Jaarverslag 2013-2014

 

Hoofdstuk 1 : Het motto van de Lichtboei

 

          ‘Basis van je toekomst’

 

De verslagen van de afgelopen jaren staan steeds in het teken van ons motto.

Als we terugblikken naar 2013-2014, dan zijn er enkele grote aandachtspunten te noemen:

1.      De verdere ontwikkeling tot Kindcentrum
2.     
De bezoeken van inspectie en interne auditgroep

3.     
De doorontwikkeling van ons onderwijs

4.     
Concrete visie-ontwikkeling, bijvoorbeeld ‘hoe communiceren we met elkaar (op papier of nog meer digitaal?)/ zijn onze schooltijden nog actueel enz.

 

Wat is er mooier dan dagelijks bezig te kunnen zijn met opvoeding en onderwijs van en aan onze kinderen : De nieuwe generatie …..en zo te bouwen aan hun toekomst en die van onze maatschappij.

 

Basis van je Toekomst;

We zijn / we vormen een Christelijke school; dat betekent dat we ‘De Toekomst’ ook met een hoofdletter kunnen schrijven:

Vanuit onze identiteit, verwoord in visie en missie van onze school- spreken we ook dagelijks over zaken die dieper en groter zijn dan een maatschappelijke toekomst op deze aarde.  Dat werd dit jaar weer zichtbaar in :

 • We vertelden de verhalen uit de Bijbel
 • We spraken over het volgen van Jezus
 • We werkten vanuit Bijbelse waarden en normen
 • We hielden een jaaropening / dagopeningen en -sluitingen
 • We vierden het Kerst- en Paas- en  Pinksterfeest
 • Twee keer hielden we in samenwerking met de Fontein en de Jeruzalemkerk een Kerk- / school- en gezinsdienst.

Een christelijke school …… dat betekent niet dat de hele schoolbevolking hetzelfde denkt en handelt.  Respectvol willen we omgaan met al die verschillen.

 

 

Hoofdstuk 2 :

Basis van je toekomst….. de leerlingen:

Daar draait het allemaal om:

Ons onderwijs is gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen.

Het afgelopen cursusjaar hebben we wat dat betreft geïnvesteerd in alle leerlingen. Maar we hadden  ook speerpunten :

 • Op basis van inspectie- en auditbezoek hebben we die speerpunten (aansluitend) geformuleerd; wat gaat goed en waar kan het beter)
 • Daarnaast zijn we verder gegaan in de lijn van ons schoolplan en schooljaarplan
 • Zie voor een concrete uitwerking van al die onderwerpen verderop in het jaarverslag

 

Ontwikkelingen Passend Onderwijs:

We hebben het jaar voorafgaand aan

1 augustus 2014 goed gebruikt.

Ook de Lichtboei wil leerlingen een passende plek bieden.

De laatste jaren zijn we volop bezig geweest met het realiseren van een passend onderwijsaanbod. 

Er is in de afgelopen jaren veel  geïnvesteerd in verfijnen van het onderwijs voor leerlingen met een indicatie. De structuurgroep kreeg een vervolg.

Aangezien het verwijzingspercentage naar het Speciaal Onderwijs in onze regio vrij hoog is geweest, heeft het samenwerkingsverband zich eerst ten doel gesteld om dit financiële vraagstuk op te lossen. Daarnaast is men bezig met de vraag :  “Hoe kunnen de financieringsstromen zo gaan lopen dat de zorgmiddelen op de plek komen bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dat hield o.a. in dat we aan het eind van het cursusjaar moesten meedelen dat er minder geld beschikbaar zou komen voor de structuurgroep.  

Ook in de lijn van passend onderwijs is de aandacht voor leerlingen die  meer- of hoogbegaafd zijn.

 

We zijn verder gegaan met de ingezette lijn :

   Compacten / Levelwerken / Plusgroepen

Elk jaar houden we in de tweede schoolmaand een evaluatiemoment om met de ouders van deze leerlingen hierover te brainstormen.

Leerlingen met dyslectische kenmerken :

Voor deze leerlingen wordt het ‘Dyslexievolgdocument’ (DVD)bijgehouden.

Onze dyslexiecoach -een leerkracht met deze speciale taak- spreekt af en toe met deze leerlingen, daarnaast besteden de leerkrachten nog meer tijd aan instructie.

Het invoeren van de nieuwe methode Timboektoe heeft de eerste resultaten opgeleverd.

 

Opbrengstgericht Werken:   (OGW)

Onderwijs en naar school gaan is leuk, uiteindelijk gaat het om twee kernzaken :

 • Het welbevinden van de leerlingen
 • Het boeken van leerresultaten

Onze hele Stichting (alle dertien scholen)-dus ook de Lichtboei- zijn volop gericht op ‘opbrengstgericht werken’.

