Jaarverslag 2014-2015


Hoofdstuk 1 : Het motto van de Lichtboei


‘Basis van je toekomst’


De verslagen van de afgelopen jaren staan steeds in het teken van ons motto.
Als we terugblikken naar 2014-2015, dan zijn er enkele grote aandachtspunten te noemen:
1. De verdere ontwikkeling tot Kindcentrum
2. De tweedaagse die we hielden met alle partners, waarbij we o.a. onze kernwaarden bepaalden
3. De initiatieven op het terrein van renovatie van onze gebouwen
4. De kwaliteitsverhoging van ons onderwijs
5. Concrete visie-ontwikkeling, waarbij het werken met professionele Leer- en Ontwikkelgroepen van start ging
6. De aanleg van ons natuurlijk speelterrein en pannaveld


Wat is er mooier dan dagelijks bezig te kunnen zijn met opvoeding en onderwijs van en aan onze kinderen : De nieuwe generatie …..en zo te bouwen aan hun toekomst en die van onze maatschappij.
Basis van je Toekomst;
We zijn / we vormen een Christelijke school; dat betekent dat we ‘De Toekomst’ ook met een hoofdletter kunnen schrijven:
Vanuit onze identiteit, verwoord in visie en missie van onze school, spreken we ook dagelijks over zaken die dieper en groter zijn dan een maatschappelijke toekomst op deze aarde. Dat werd dit jaar weer zichtbaar in :

 •  We vertelden de verhalen uit de Bijbel
 • We spraken over het volgen van Jezus
 • We werkten vanuit Bijbelse waarden en normen
 • We hielden een jaaropening / dagopeningen en -sluitingen
 • We vierden het Kerst- / Paas- en Pinksterfeest
 • Twee keer hielden we, in samenwerking met de Fontein en de Jeruzalemkerk, een Kerk- / school- en gezinsdienst

Kerk-School-Gezinsdienst in de Fontein


Een Christelijke school …… dat betekent niet dat de hele schoolbevolking hetzelfde denkt en handelt. Respectvol willen we omgaan met al die verschillen.
Vanuit onze basiswaarde ‘Die Christelijke Identiteit’ kozen we onze kernwaarden :
Veiligheid
Autonomie en betrokkenheid
Communicatie
Talentontwikkeling

Vanaf het voorjaar 2015 zijn de leer- / ontwikkelgroepen volop bezig die kernwaarden verder uit te bouwen.


Hoofdstuk 2 :
Basis van je toekomst….. de leerlingen:

Daar draait het allemaal om:
Ons onderwijs is gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen.

Het afgelopen cursusjaar hebben we wat dat betreft geïnvesteerd in alle leerlingen. Maar we hadden ook speerpunten :

 •  Elk jaar stellen we opnieuw vast:
  Wat gaat goed en wat kan beter ?”
 • We bepaalden de speerpunten voor de komende vier jaar en legden deze vast in ons schoolplan en de uitwerking in het schooljaarplan
 • Zie voor een concrete uitwerking van al die onderwerpen verderop in het jaarverslag

Ontwikkelingen Passend Onderwijs:
1 augustus 2014 de start van Passend Onderwijs.
Ook de Lichtboei wil leerlingen een passende plek bieden.
De laatste jaren zijn we volop bezig geweest met het realiseren van een passend onderwijsaanbod.
Er was in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verfijnen van het onderwijs voor leerlingen met een indicatie. De structuurgroep heeft in de afgelopen vijf jaar beantwoord aan zijn doel en is de leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, ten goede gekomen.
Aangezien het verwijzingspercentage naar het Speciaal Onderwijs in onze regio vrij hoog is geweest, heeft het samenwerkingsverband zich eerst ten doel gesteld om dit financiële vraagstuk op te lossen, daarnaast is men bezig met de vraag : “Hoe kunnen de financieringsstromen zo gaan lopen dat de zorgmiddelen op de plek komen bij leerlingen waar dat het nodig is?”
In 2014-2015 hebben we de structuurgroep afgebouwd, aangezien de financiële middelen (de rugzakjes) verdwenen.
Ook in de lijn van passend onderwijs is de aandacht voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

 

 Excursie naar de kinderboerderij


We zijn verder gegaan met de ingezette lijn :
Compacten / Levelwerken / Plusgroepen/ KOM-groep.
Als school evalueren we ook dit traject en blijven in nauw contact met de ouders.
Leerlingen met dyslectische kenmerken :
Voor deze leerlingen wordt het ‘Dyslexievolgdocument’ (DVD) bijgehouden.
Onze dyslexiecoach-een leerkracht met deze speciale taak- spreekt af en toe met deze leerlingen, daarnaast besteden de leerkrachten nog meer tijd aan instructie.


