jaarverslag 2015 - 2016

 

Hoofdstuk 1 : Het motto van de Lichtboei

 

          ‘Basis van je toekomst’

De verslagen van de afgelopen jaren staan steeds in het teken van ons motto. Ook in deze terugblik noemen we veel zaken die de basis hebben gelegd voor de toekomst van de leerlingen / de toekomst van ons onderwijs en de toekomst van de Lichtboei en ons van onze leerlingen. Kindcentrum als totaal:

 1. De plannen die gemaakt zijn voor de renovatie van onze gebouwen en pleinen  
 2. De oplevering van ons natuurlijk speelterrein
 3. De focus op de talentontwikkeling van leerlingeno.a. door de talentenmiddagen
 4. De kwaliteitsverhoging van ons onderwijs o.a. zichtbaar in de leeropbrengsten
 5. Het werken met professionele Leer- en Ontwikkelgroepen rondom onze kernwaarden  
 6. Naast de focus op talentontwikkeling steeds weer de nadruk op leeropbrengsten:  doelen stellen/doelen zichtbaar maken/effecten van ons onderwijs meten
 7. Het bieden van ‘Passend Onderwijs’ is een telkens terugkerend onderwerp. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hier investeren we veel in.

Wat is er mooier dan dagelijks bezig te kunnen zijn met opvoeding en onderwijs van en aan onze kinderen : De nieuwe generatie …..en zo te bouwen aan hun toekomst en die van onze maatschappij.

Basis van je Toekomst

We zijn / we vormen een Christelijke school; dat betekent dat we ‘De Toekomst’ ook met een hoofdletter kunnen schrijven: Vanuit onze identiteit, verwoord in visie en missie van onze school, spreken we ook dagelijks over zaken die dieper en groter zijn dan een maatschappelijke toekomst op deze aarde.  Dat werd dit jaar weer zichtbaar in :

 • We vertelden de verhalen uit de Bijbel
 • We spraken over het volgen van Jezus
 • We werkten vanuit Bijbelse waarden en normen
 • We hielden een jaaropening / dagopeningen en -sluitingen 
 • We vierden het Kerst- / Paas- en  Pinksterfeest
 • Twee keer hielden we, in samenwerking met de Fontein en de Jeruzalemkerk, een Kerk- / school- en gezinsdienst.
 

 Jaaropening. Welkom aan: De leerlingen die in de grote vakantie vier jaar werden.

Een Christelijke school... dat betekent niet dat de hele schoolbevolking hetzelfde denkt en handelt. Respectvol willen we omgaan met al die verschillen. Vanuit onze basiswaarde 'Die Christelijke Identiteit' kozen we onze kernwaarden: 

Veiligheid

Autonomie en betrokkenheid

Communicatie

Talentontwikkeling

Vanaf het voorjaar 2015 zijn de leer-/ontwikkelgroepen (LOG) volop bezig die kernwaarden verder uit te bouwen. Het afgelopen jaar hebben we de eerste vruchten geoogst:

Onze talentenmiddag op vrijdagmiddagen (voor de leerjaren 5 t/m 8) zijn alom bekend. (resultaat van de LOG Talentenontwikkeling)

Sinds afgelopen jaar werken we met een groep 'Leerlingambassadeurs'uit de groepen 5 t/m 8 / we publiceren lesdoelen, soms zijn we groepsdoorbrekend bezig / we ontwikkelen beleid voor de 'Leerpleinen' / we werken in de groepen 3 t/m 8 met een resultatenmuur. (resultaat van LOG Autonomie en Betrokkenheid)

LOG Veiligheid is volop bezig met ons veiligheidsplan / ze vormen de drive achter ons leerlingvolgsysteem ZIEN en ze houden het team geinformeerd als zaken rondom meldcoe etc. 

LOG Communicatie vormt de motor achter Digi Duif en heeft op dit moment het nieuwe rapport in de afrondende fase / ze zijn gestart met initiatieven voor ouderbetrokkenheid en communicatie 3.0. Binnenkort schuiven ze van groep 5 aan.

 

Leerlingambassadeurs 6 t/m 8         

Hoofdstuk 2 :

Basis van je toekomst….. de leerlingen:

Daar draait het allemaal om: Ons onderwijs is gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen. 

