Onderwijsprijs 2009-2011:

 In de jaren 2009-2011 werden op onze school weer diverse vernieuwende dingen ontwikkeld. Onderwijskundig, maar ook om het speelgenot van de kinderen te vergroten.

In ons land kennen we het Instituut Nationale Onderwijs Promotie. O.a. verantwoordelijk voor de organisatie van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijs Prijs (met daaraan voorafgaand de Provinciale Voorrondes)

Als school hebben we ons hiervoor (in 2010) met twee projecten aangemeld:

1. De structuurgroep, waarvan de projectomschrijving luidt:
Meer dan twintig geïndiceerde leerlingen op school.

De Lichtboei zag hierin een nieuwe uitdaging. In een samenwerking met het Bestuur van onze basisschool / Eduvier (cluster 4) / Dienst Ambulant Begeleiding / Steunpunt Autisme werd het plan voor de ‘Structuurgroep’ opgesteld. Een project in het kader van Passend Onderwijs.

Twaalf leerlingen die vanuit onderwijsbehoefte en ontwikkelingsperspectief worden gesteund door een professioneel team (‘rond het kind’)

De evaluatierapporten zijn lovend / andere scholen komen met informatieve vragen / de Rijksuniversiteit deed een onderzoek; kortom :

‘DE ANKERGROEP AAN DE LICHTBOEI : EEN AANWINST !’


2. Het project : Zandbakhuisjes: een speelse oplossing voor een schone zandbak!

Voordat de kleuters heerlijk konden genieten van ‘hun taartjes bakken en kastelen bouwen’, moest de leerkracht de uitwerpselen van de katten uit de zandbak verwijderen. Onplezierig voor leerkracht, kleuters en ouders, bovendien een gevaar voor de gezondheid. De (inmiddels gecertificeerde*) verrijdbare zandbakhuisjes, weren de katten uit de zandbak en vergroten het speelplezier van de kleuters. Door de huisjes te voorzien van tentdoek met ramen hebben de kinderen er een speeltoestel bij. Bijkomend voordeel is dat het zand minder vaak ververst hoeft te worden.

(‘Gecertificeerd’: Veilig speeltoestel)


Hoe ging het verder :

In november 2010 werd de uitslag van de provincie Flevoland bekendgemaakt:

Ons project ‘De Structuurgroep’ ontving de Onderwijsprijs van de Provincie Flevoland en werd genomineerd voor de landelijke finale. Deze landelijke finale werd gehouden op 30 maart 2011. Kenners spraken uit dat we tot de vier kanshebbers behoorden voor de eerste plek, hoewel dit niet lukte, kreeg de structuurgroep landelijke bekendheid o.a. in de vakliteratuur, ook maken veel scholen gebruik van onze informatie-avonden.

De oplossing van de zandbakhuisjes kreeg veel complimenten en ook de eerste afnemers. De uitvoering is elders ‘ondergebracht’, omdat we ons op school bezig houden met het geven van goed onderwijs. Meer informatie achter de knop ‘zandbakhuisjes’ of op de website www.bovenmees.nl

Het jaar 2011 zal de Lichtboeiers lang heugen; in Amsterdam vielen de puzzelstukken van Passend Onderwijs op hun plek en dit werd onderbouwd d.m.v. de volgende Yell:

Bij ons in de polder
En daar op de Lichtboei
Daar staat een school
Wie had dat gedacht ?
Die werkt aan de toekomst
Het team en de clusters
Een lichtboei als symbool
Structuurgroep bedacht
De zorg voor alle kinderen
Het was een grote puzzel
Die gaat ons aan het hart
Colette hielp er bij
Dus rugzakjes steunen
Onderwijs wordt passend
En een plan opgestart
Leerling ….. minister …. Heel Nederland is blijHieronder staan de prijsuitrijkingen etc. Helemaal onder aan de pagina wordt zowel de structrrugroep als de zandbakhuisjes verder toegelicht.

 


 

Lichtboei wint de onderwijsprijs Flevoland 2010

 ONDERWIJSPRIJS FLEVOLANDVOOR DE LICHTBOEI:

Emmeloord, 15 november 2010

Aan alle ouders en leerlingen,

Lichtboeiers : “Van harte gefeliciteerd !”