Opbrengstgericht Werken: (OGW)
Onderwijs en naar school gaan is leuk! Uiteindelijk gaat het om twee kernzaken :

 • Het welbevinden van de leerlingen
 • Het boeken van leerresultaten

Ook de Lichtboei is volop gericht op ‘opbrengstgericht werken’.
Dat houdt in :

 • Leerlingen krijgen een vast aanbod van toetsen
 • Toetsen en resultaten worden geanalyseerd
 • We beoordelen of leerlingen en daarmee de groep en de school op een goed niveau zitten
 • Er worden maatregelen genomen als dit niet het geval blijkt te zijn
 • Daarnaast worden de successen gevierd.

Natuurlijk vormen computerprogramma’s en leerlingvolgsystemen daarbij een heerlijk hulpmiddel.

Dat betekent dat ook op De Lichtboei gewerkt wordt met Parnassys / diverse opbrengstenPubliceren we in teamkamer en lokalen, zodat de Lichtboeiresultaten inzichtelijk worden gemaakt en de leerlingen betrokken zijn in het leerproces, maar ook in de doelen die gesteld worden.
Om de kwaliteit van de SCPO (en daarmee ook de Lichtboei) te screenen, werken we sinds 2012 met interne audits, waarbij directeuren en ib-ers van andere scholen, de hele school ‘doorlichten’.
Vanuit de bevindingen van deze audit en van het laatste inspectiebezoek hebben we punten opgepakt ter verbetering en de goede zaken geborgd.
Zie voor de concrete cijfers het kopje : ‘Opbrengsten van ons onderwijs’

Muziekatelier in het speellokaal


Ontwikkelingen van onze school

Op 1 oktober 2013 hadden we 376 leerlingen.
Op 1 oktober 2014 351.
De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs bedraagt in deze jaren tussen de veertig en de vijftig.
De instroom van vierjarigen ligt de laatste jaren zo tussen de dertig en de veertig.
Dat betekent dat we de komende jaren steeds zo’n twintig leerlingen minder op school hebben.
In dit cursusjaar verdeelden we de leerlingen over 14 groepen + drie ochtenden de structuurgroep.
De geleidelijke daling van het aantal leerlingen betekent dat we passend gehuisvest zijn en dat er over niet al te lange tijd een einde komt aan de noodgebouwen.


Van basisschool naar kindcentrum :

                                            

 

 


Ons samenwerkingsdocument
‘Kindcentrum Espelervaart’
Kent diverse stippen op de horizon.


Als partners zitten daar in :

 • SKN : Kinderdagverblijf Schanulleke / BSO ‘De Boemerang’
 • SPN : Christelijke peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’
 • SCPO : Christelijke basisschool ‘De Lichtboei’

In 2014-2015 hebben we het volgende aangepakt :

 • Om de zes weken vergadert de werkgroep
 • De samenwerkingsovereenkomst had eerst een ‘pilotkarakter’ , maar omvat nu afspraken voor een langdurige samenwerking in de toekomst
 • De partners bepaalden de kernwaarden waaruit zij werken
 • Projecten en feesten worden gezamenlijk gevierd
 • We bezochten een landelijke bijeenkomst in het teken van de ontwikkeling naar Kindcentra