Het afgelopen cursusjaar hebben we wat dat betreft geïnvesteerd in alle leerlingen. Maar we hadden  ook speerpunten :

 • Elk jaar stellen we opnieuw vast:  ”Wat gaat goed en wat kan beter ?”
 • We bepaalden de speerpunten voor de komende vier jaar en legden deze vast in ons schoolplan en de uitwerking in het schooljaarplan
 • Zie voor een concrete uitwerking van al die onderwerpen verderop in het jaarverslag

Ontwikkelingen Passend Onderwijs: 1 augustus 2014 de start van Passend Onderwijs. 

Ook de Lichtboei wil leerlingen een passende plek bieden. De laatste jaren zijn we volop bezig geweest met het realiseren van een passend onderwijsaanbod. Er is veel  geïnvesteerd in verfijnen van het onderwijs voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Bij sommige vakken zijn we groepsdoorbrekend gaan werken voor sommige leerlingen. Ook in de lijn van passend onderwijs is de aandacht voor leerlingen die  meer- of hoogbegaafd zijn. 


 

 We zijn verder gegaan met de ingezette lijn :  Compacten / Levelwerken / Plusgroepen/ KOM-groep.

Als school evalueren we ook dit traject en blijven in nauw contact met de ouders. Leerlingen met dyslectische kenmerken : Voor deze leerlingen wordt het ‘Dyslexievolgdocument’ (DVD) bijgehouden.  Onze dyslexiecoach-een leerkracht met deze speciale taak- spreekt af en toe met deze leerlingen, daarnaast besteden de leerkrachten nog meer tijd aan instructie.

Opbrengstgericht Werken:   (OGW)

Onderwijs en naar school gaan is leuk!

Uiteindelijk gaat het om twee kernzaken :

 • Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen
 • Het boeken van leerresultaten Ook de Lichtboei is volop gericht op ‘opbrengstgericht werken’.

Dat houdt in :

 • Leerlingen krijgen een vast aanbod van toetsen                                          
 • Toetsen en resultaten worden geanalyseerd
 • We beoordelen of leerlingen en daarmee de groep en de school op een goed niveau zitten
 • Er worden maatregelen genomen als dit niet het geval blijkt te zijn
 • Daarnaast worden de successen gevierd.

Natuurlijk vormen computerprogramma’s en leerlingvolgsystemen daarbij een heerlijk hulpmiddel. Dat betekent dat ook op De Lichtboei gewerkt wordt met Parnassys / diverse opbrengsten publiceren we in teamkamer en lokalen, zodat de Lichtboeiresultaten inzichtelijk worden gemaakt en de leerlingen betrokken zijn in het leerproces, maar ook in de doelen die gesteld worden. 

Om de kwaliteit van de SCPO  (en daarmee ook de Lichtboei) te screenen, werken we sinds 2012 met interne audits, waarbij directeuren en ib-ers van andere scholen, de hele school ‘doorlichten’.  Vanuit de bevindingen van deze audit en van het laatste inspectiebezoek hebben we punten opgepakt ter verbetering en de goede zaken geborgd.

Zie voor de concrete cijfers het kopje : ‘Opbrengsten van ons onderwijs’

     

    Rode gezichten bij de talentenmiddagen Ontwikkelingen van onze school 

Op 1 oktober 2014 hadden we 351 leerlingen. Op 1 oktober 2015 waren dat er 323. De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs bedraagt in deze jaren tussen de veertig en de vijftig. De instroom van vierjarigen ligt de laatste jaren zo tussen de dertig en de veertig. Dat betekent dat we de komende jaren steeds zo’n tien tot twintig leerlingen minder op school hebben. In dit cursusjaar verdeelden we de leerlingen over 13 groepen. De geleidelijke daling van het aantal leerlingen betekent dat we passend gehuisvest zijn. De noodgebouwen worden overbodig en zijn inmiddels ook meer dan afgeschreven. Plannen voor de aanstaande renovatie houden dan ook in dat die noodlokalen afgebroken gaan worden en er nog meer ruimte rondom de scholen ontstaat. 