Dat mag je toch wel zeggen na het behalen van de ‘Onderwijsprijs voor basisscholen in Flevoland'. Wat is er gebeurd? In cursusjaar 2008-2009 zijn we gestart met de voorbereidingen van de structuurgroep. Veel ouders hebben meegedacht om dit proces van de grond te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ouderpanels over dit thema. Uiteindelijk werd ook een projectgroep gevormd en werd het plan geschreven. Vorig jaar ging de groep echt van start en de resultaten waren bijzonder goed. In het afgelopen jaar kregen we al diverse schoolbesturen op bezoek om vragen te stellen over ons initiatief. In mei 2010 konden alle basisscholen in Nederland zich aanmelden om mee te doen in het kader van de Nationale Onderwijsprijs voor basisscholen. Scholen kunnen eens per twee jaar projecten indienen die goed zijn aangeslagen. We hebben als Lichtboei hier nog nooit aan meegedaan, maar af en toe moet je successen vieren.

Twee projecten dienden we in met als resultaat :

Project de structuurgroep : Het winnen van de Onderwijsprijs in onze provincie. Daarmee zijn we genomineerd voor de landelijke finale die natuurlijk tussen twaalf basisscholen gaat.

Het past me op deze plaats dank uit te spreken aan :
- De ouders die meedachten;
- De ouders van de leerlingen in de structuurgroep voor het vertrouwen dat ze ons gaven;
- Het team …. voor het vele voorbereidende werk en de extra overlegmomenten;
- De mensen van de projectgroep en daarin waren vertegenwoordigd:
- De directeur van Eduvier;
- De dienst Ambulante begeleiding;
- het steunpunt Autisme;
- De directeur onderwijs van onze organisatie;
- en op het niveau van onze school :
- de coördinator van alles wat met de zogenaamde ‘leerlinggebonden financiering’ gaat juf Annette Woudstra;
- de intern begeleider van onze school Tiny vd Deen;
- de leerkrachten juf Roelien en juf Joke;
- de onderwijsassistenten juf Sigrid en juf Geke;
- de Ambulant begeleiders juf Femke en meester Jan …. die op een heel andere manier aan het werk gingen, maar van het begin af aan in dit project geloofden;
- Ons – inmiddels- College van Bestuur en Raad van Toezicht….. die het vertrouwen en soms extra middelen gaven om dit te realiseren;
- De klankbordgroep die belangstellend meekeek en dacht;
- De medezeggenschapsraad die instemming gaf voor een stuk extra/verandering onderwijsaanbod;
En niet te vergeten : De leerlingen voor hun enthousiasme en plezier.

Hoe gaat het verder : De organisatie INOP vroeg ons in de pers aandacht te besteden aan het behalen van deze prijs; zie bijlage. Mogelijk komen er deze week stukjes in de kranten. Op 1 december zal namens de Provincie Flevoland de prijs worden uitgereikt door :De gedeputeerde voor o.m. Jeugdbeleid en Onderwijs – Marc Witteman-; ook mensen van het INOP en juryleden zullen aanwezig zijn. We zullen u daarover nader informeren.

In maart 2011 naar de Beurs van Berlage :De landelijke finale zal in maart worden gehouden. We krijgen een moment de tijd om het project te presenteren. Hoeveel mensen daar naar toe kunnen en wie we allemaal meevragen……. daarover hoort u van ons. Als u kijkt op www.onderwijsprijs.nl krijgt u een goede impressie van dit gebeuren.

Niet achterover leunen: Onderwijs in voortdurend in beweging. Even een feestje vieren, maar intussen verder gaan.De Plusgroep draait / het team is volop bezig met groepsplannen; kortom ……..De Lichtboei blijft in beweging ten dienste van uw kind(eren)

Namens het team

Vriendelijke groet

Gerrit Knijnenberg


De bijbehorende site: www.nationaleonderwijsprijs.nl.

Voor het artikel in de Stentor klik hier

 

 


 

Op woensdagmiddag 1 december 2010 heeft de Gedeputeerde van onderwijs in de provincie Flevoland, dhr. M. Witteman de provinciale onderwijsprijs 2010 uitgereikt aan onze basisschool. De prijs werd gewonnen door het project DE STRUCTUURGROEP.