 • We stelden een brede klankbordgroep samen, met ouders vanuit de verschillende afdelingen
 • We werken met een activiteitenkalender met aanbod op diverse terreinen na schooltijd (sport en spel/muziekatelier/workshops/computertypen)
 • Er is een bewuste keuze gemaakt voor ‘natuurlijk spelen’ ; in cursusjaar 2014-2015 is dit terrein gerealiseerd (en dat o.a. met inzet van veel vrijwillige ouders
 • We zijn gestart met een traject van Pedagogische Afstemming
 • We vervolgen het proces om inhoudelijk (onderwijs en opvoeding)meer op één lijn te komen
 • We hielden een teamavond met de medewerkers uit alle afdelingen
 • Die medewerkers participeren in de leer- / ontwikkelgroepen, gekoppeld aan onze kernwaarden
 • We zijn volop bezig met de plannen van gebouwaanpassing en dan bij voorkeur: alles onder één dak

Een mooi cadeau - door ouders en kinderen zelf bij elkaar gespaard- wordt uitgepakt…
De pannakooi


Zijn onze (school-)tijden nog actueel :
In cursusjaar 2012-2013 hielden we ouderpanel met als thema :
- Zijn onze schooltijden nog actueel?
- Welke tijden hanteren we als kindcentrum?
Landelijk gaan veel scholen over op het continurooster en soms ook naar een model van gelijke schooltijden voor alle groepen.
Bij het onderzoek in 2012-2013 stemde de helft van de ouders voor dit model.
Bij een eventuele overgang zou ook sprake zijn van een transitierooster om voor de diverse groepen niet te weinig lesuren te draaien.
Aan het eind van dit proces werd de uitkomst :
- De schooltijden laten we de eerste vier jaar, zoals we die nu hebben.
- In deze vier jaar gaan we nog niet naar een continurooster, maar laten het overblijven tot een keuze, zoals dat nu geregeld is
- Wel gaan we met de leerlingen van groep 2 meer lesuren draaien (vanaf 1 augustus 2014 gaan zij ook de maandagmiddag naar school
- In cursusjaar 2016-2017 (komend cursusjaar) herhalen we dit onderzoek onder de ouders.

Wat deden we onderwijskundig nog meer :

 • In alle groepen werken we voor de hoofdvakken met groepsplannen :
  We werken zo op drie niveaus
 • Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen, voerden we ZIEN in (een leerlingvolgsysteem)
 • De groepen 1-2 zijn gestart met de invoer ‘leerlijnen jonge kind’ (Parnassys)
 • Veel teamleden volgden de cursus ‘Met sprongen vooruit’ en maken zo het rekenonderwijs nog aanschouwelijker


Hoofdstuk 3
Basis van je toekomst…. de ouders
In de hal van onze school hangt een motto:

‘.. hier werken ouders en school samen….’
Een leerling boekt de beste resultaten als hij/zij met plezier naar school gaat en als de communicatie tussen ouders en school goed is.
Ook blijkt dat bij inzet van de ouderkwaliteiten en bij inbreng van de visie van de ouders….. de school / het onderwijs / de organisatie op een hoger niveau komen.
In 2014-2015 hielden we onder de ouders een kwaliteitsonderzoek; zie hiervoor het kopje ‘kwaliteitszorg’

Jaarverslag Medezeggenschapsraad :
De MR van De Lichtboei heeft ongeveer één maal per maand vergaderd over lopende zaken waarover de MR advies of instemmingsrecht heeft. Op een gemiddelde vergadering worden de lopende zaken op de school besproken. Als standaard bespreekpunten ontvangen we van de directeur de punten vanuit de schoolleiding’ . Hierbij moet worden gedacht aan personele zaken, de formatie van de klassen (met name aan begin en eind van het schooljaar), wat zijn de speerpunten waar het team onderwijzers in een periode extra aandacht aan geeft. Maar ook het bespreken van activiteiten van ouderpanels, gebouw-technische aspecten en leerstof . Bij belangrijke zaken als begroting en formatie is er ook dit schooljaar weer een extra toelichting gegeven en is ook na deze toelichting en bevraging instemming gegeven door de MR. Daarnaast zijn er soms nieuwe ontwikkelingen die in een periode een belangrijker plaats op de vergaderingen van de MR innemen. Zo hebben onder andere de onderwerpen Kind centrum en herindeling schoolplein, een belangrijke rol gespeeld tijdens MR vergaderingen. Deze onderwerpen zal ook in het nieuwe seizoen een prominente plaats innemen. Wat betreft de bezetting van de MR, is de oudergeleding op één plek gewijzigd : Afscheid door verhuizing nam dhr. Rob Aalders; in het najaar van 2015 is een verkiezing uitgeschreven, zodat de MR weer op volle sterkte gaat komen.
Als MR proberen we alle verschillende belangen die er zijn, zo goed mogelijk te behartigen. Bij deze terugblik daarom ook de oproep voor het nieuwe jaar: “Zijn er onderwerpen die u belangrijk vindt, meld het ons, dan kunnen we die meenemen op onze vergaderingen!”
Namens de MR, André Kromkamp