 

Van basisschool naar kindcentrum :

 

          

Ons samenwerkingsdocument ‘Kindcentrum Espelervaart’ Kent diverse stippen op de horizon:

 Als partners zitten daar in :

 • SKN : Kinderdagverblijf Schanulleke / BSO ‘De Boemerang’
 • SPN : Christelijke peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’
 • SCPO : Christelijke basisschool ‘De Lichtboei’ 

 In 2015-2016 hebben we het volgende aangepakt : 

 • Om de zes weken vergadert de werkgroep.
 • De samenwerkingsovereenkomst  had eerst een ‘pilotkarakter’ , maar omvat nu afspraken voor een  langdurige samenwerking in de toekomst.
 • De partners hebben de gezamenlijke kernwaarden bepaald waaruit  we als kindcentrum werken.
 • Projecten en feesten worden gezamenlijk gevierd.
 • We hadden een gezamenlijke teamavond, waarbij we ook elkaars gebouwen uitvoerig bekeken en inhoudelijk over ons werk spraken. 
 • We vergaderden met een brede klankgroep met ouders vanuit de verschillende afdelingen.
 • We werken met een activiteitenkalender met aanbod op diverse terreinen na schooltijd (sport en spel/muziekatelier/computertyples).
 • Er is een bewuste keuze gemaakt voor 'natuurlijke spelen'; dit terrein is in het afgelopen cursusjaar opgeleverd en wordt gebruikt door de kinderen van ons kindcentrum en de buurt.
 • We zijn gestart met een traject van Pedagogische Afstemming
 • De medewerkers participeren in de leer-/ontwikkelingroepen (LOG), gekoppeld aan onze kernwaarden.
 • We werkten met elkaar aan plannen voor gebouwaanpassing. 

Zijn onze (school-)tijden nog actueel: In het cursujaar 2012-2013 hielden we een ouderpanel met als thema:

- Zijn onze schooltijden nog actueel?

- Welke tijden hanteren we als kindcentrum?

Landelijk gaan veel scholen over op het continurooster en soms ook naar een model van gelijke schooltijden voor alle groepen. Bij het onderzoek in 2012-2013 stemde de helft van de ouders voor dit model. Bij een eventuele overgang zou ook sprake zijn van een transitierooster om voor de diverse groepen niet te weinig lesuren te draaien. Aan het eind van dit proces werd de uitkomst:

 • De schooltijden laten we de eerste vier jaar, zoals we de nu hebben.
 • In deze vier jaar gaan we nog niet naar een continurooster, maar laten het overblijven tot een keuze, zoals die nu geregeld is.
 • Wel gaan we met de leerlingen van groep 2 meer lesuren draaien (vanaf 1 augustus 2014 gaan zij ook de maandagmiddag naar school.
 • In cursusjaar 2016-2017 (dit curusjaar) herhalen we dit onderzoek onder de ouders.
 • De eerste enquete zal in januari 2017 meekomen.

Wat deden we onderwijskundig nog meer:

 • We kozen voor een nieuwe taalmethode 'Taal Actief' nieuw.
 • We kozen een aparte speldidactiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’
 • In alle groepen werken we voor de hoofdvakken (spelling/rekenen/technisch lezen/begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling) met groepsplannen :
 • We werken zo op drie niveaus
 • Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen, voerden we ZIEN in (een leerlingvolgsysteem)
 • De groepen 1-2 zijn gestart met de invoer ‘leerlijnen jonge kind’ (Parnassys)
 • Veel teamleden volgden de curus 'Met sprongen vooruit' waardoor het rekenonderwijs nog aanschouwelijker werd.

 

Hoofdstuk 3

Basis van je toekomst…. de ouders

In de hal van onze school hangt een motto: ‘.. hier werken ouders en school samen….’ Een leerling boekt de beste resultaten als hij/zij met plezier naar school gaat en als de communicatie tussen ouders en school goed is. Ook blijkt dat bij inzet van de ouderkwaliteiten en bij inbreng van de visie van de ouders….. de school / het onderwijs / de organisatie op een hoger niveau komen. In 2014-2015 hielden we onder de ouders een kwaliteitsonderzoek; zie hiervoor het kopje ‘kwaliteitszorg’ Opvallende zaken hierin pakten we direct op.

 

Winterschoolreis groepen 6 en 7

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad :

De MR van de Lichtboei komt een keer in de zes weken bij elkaar. Er worden actuele zaken besproken waar wij advies over kunnen uitbrengen of waar onze instemming voor nodig is. Deze actuele zaken worden grotendeels door de schoolleiding op onze agenda gezet. Denk aan personele zaken, de grootte van de klassen (met name aan het begin en aan het eind van het schooljaar) en de speerpunten waar het team leerkrachten in een bepaalde periode extra aandacht aan geeft.

Maar ook de activiteiten van ouderpanels, gebouw-technische aspecten, leerstof, begroting en formatie komen aan de orde. Vanzelfsprekend hebben we het dit jaar vaak gehad over de verbouwing van onze school.