De school is daarmee ook genomineerd voor de landelijke onderwijsprijs 2009 - 2011.

 
 

Foto's uitreiking onderwijsprijs:

De twaalf winnende scholen zijn bekend:

 

Inmiddels zijn de twaalf winnende scholen voor de provinciale onderwijprijs bekend. Zie ook de foto hierboven. Er wordt druk gewerkt aan de finale:

Op dinsdag 8 maart (2011) was er een filmer op school. Hij kan nu gaan knippen en plakken en in een filmpje van 1 minuut de Lichtboei presenteren.

Daarna volgt in Amsterdam de podium act, weer één minuut om de ‘samenvatting van de structuurgroep’ te geven. Het materiaal daarvoor werd aangeleverd door dhr. Beuckens (Emelwerda) en ‘computergestuurd gezaagd door vader Peursum’. Wat die maakten zal straks o.a. de minister van onderwijs aanschouwen en met haar honderden aanwezigen. Bedankt al vast !!


 

Naar de finale

 

25 maart: Spannende weken

De Lichtboei maakt zich op voor de finale in Amsterdam komende woensdag. Natuurlijk is goed onderwijs geven de hoofdopdracht en daar gaat al onze aandacht naar uit, maar als dat met zo veel aandacht bekroond wordt, is dat mooi!

Komende week op dinsdagmorgen is ‘Omroep Flevoland’ op school; zij maken tv-opnamen van één van de laatste repetities.

Film van finale Onderwijsprijs:

 

Foto's finale Onderwijsprijs in het Nemo in Amsterdam:

 

Onderwijsprijs

 

De Lichtboei heeft dit jaar twee projecten ingestuurd voor de Nationale Onderwijsprijs en is provinciaal winnaar geworden met de Stuurgroep.

Wilt u meer lezen over de onderwijsprijs volg dan de volgende link: http://www.onderwijsprijs.nl/

Hieronder staan de twee projecten uitgelegd:

 

Project structuurgroep

 

 

Deelnameformulier Nationale Onderwijsprijs/nib (2009-2011)

PROJECTNUMMER : 10/25

Naam school: Christelijke Basisschool De Lichtboei
Adres: Scheer 1
8303KN Emmeloord
Telefoon: 0527-698644
E-mail: de.lichtboei@scpo-nop.nl
Provincie: Flevoland;

Naam contactpersoon school: Gerrit Knijnenberg

Naam directeur :  Gerrit Knijnenberg
Schoolsoort/ type Basisschool
Inschrijving:
X Nationale onderwijsprijs
X Categorie 1 school voor basisonderwijs
   Categorie 2 school voor voortgezet onderwijs
   Nationale Innovatieprijs
   Beroepsonderwijs  (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

Aanleiding voor de activiteit:

Het aantal geïndiceerde leerlingen op onze school nam toe. Dan stel je je als school de vraag : “Wat kunnen we aan en in welke vorm?”

Doelstelling van het project:

We stelden ons de volgende doelen :

 • Een tussenvorm realiseren tussen de ‘clusterscholen’ en onze ‘gewone’ basisschool
 • Bereiken dat de betreffende leerlingen met plezier naar school gaan en tot betere leerresultaten komen
 • Dit (samen met de ouders) zo organiseren dat er draagvlak is onder andere leerlingen / ouders / leerkrachten
 • De ‘ambulante begeleiders’ zo inzetten dat de betreffende leerlingen ook concrete hulp krijgen
 • Het begrip ‘Passend Onderwijs’ binnen onze school concreet gestalte geven

 

 

Doelgroep:
Geïndiceerde leerlingen van de clusters 2 en 4 (Die vallen onder de Leerling Gebonden Financiering). In de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.

Looptijd van het project:
Gestart in 2009 / de eerste groep draaide cursusjaar 2009-2010 / vanwege de goede ervaringen en resultaten is besloten het project in cursusjaar 2010-2011 een vervolg te geven.

Met de uitdaging om ook in de toekomst door te gaan.