Sportcommissie :
Sport staat op de Lichtboei ook hoog in het vaandel. Het mee doen aan sporttoernooien geeft voor leerlingen een extra dimensie.
Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, als zij de kar trekken in organisatie in dit allemaal realiseerbaar :
Scholencross / zaalvoetbal / dammen / korfbal / schoolvoetbal / zwemestafette / avondvierdaagse.
Mooi toch als je als leerlingen ook hierin je kwaliteit kunt laten zien / plezier beleeft en gezond bezig bent !

 

 De avondvierdaagsecommissie had het weer goed voor elkaar !


Jaarverslag Klankbordgroep 2014-2015
De klankbordgroep heeft het afgelopen jaar probleemloos doorgedraaid. De groep bestaat uit vijf ouders en inhoudelijk waren de activiteiten vergelijkbaar met die van vorig jaar. Directeur Gerrit Knijnenberg informeerde de klankbordgroep over de jaarlijks terugkerende onderwerpen als personeelsbezetting, groepsindelingen, cito scores, de diverse activiteiten, speciaal onderwijs, ouderpanels, enz. De onderwerpen die dit jaar centraal stonden waren (de uitslagen van) het ouder tevredenheidsonderzoek, Digiduif, de staat van de gebouwen en de ontwikkeling van het kindcentrum.

Dit laatste punt uitte zich vooral door het ‘kindcentrum brede’ klankbordgroep overleg welke dit jaar voor het eerst heeft plaatsgevonden. Bij deze vergaderingen is de groep uitgebreid met afgevaardigden van de andere participerende partijen in Kindcentrum Espelervaart. Als ‘voelspriet’ en klankbord voor Gerrit Knijnenberg als directeur van deze school hopen we ons steentje weer te hebben bijgedragen dit jaar. Namens de klankbordgroep, Paul Crielaard

 

Schoolreis naar Hellendoorn groep 3 t/m 7


De Activiteitencommissie
Verzette weer onnoemlijk veel werk:

 • Kinderrommelmarkt
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering en de andere Christelijke feesten
 • Kleuterfeest
 • Schoolreizen
 • En: Zij brengen de gebouwen steeds in de gepaste stemming!

Door hun inzet kunnen leerkrachten zich wijden aan hun hoofdtaak ‘onderwijs geven’ en blijft het toch gezellig !
De samenstelling van de AC is de laatste jaren steeds gewijzigd. We danken de ouders die enorm veel werk hebben verzet !
En verder uitten de oudercontacten zich in :

 • We hielden een informatieavond in elke groep
 • We gingen over naar een nieuwe vorm van communiceren: Vooral digitaal.
 • We kozen voor het programma Digi duif
 • Er wordt nu veel gecommuniceerd vanuit de schoolleiding, maar ook direct vanuit de groepen. (door de leerkracht)
 • Bij een evaluatie onder de ouders,bleek dat men erg tevreden is over deze nieuwe opzet. Ouders zijn goed op de hoogte / daarnaast wordt veel papier uitgespaard !
 • We hielden een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die instroomden
 • Er waren vier momenten van ‘tien minutengesprekken’
 • Er waren veel oudergesprekken met leerkracht en/of intern begeleider en/of directeur
 • Ouders werkten mee aan ons onderwijs.
 • Voor elke groep waren er twee groepsouders om de zaken tussen ouders/leerkrachten …. ten dienste van de leerlingen te coördineren
 • In de vele activiteiten zorgen ouders voor organisatie en hulp; we denken bijvoorbeeld aan de vele sporttoernooien/ excursies etc.
 • We hielden diverse ouderavonden in groepen waar even wat meer aandacht nodig was
 • We planden ouderwerkochtenden om het natuurlijk spelen van de grond te krijgen

Kortom: Samen met ouders zijn we tot grote dingen in staat !