In 2017 zullen we onder andere het nieuwe schoolgebouw bespreken, het onderzoek naar nieuwe schooltijden en de formatie en samenstelling van de nieuwe instroomgroep.

Eind 2015 zijn er verkiezingen geweest. We hebben Amra van Dalfsen en Els Woudstra welkom geheten in de MR en we hebben afscheid genomen van Yolanda Arendts. De MR bestaat uit een personeelsgeleding (3) en een oudergeleding (3).

Als MR proberen we alle verschillende belangen die er zijn, zo goed mogelijk te behartigen. Bij deze terugblik daarom ook de oproep voor het nieuwe jaar: "Zijn er onderwerpen die u belangrijk vindt, meld het ons, dan zullen we die meenemen in onze vergaderingen!" En voor degene die dat leuk vindt, u kan altijd een vergadering bijwonen!

Namens de MR,

André Kromkamp

 

Sportcommissie :

Sport staat op de Lichtboei ook hoog in het vaandel. Het mee doen aan sporttoernooien geeft voor leerlingen een extra dimensie. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, als zij de kar trekken in organisatie, is dit allemaal realiseerbaar: Scholencross / zaalvoetbal / dammen / korfbal / schoolvoetbal / zwemestafette / avondvierdaagse. Mooi toch als je als leerlingen ook hierin je kwaliteit kunt laten zien / plezier beleeft en gezond bezig bent!

 

Alles staat klaar voor de kleutergymles.

 

Jaarverslag Klankbordgroep 2015-2016

Zoals in dit jaarverslag is te lezen, is er het afgelopen schooljaar enorm veel gebeurd. De school, of beter gezegd het kindcentrum, is letterlijk en figuurlijk een transformatie gestart naar een hoger en moderner niveau. Binnen de klankbordgroep zijn bijna alle zaken welke in dit jaarverslag zijn genoemd aan de orde geweest. Wij werden hierover tijdig en goed geïnformeerd en konden zo vanuit onze betrokkenheid bij de school meedenken. Op een prettige wijze en in goede verstandhouding hebben wij onze meningen uitgesproken en ideeën aangereikt. Halverwege het schooljaar is Albert de Boer de groep komen versterken. Voor Marianne Brandsma was dit het laatste jaar. De klankbordgroep bestaat nu uit vijf ouders. We hebben vijf keer een overleg gehad met directeur Gerrit Knijnenberg, waarvan één keer "kindcentrum breed". Bij deze vergadering is de groep uitgebreid met afgevaardigden van de andere participerende partijen in Kindcentrum Espelervaart. Als ‘voelspriet’ en klankbord voor Gerrit Knijnenberg als directeur hopen we ons steentje ook dit jaar weer te hebben bijgedragen.

Namens de klankbordgroep, Paul Crielaard

 

De Activiteitencommissie

Verzette weer onnoemlijk veel werk:

 • Kinderrommelmarkt
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering en de andere Christelijke feesten
 • Kleuterfeest
 • Schoolreizen
 • Zaken rondom jubilea en afscheid van leerkrachten
 • En: Zij brengen de gebouwen steeds in de gepaste stemming!

Door hun inzet kunnen leerkrachten zich wijden aan hun hoofdtaak ‘onderwijs geven’ en blijft het toch gezellig ! De samenstelling van de AC is de laatste jaren steeds gewijzigd. We danken de ouders die enorm veel werk hebben verzet !

 En verder uitten de oudercontacten zich in:

 • We hielden een informatieavond in elke groep?
 • Er wordt veel digitaal gecommuniceerd vanuit de schoolleiding, maar ook direct vanuit de groepen. (door de leerkracht)
 • Bij een evaluatie onder de ouders, bleek dat men erg tevreden is over deze opzet. Ouders zijn goed op de hoogte / daarnaast wordt veel papier uitgespaard
 • We hielden een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die instroomden
 • Er waren vier momenten van ‘tien minutengesprekken’
 • Er waren veel oudergesprekken met leerkracht en/of intern begeleider en/of directeur.
 • Ouders werkten mee aan ons onderwijs.
 • Voor elke groep waren er twee groepsouders om de zaken tussen ouders/leerkrachten … ten dienste van de leerlingen te coördineren
 • In de vele activiteiten zorgen ouders voor organisatie en hulp; we denken bijvoorbeeld aan de vele sporttoernooien/ excursies etc.
 • We planden ouderwerkochtenden en avonden om het natuurlijk spelen van de grond te krijgen
 • Ouders speelden - aan het eind van het schooljaar- een grote rol in het verhuizen van 10 groepen (vooruitlopend op de verbouwing van de school)
 • We hielden een open lesmoment waar tientallen ouders dankbaar gebruik van maakten.

