheden van vóór- en/of naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken.
In de Noordoostpolder hebben de SCPO en de Stichting Aves afgesproken om dit gezamenlijk op te pakken door de z.g. makelaarsrol op zich te nemen. Dit betekent, dat zij overeenkomsten met kinderopvanginstanties hebben gesloten.

De Colleges van Bestuur hebben besloten om met vier kinderopvangorganisaties te gaan samenwerken, te weten:
- Stichting Kinderopvang Noordoostpolder te Emmeloord (SKN)
http://www.sknop.nl/  
- Stichting Kinderopvang Flevoland te Emmeloord (SKF)
http://www.kinderopvang-flevoland.nl/ 
  - Kids Centre te Ens
http://www.kids-centre.nl/

Aanmelden

Voor alle duidelijkheid: u dient zelf contact op te nemen met de kinderopvangorganisaties om met hen een persoonsgebonden contract af te sluiten.

De organisatie die in onze school werkzaam is : Stichting Kinderopvang Noordoostpolder
In ons Lichtboeigebouw ondergebracht : ‘De Boemerang’   (4 t/m 12 jaar)
Op loopafstand van de Lichtboei : ‘Schanulleke’  (0 t/m 3 jaar)

De Lichtboei is aangemerkt als kindcentrum, dat betekent dat we met onze partners steeds meer afstemmen en samenwerken (ten dienste van uw kind(eren)

BIJLAGE 4: ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Er moeten afspraken gemaakt worden hoe de school op ongewenst gedrag reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van  het team in voorkomende situaties.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc. 

Welke stappen neemt de school

 • Op school is een contactpersoon benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen.
 • De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en neemt contact op met de ouders.
 • De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur.
 • De contactpersoon neemt indien gewenst contact op met bureau VKM.

Welke stappen mag u van de vertrouwenspersoon verwachten

 • De vertrouwenspersoon neemt zelf contact op met de ouders en/of leerling voor het maken van een afspraak.
 • Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie.
 • Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is.
 • Helderheid verschaffen over mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de politie.
 • Ondersteuning bieden indien de ouder/leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie.
 • Rapportage naar de contactpersoon en/of directeur en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen.

Wat kan de opvoeder/leerling doen

Het beste is dat de leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is.

 • Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Bureau VKM, telefoonnummer 0320-276211.
 • Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden.
 • Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het Advies/ en Meldpunt Vertrouwenszaken, Telefoonnummer 0900-1113111

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ppsi.nl

BIJLAGE 5: 1-ZORGROUTE

In onze school wordt gewerkt met de 1-zorgroute. Dit betekent dat er voor elk kind tenminste één keer per drie maanden wordt bekeken wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Voor het ene kind is dat bijvoorbeeld dat hij extra instructie nodig heeft. Het andere kind heeft misschien weer meer behoefte aan complimenten. Per vakgebied maakt de leerkracht van elk kind een groepsplan waarin hij/zij dit vastlegt.

Via de rapporten en de contactavonden en andere gespreksmomenten wordt u als ouders op de hoogte gehouden van hoe het met uw kind gaat.

Soms is het niet duidelijk wat een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Of dat de leerkracht moeite heeft om de juiste aanpak vorm te geven. In dat geval overleggen de leerkracht en de intern begeleider in een aparte bespreking hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Dit gesprek is een leerlingbespreking.

Als uw kind in de leerlingbespreking wordt besproken, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Soms is het nodig dat we uitgebreider met u praten. Als ouders weet u vaak heel goed wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Van de leerlingbesprekingen en de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gaat in het dossier.

Als het ondanks onze eigen hulp en inspanningen niet goed lukt om te bekijken wat een kind nodig heeft of welke aanpak de juiste is, kan de school hulp inroepen van een extern deskundige (psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, schoolarts, en dergelijke). Deze kan de school dan adviseren of onderzoek voorstellen.

Soms is het nodig om op een andere manier te kijken naar wat een kind nodig heeft of welke aanpak de juiste is. Dat kan gebeuren door een team van deskundigen, het Zorgteam. Het Zorgteam kan onderzoek doen naar het kind zelf (psychologisch en lichamelijk), maar ook naar de opvoedingssituatie thuis.

Als de school voor de ontwikkeling van uw kind de hulp wil inroepen van een externe deskundige (of het ZAT), dan bespreken we dit altijd vooraf met u. Het is namelijk zo dat u hiervoor schriftelijk toestemming moet geven. Er gaan gegevens over uw kind uit de school naar anderen toe. Alle onderzoeken worden altijd éérst met u besproken. Sinds schooljaar 2015-2016 wordt u als ouder uitgenodigd om zelf deel te nemen aan het ZAT. (Als u zelf aanwezig bent is het uiteraard niet nodig vooraf schriftelijke toestemming te geven)

In een enkel geval is het zo dat het voor de school niet mogelijk is om een kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Dan is het beter om het kind te verwijzen naar een speciale basisschool (SBO) of het speciaal onderwijs (SO).

Mocht dit het geval zijn bij uw kind dan zullen we uitgebreid met u praten. Een verwijzing is niet zomaar iets. Daarnaast moeten ouders altijd toestemming geven om hun kind aan te melden bij de speciale commissie  die beslist over de toelating tot de speciale (basis-)school. (De TC-Toewijzingscommissie)