 
Onze nieuwe communicatiesysteem


Hoofdstuk 4:
Basis van je toekomst …..
de leerkrachten…..
Verantwoord onderwijs kunnen bieden aan leerlingen, betekent ook:
‘als leerkracht je verder blijven ontwikkelen’.
Het hele team en individuele leerkrachten werden geschoold op diverse terreinen.
Daarbij waren ook zaken waarin leerkrachten zich verder wilden specialiseren of bekwamen.
Intern hielden we enkele studiedagen en studiedagdelen.

Kwaliteitszorg :
We houden de kwaliteit van onze school op diverse manieren in beeld :
In 2015 hielden we een kwaliteitsonderzoek onder de ouders, zaken die ouders aangaven er uit sprongen in positieve zin :

 • Leerkrachten hebben kennis van zaken en scholen zich voortdurend bij
 • Kinderen voelen zich serieus genomen door de leerkracht
 • De kwaliteit van school- / bouwleiding in diverse vormen
 • De respectvolle omgang met elkaar
 • Adequaat optreden bij omgang tussen leerlingen die aandacht behoefT
 • De leerlingen praten positief over de school
 • Tevredenheid over de speelmogelijkheden
 • De veilige omgeving
 • De ervaren samenwerking tussen ouders en school

Als ouders punten noemen ter verbetering dan gaat het vooral om de leerlingen die op leer- gedragsterrein extra ondersteuning nodig hebben :

 • De mate waarin rekening gehouden kan worden met deze leerlingen
 • .. in aandacht / tijd / ondersteuning
 • De mate van informatie over deze leerlingen
 • Daarnaast noemen enkele ouders : Geef structureel een plek aan de informatie die ouders geven over de ontwikkeling van hun kind
 • En : Bekijk voortdurend de communicatie schoolbreed; daar blijven altijd aandachtspunten !

De verbeterpunten zijn in het nieuwe schooljaarplan opgepakt.
Samenvattend : Veel zaken stemmen tot tevredenheid enkele opmerkingen vormen een mooie uitdaging om ook daar de puntjes op de ‘i ‘ te zetten.
D.m.v. diverse korte enquêtes / ouderpanels etc. blijven we de visie van de ouders op onze school nauwlettend volgen. Door analyse van de leerresultaten blijven we koersen op verdere verhoging van de leeropbrengsten.
(zie hiervoor ook het hoofdstuk opbrengsten)


Investeringen in gebouw en onderwijs:
De extra investeringen zijn samen te vatten in:


A. Vervangen van 25 computers
B. Forse uitbreiding van de speelmogelijkheden door het natuurlijk speelterrein en het pannaveld
C. In het onderbouwgebouw werd fors geïnvesteerd door het aanbrengen van nieuwe dakbedekking en vier lokalen werden van een linoleumvloer voorzien


In het mb-gebouw gaat fors geïnvesteerd worden. De start van de werkzaamheden is gepland in juli 2016. De plannen vorderen.


Opbrengsten van ons onderwijs:
De leerlingen worden op diverse manieren getoetst:

 • Toetsen die bij onze methoden horen
 • Landelijk genormeerde tussentoetsen van Cito
 • Landelijke genormeerde toetsen voor groep 8 (de entreetoets en de Eindtoets basisonderwijs)


We kunnen over cursusjaar 2014-2015 het volgende concluderen :

 • De tussenresultaten van de school zijn voldoende tot goed; bijna alle onderdelen scoren boven de inspectienorm
 • Zie voor de onderdelen die de inspectie beoordeelt- bijgevoegde inspectiekaart
 • De individuele scores van leerlingen - bij de eindtoets groep 8 - zet Cito af op een lijn van de 501-550) onze leerlingen scoorden tussen de 517 en de 550.
 • Dan berekent de inspectie het gemiddelde van alle leerlingen (op de Lichtboei 533.5)en vergelijkt dat met een landelijke norm
 • Bij een inspectiebezoek (eens in de vier jaar) wordt beoordeeld of alle leerlingen in die leerjaren moeten meetellen ; uitgezonderd mogen bijvoorbeeld worden : Leerlingen die een eigen leerlijn volgen, of die korter dan twee jaar bij ons op school zijn.
 • Dan heeft de inspectie/ministerie de scholen ingedeeld in 100 beoordelingsgroepen. (die indeling wordt gemaakt op basis van het opleidingsniveau van de ouders)
 • De Lichtboei zit in de op één na hoogste groep; dat betekent; van onze school verwacht men bijna de hoogste score (0,1 onder de hoogste norm)
 • Natuurlijk is dat een compliment/uitdaging en ook elk jaar weer heel spannend.
 • De norm voor 2014-2015 was : 535,1
 • Daar zaten we dit jaar dus 1,6 punt onder (als we ook onze zorgleerlingen meetellen)