Kortom: Samen met ouders zijn we tot grote dingen in staat.

 

Hoofdstuk 4:

Basis van je toekomst ….  de leerkrachten…. 

Verantwoord onderwijs kunnen bieden aan leerlingen, betekent ook: 'Als leerkracht je verder blijven ontwikkelen'. Het hele team en individuele leerkrachten werden geschoold op diverse terreinen. Daarbij waren ook zaken waarin leerkrachten zich verder wilden specialiseren of bekwamen. Intern hielden we enkele studiedagen en studiedagdelen.

Kwaliteitszorg :

We houden de kwaliteit van onze school op diverse manieren in beeld: In 2015 hielden we een kwaliteitsonderzoek onder de ouders, zaken die ouders aangaven er uit sprongen in positieve zin:

 • Kinderen voelen zich serieus genomen door de leerkracht
 • De kwaliteit van school-/bouwleiding in diverse vormen
 • De respectvolle omgang met elkaar
 • Adequaat optreden bij omgang tussen leerlingen die aandacht behoeft
 • De leerlingen praten positief over de school
 • Tevredenheid over de speelmogelijkheden
 • De veilige omgeving
 • De ervaren samenwerking tussen ouders en school

Als ouders punten noemen ter verbetering dan gaat het vooral om de leerlingen die op leer-gedragsterrein extra ondersteuning nodig hebben:

 • De mate waarin rekening gehouden kan worden met deze leerlingen
 • ..in aandacht / tijd / ondersteuning
 • De mate van informatie over deze leerlingen
 • Daarnaast noemen enkele ouders: Geef structureel een plek aan de informatie die ouders geven over de ontwikkeling van hun kindd.
 • En: bekijk voortdurend de communicatie schoolbreed; daar blijven altijd aandachtspunten!
 • De verbeterpunten zijn in het nieuwe schooljaarplan opgepakt.

Samenvattend: Veel zaken stemmen tot tevredenheid enkelel opmerkingen vormen een mooie uitdaging om ook daar de puntjes op de 'i' te zetten. D.m.v. diverse korte enquetes / ouderpanels/ werkgroepen etc. blijven we de visie van de ouders op onze school nauwlettend volgen. Door analyse van de leerresultaten blijven we koersen op verdere verhoging van de leeropbrengsten. (zie hiervoor ook het hoofdstuk opbrengsten)

 

Investeringen in gebouw en onderwijs:

De extra investeringen zijn samen te vatten in:

A. Vervangen van taalmethode

B. Forse uitbreiding van de speelmogelijkheden door het natuurlijk speelterrein

C. In de onderbouw werd fors geïnvesteerd in speel- en ontwikkelingsmateriaal

In september zijn we gestart met een complete renovatie; deze bestaat uit vier fasen.

 • ? Renovatie mb-gebouw
 • ? Aanpassing ob-gebouw aan BSO en peuterspeelzaal
 • ? Verwijderen van alle noodlokalen
 • ? Renovatie van de pleinen

Opbrengsten van ons onderwijs:

De leerlingen worden op diverse manieren getoetst:

 • Toetsen die bij onze methoden horen
 • Landelijk genormeerde tussentoetsen van Cito
 • Landelijke genormeerde toetsen voor groep 8 (de entreetoets en de Eindtoets basisonderwijs)

We kunnen over cursusjaar 2015-2016 het volgende concluderen:

 • De tussenresultaten van de school zijn voldoende tot goed; bijna alle onderdelen scoren boven de inspectienorm. Zie voor de onderdelen die de inspectie beoordeelt- bijgevoegde inspectiekaart.
 • De individuele scores van leerlingen- bij de eindtoets groep 8 - zet Cito af op een lijn van de 501-550, onze leerlingen scoorden volgens verwachting. Dan berekent de inspectie het gemiddelde van alle leerlingen. (Op de Lichtboei 538,7)
 • Bij een inspectiebezoek (eens in de vier jaar) wordt beoordeeld of alle leerlingen in die leerjaren moeten meetellen ; uitgezonderd mogen bijvoorbeeld worden : Leerlingen die een eigen leerlijn volgen, of die korter dan twee jaar bij ons op school zijn.
 • Dan heeft de inspectie/ministerie de scholen ingedeeld in 100 beoordelingsgroepen. (die indeling wordt gemaakt op basis van het opleidingsniveau van de ouders)
 • De Lichtboei zit in de op één na hoogste groep; dat betekent; van onze school verwacht men bijna de hoogste score
 • Natuurlijk is dat een compliment/uitdaging en ook elk jaar weer heel spannend.
 • In 2016 zaten we ruim boven die inspectienorm