Dat houdt in :

 • Leerlingen krijgen een vast aanbod van toetsen                                          
 • Toetsen en resultaten worden geanalyseerd
 • We beoordelen of leerlingen en daarmee de groep en de school op een goed niveau zitten
 • Er worden maatregelen genomen als dit niet het geval blijkt te zijn
 • Daarnaast worden de successen gevierd.

 

Natuurlijk vormen computerprogramma’s en leerlingvolgsystemen daarbij een heerlijk hulpmiddel.

Dat betekent dat ook op de Lichtboei gewerkt wordt met Parnassys / in de teamkamer hangt sinds dit jaar een ‘datamuur’; waarop de Lichtboeiresultaten inzichtelijk worden gemaakt.

Om de kwaliteit van de SCPO  (en daarmee ook de Lichtboei) te screenen, werken we sinds 2012 met interne audits, waarbij directeuren en ib-ers van andere scholen, de hele school ‘doorlichten’.  De Lichtboei kreeg in oktober van dit cursusjaar zo’n audit. In september hadden we inspectiebezoek gehad; samenvattend werd het volgende vastgesteld: 

 

Conclusies: Audit en inspectie :

Wat gaat goed op de Lichtboei :

De Lichtboei mag volgens de externe bezoekers trots zijn op :

 • De ontwikkeling van het onderwijs
 • Het functioneren van het team
 • De structuurgroep
 • Het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • De eenheid in (leerkracht-)mappen en afspraken
 • De resultaten zijn op niveau

Waar kan de Lichtboei nog winst boeken :

 • De verwoording van evaluaties in papieren groepsplannen
 • Het nog beter volgen en maken van plannen voor de leerlingen die D en E scores laten zien

Wat is er gedaan met alle conclusies :

 • Er is een plan van aanpak geschreven
 • Conclusies en plan van aanpak zijn besproken in het team en met het College van Bestuur
 • Het team is direct gestart met de aanpak van de verbeterpunten
 • Heel concreet is dat zichtbaar in groepsplannen en ‘Ontwikkelingsperspectieven’

 

Ontwikkelingen van onze school

Op 1 oktober 2013 hadden we  376 leerlingen.

De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs bedraagt in deze jaren tussen de vijftig en zestig.

De instroom van vierjarigen ligt de laatste jaren zo rond de veertig.

Dat betekent dat we elk jaar zo’n twintig leerlingen minder op school hebben.

In dit cursusjaar verdeelden we de leerlingen over 16 groepen en we vormden de structuurgroep.

In maart 2014 zijn we een instroomgroep gestart, deze groeide uit van zes leerlingen in maart, naar twintig leerlingen in juni 2014.  

De geleidelijke daling van het aantal leerlingen betekent dat we passend gehuisvest zijn en dat er over niet al te lange tijd stap voor stap een einde komt aan de noodgebouwen.

 

Van basisschool naar kindcentrum :

 

 De afgelopen twee jaar hebben we een pilot gedraaid : ‘op weg naar een Kindcentrum’.

Als partners zitten daar in :

 • SKN : Kinderdagverblijf Schanulleke / BSO ‘De Boemerang’
 • SPN : Christelijke peuterspeelzaal ‘De Ukkenburcht’
 • SCPO : Christelijke basisschool ‘De Lichtboei’

 

Onder de werknaam : ‘Kindcentrum Espelervaart’ zijn de volgende zaken opgepakt:

 • Maandelijks vergadert de werkgroep
 • De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld (en in september  2013 ondertekend)

 

 

 • Het plan van aanpak is klaar
 • We werken met een activiteitenkalender met aanbod op diverse terreinen na schooltijd (sport en spel/muziekatelier/workshops/computertypen)
 •  Er is een bewuste keuze gemaakt voor ‘natuurlijk spelen’ ; dat betekent dat het verbindende grasveld tussen school en kinderdagverblijf vol gezet wordt  met deze speelattributen
 • 2013-2014 hebben we gebruikt om dit plan voor te bereiden met gemeente en buren
 • We zijn nu een proces gestart om inhoudelijk (onderwijs en opvoeding)meer op één lijn te komen
 • Dit proces zal getrokken worden door de werkgroep ‘pedagogische afstemming’ / de ib-ers / de teams

 

 

Zijn onze (school-)tijden nog actueel :

In cursusjaar 2012-2013 zijn we gestart met een ouderpanel met als thema :

-        Zijn onze schooltijden nog actueel ?
-        Welke tijden hanteren we als kindcentrum ?