In welke vorm is het project ingezonden:

Al het materiaal is gebundeld in één map; hierin zijn o.a. opgenomen :

 • Dit deelnameformulier
 • Toelichting project
 • Projectaanvraag in het kader van passend Onderwijs
 • Eerste evaluatierapport
 • Onderzoek Rijks Universiteit Groningen
 • Resultaten op het terrein van onderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Ontwikkelde formulieren
 • Power Point uitdraai / presentatie studiedag WSNS
 • Power Point uitdraai / presentatie leerkrachten structuurgroep binnen het team
 • Correspondentie met ouders; o.a Ouderpanels / avonden ouders structuurgroep
 • Diverse andere stukken

Korte omschrijving van het ingezonden project (maximaal 100 woorden):

Meer dan twintig geïndiceerde leerlingen op school.

De Lichtboei zag hierin een nieuwe uitdaging. In een samenwerking met het Bestuur van onze basisschool / Eduvier (cluster 4) / Dienst Ambulant Begeleiding / Steunpunt Autisme werd het plan voor de ‘Structuurgroep’ opgesteld. Een project in het kader van Passend Onderwijs.

Twaalf leerlingen die vanuit onderwijsbehoefte en ontwikkelingsperspectief worden gesteund door een professioneel team (‘rond het kind’)

De evaluatierapporten zijn lovend / andere scholen komen met informatieve vragen / de Rijksuniversiteit deed een onderzoek; kortom :

‘DE ANKERGROEP AAN DE LICHTBOEI : EEN AANWINST !’

Met het formulier kunt u projectmateriaal meesturen. Dit is materiaal dat u aan de jury wilt voorleggen en waarvan u vindt, dat het informatie verschaft over het door uw school uitgevoerde project (verslagen, foto’s, krantenartikelen, cd, dvd, schoolgids enz.)


Project zandbakhuisje

Download hier de toelichting op het project zandhuisjes.

Deelnameformulier Nationale Onderwijsprijs/nib (2009-2011)

Projectnummer : Zandbak 10/145

Naam school : Christelijke Basisschool De Lichtboei
Scheer 1 8303KN Emmeloord
Telefoon: 0527-698644
E-mail : de.lichtboei@scpo-nop.nl

Provincie Flevoland

Naam contactpersoon school: Gerrit Knijnenberg

Naam directeur : Gerrit Knijnenberg
Schoolsoort/ type: Basisschool

Inschrijving:
X Nationale onderwijsprijs
X Categorie 1; school voor basisonderwijs
   Categorie 2  school voor voortgezet onderwijs
   Nationale Innovatieprijs
   Beroepsonderwijs  (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

Aanleiding voor de activiteit:
De zandbakken rondom onze school werden steeds minder gebruikt ( door de kleuters) i.v.m. de viezigheid van katten en honden in de bak. Genomen maatregelen bleken niet afdoende.

Doelstelling van het project:
Als school hebben we onszelf drie doelstellingen gesteld m.b.t. de oplossing:

 • Kwaliteitsverbetering van het zandbakzand, hygiëne en hierdoor voorkomen van gezondheidsklachten kleuters;
 • Het vergroten van het speelplezier van de kleuters;
 • Vandalismebestendigheid.

Doelgroep:
Peuters (2 ½ - 4 jaar)   en de Groepen 1-2-3   (4 t/m 7 jaar)

Looptijd van het project:
1 jaar, daarna zijn de andere zandbakken rondom de school voorzien van de huisjes.

In welke vorm is het project ingezonden:
A4 ordner met project beschrijving en USB met korte film.

Korte omschrijving van het ingezonden project (maximaal 100 woorden):
Zandbakhuisjes: een speelse oplossing voor een schone zandbak!
Voordat de kleuters heerlijk konden genieten van ‘hun taartjes bakken en kastelen bouwen’, moest de leerkracht de uitwerpselen van de katten uit de zandbak verwijderen. Onplezierig voor leerkracht, kleuters en ouders, bovendien een gevaar voor de gezondheid. De (inmiddels gecertificeerde*) verrijdbare zandbakhuisjes, weren de katten uit de zandbak en vergroten het speelplezier van de kleuters.  Door de huisjes te voorzien van tentdoek met ramen hebben de kinderen er een speeltoestel bij. Bijkomend voordeel is dat het zand minder vaak ververst hoeft te worden.

(‘Gecertificeerd’: Veilig speeltoestel)

hbkjhgv