Het overzicht van alle gemaakte toetsen in juni 2016

 

Waar gingen de groep 8 leerlingen (49) van de Lichtboei naar toe:

 • Basisberoepsgericht( 5 )
 • Kaderberoepsgericht (4)
 • Theoretische Leerweg (13 )
 • Havo (20)
 • VWO (7)

Vanuit de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden we op de hoogte gehouden betreffende de prestaties van onze ‘oud-leerlingen’. Onze leerkrachten groep 8 proberen hun adviezen zorgvuldig en goed te doen; ( blijkens het compliment van één van de scholen voor VO. Deze ontving in drie jaar 132 Lichtboeiers, daarvan ‘stroomden twee leerling af’/ één leerling stroomde op; de rest zit nog steeds op het geplaatste niveau.Aan het eind van cursusjaar 2014-2015 maakten we de Cito-toetsen in alle leerjaren. Als bijlage hebben we aan het eind de inspectiekaart geplaatst. Dit zijn de onderdelen die de inspectie beoordeelt. Samenvatting daarvan : Alle onderdelen zijn voldoende tot goed.

 

Hoofdstuk 5

Basis van je toekomst….

Gericht op anderen. De Lichtboei is één van de dertien scholen van de SCPO. (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder) Vanuit het SCPO kantoor worden we volop ondersteund om alles rond te krijgen (materieel / personeel) Samen met het College van Bestuur) de personeelsfunctionaris en de collega directeuren van andere scholen is weer volop gewerkt aan nieuw beleid. Zo mocht cursusjaar 2015-2016 weer een vruchtbaar jaar worden en hopen we de basis van de toekomst van leerlingen, samen met de ouders en onder Gods zegen, verder gelegd te hebben.

 

Hoofdstuk 6

Basis van je toekomst ……

Planning voor dit schooljaar: Terugkijken en weer vooruitzien. Het afsluiten van een jaar vraagt (vooraf al) om het plannen van een nieuwe cursus. ‘Plan-Do-Check-Act’ Plannen maken/uitvoeren/controleren/ (zonodig) bijstellen en weer verder handelen. Tegenwoordig vaak P-D-T: ‘Plan-Do-Trust ……. Vertrouwen dat het goed komt ! Cursusjaar 2016-2017 draait al weer op volle toeren.

Aannemer/bouwvakkers ze zijn allemaal hard aan het werk om de gebouwen van:

 • CBS De Lichtboei
 • Kindcentrum Espelervaart

Aan de eisen van modern onderwijs te laten voldoen. Straks hebben we de beschikking over:

 • Lokalen met een beter klimaat / dubbel glas
 • Gangen met garderobekasten
 • Een kennisleerplein
 • Een talentenleerplein
 • Buiten: Een groen leerplein
 • Prachtige speelmogelijkheden
 • BSO en Peuterspeelzaal in ons gebouw
 • Kinderdagverblijf op korte afstand
 • Een sterk wifi netwerk afgestemd op de ICT ontwikkelingen

Kortom: We zien er naar uit!

 

Basis van je toekomst…. Het team:

Een groot team 28 personen waarvan 24 vrouwen en 3 mannen.

Veel dank ben ik/zijn we verschuldigd aan hen: ‘De mensen op de werkvloer’, zij die alles moeten uitvoeren.

‘Het is topsport’

Er komt steeds meer bij, zeker administratief, terwijl de hoofdtaak is en blijft:

‘Goed onderwijs geven’

Als schooldirecteur dank ik jullie voor de grote inzet.

Dat we oog blijven houden voor onze (naaste) collega en dat we als team onder Gods Zegen mogen verder bouwen aan goed Christelijk onderwijs.

Emmeloord, december 2016

Gerrit Knijnenberg -directeur-

 

-Bijlage eindresultaten van alle groepen 2015-2016 (klik hier)