Echter:

 • Belangrijker is :
 • Vaststellen welke onderdelen nog beter kunnen :
 • Dit jaar spelling
 • En daar met z’n allen aan trekken !
 • Wij gaan er voor !

Waar gingen de groep 8 leerlingen (44) van de Lichtboei naar toe:

 • Basisberoepsgericht( 2 )
 • Kaderberoepsgericht (9)
 • Theoretische Leerweg (13 )
 • Havo (15)
 • VWO (5)

Vanuit de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden we op de hoogte gehouden betreffende de prestaties van onze ‘oud-leerlingen’. Onze leerkrachten groep 8 proberen hun adviezen zorgvuldig en goed te doen; ( blijkens het compliment van één van de scholen voor VO. Deze ontving in drie jaar 132 Lichtboeiers, daarvan ‘stroomden twee leerling af’/ één leerling stroomde op; de rest zit nog steeds op het geplaatste niveau.
Aan het eind van cursusjaar 2014-2015 maakten we de Cito-toetsen in alle leerjaren.
Als bijlage hebben we aan het eind de inspectiekaart geplaatst. Dit zijn de onderdelen die de inspectie beoordeelt. Samenvatting daarvan : Alle onderdelen zijn voldoende tot goed behalve begrijpend lezen in leerjaar 6, dat zit er enkele tienden onder en zal in dat leerjaar (huidige groep 7) direct opgepakt worden.


Hoofdstuk 5
Basis van je toekomst….
           Gericht op anderen
De Lichtboei is één van de dertien scholen van de SCPO. (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder)
Vanuit het SCPO kantoor worden we volop ondersteund om alles rond te krijgen (materieel / personeel)
Samen met , dhr. A. van Hove (College van Bestuur) de personeelsfunctionaris Ineke vd Sijde/Wubby vd Horst/Janny Staring en de collega directeuren van andere scholen is weer volop gewerkt aan nieuw beleid.
Zo mocht cursusjaar 2014-2015 weer een vruchtbaar jaar worden en hopen we de basis van de toekomst van leerlingen, samen met de ouders en onder Gods zegen, verder gelegd te hebben.


Hoofdstuk 6
Basis van je toekomst ……
Planning voor dit schooljaar :
Terugkijken en weer vooruitzien. Het afsluiten van een jaar vraagt (vooraf al) om het plannen van een nieuwe cursus. ‘Plan-Do-Check-Act’
Plannen maken/uitvoeren/controleren/ (zonodig) bijstellen en weer verder handelen.
Tegenwoordig vaak P-D-T :
‘Plan-Do-Trust ……. Vertrouwen dat het goed komt !
Cursusjaar 2015-2016 draait al weer op volle toeren.

Basis van je toekomst….. Het team:
Een groot team 28 personen waarvan 24 vrouwen en 4 mannen.
Veel dank ben ik/zijn we verschuldigd aan hen: ‘De mensen op de werkvloer’, zij die alles moeten uitvoeren.
‘Het is topsport’
Er komt steeds meer bij, zeker administratief, terwijl de hoofdtaak is en blijft:

‘Goed onderwijs geven’

Als schooldirecteur dank ik jullie voor de grote inzet.
Dat we oog blijven houden voor onze (naaste) collega en dat we als team onder Gods Zegen mogen verder bouwen aan goed Christelijk onderwijs.

Emmeloord, november 2015


Gerrit Knijnenberg-directeur-


Bijlage: eindresultaten van alle groepen 2014-2015