Dit ouderpanel werd in de loop van dat schooljaar omgevormd naar een werkgroep.

Op professionele wijze werd vergaderd / enquêtes uitgezet etc.

Veel tijd werd ook besteed aan het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van het continurooster en gelijke schooltijden voor alle groepen.

Bij een eventuele overgang zou ook sprake zijn van een transitierooster om voor de diverse groepen niet te weinig lesuren te draaien.

Aan het eind van dit proces is de uitkomst geworden :

-        De schooltijden laten we de eerste vier jaar, zoals we die nu hebben.
-        We gaan niet naar een continurooster, maar laten het overblijven tot een keuze, zoals dat nu geregeld is
-        Wel gaan we met de leerlingen van groep 2 meer lesuren draaien (vanaf 1 augustus 2014 gaan zij ook de maandagmiddag naar school

We mogen de ouders van de werkgroep erg dankbaar zijn voor hun inzet en goede communicatie !

 

 

Wat deden we onderwijskundig nog meer :

 • Het team vervolgde het  proces ‘invoer werken met groepsplannen’. We hebben dit werken op drie niveaus nu over alle hoofdvakken uitgerold
 • Ons programma voor ‘leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem’ (het bijhouden van de leerresultaten van de kinderen) werd verder uitgebouwd (we spreken dan over het programma ‘Parnassys’)
 • Invoer van de nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen : Timboektoe
 • Invoer taak- / planbord bij de groepen 1-2; tevens spreken we in de onderbouw uitvoerig over de ‘werkles’
 • Steeds meer werken we met ‘beeldcoaching’; dat betekent dat de intern begeleider regelmatig met de camera in groepen komt / opnamen maakt en deze met de leerkracht bespreekt
 • In de lijn van de aanbevelingen van inspectie- en auditteam werd het werken met Ontwikkelingsperspectieven volop uitgebouwd.

 

Hoofdstuk 3

Basis van je toekomst…. de ouders

In de hal van onze school hangt een motto:

 ‘.. hier werken ouders en school samen….’

Een leerling boekt de beste resultaten als hij/zij met plezier naar school gaat en ….. als de communicatie tussen ouders en school goed is.

Ook blijkt dat bij inzet van de ouderkwaliteiten en bij inbreng van de visie van de ouders….. de school / het onderwijs / de organisatie op een hoger niveau komen en dat was ook in 2013-2014 het geval.

Een aparte plaats ruimen we in voor de volgende vier geledingen :

 Jaarverslag Medezeggenschapsraad :

De MR van De Lichtboei heeft ongeveer één maal per maand  vergaderd over lopende zaken waarover de MR advies of instemmingsrecht heeft. Op een gemiddelde vergadering worden de lopende zaken op de school besproken. Als standaard bespreekpunten ontvangen we van Gerrit Knijnenberg ‘De punten vanuit de schoolleiding’ . Hierbij moet worden gedacht aan personele zaken, de formatie van de klassen (met name aan begin en eind van het schooljaar), wat zijn de speerpunten waar het team onderwijzers in een periode extra aandacht aan geeft.  Maar ook het bespreken van activiteiten van ouderpanels, gebouw-technische aspecten en leerstof .  Bij belangrijke zaken als begroting en formatie is er ook dit schooljaar weer  een  extra toelichting gegeven en is ook na deze toelichting en bevraging  instemming gegeven door de MR. Daarnaast zijn er soms nieuwe ontwikkelingen die in een periode een belangrijker plaats op de vergaderingen van de MR innemen. Zo hebben onder andere de onderwerpen Kind centrum en herindeling schoolplein, een belangrijke rol gespeeld tijdens MR vergaderingen.  Deze onderwerpen zal ook in het nieuwe seizoen een prominente  plaats innemen. Wat betreft de bezetting van de MR, is de oudergeleding flink gewijzigd.  Aan het einde van het seizoen hebben Harko van Groningen en Richard Verhoef afscheid genomen van de MR, de vrij gekomen plaatsen zijn ingenomen door Andre Kromkamp en Jolanda Arendts. Aan de zijde van de personele afvaardiging werd juf Daniëlle van der Veeken afgevaardigd. 

Als MR proberen we alle verschillende belangen die er zijn, zo goed mogelijk te behartigen. Bij deze  terugblik  daarom  ook de oproep voor het nieuwe jaar; zijn er onderwerpen die u belangrijk vindt, meld het ons, dan kunnen we die meenemen op onze vergaderingen.

Namens de MR, Rob Aalders.

Sportcommissie :

Sport staat op de Lichtboei ook hoog in het vaandel. Het mee doen aan sporttoernooien geeft voor leerlingen een extra dimensie.

Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, als zij de kar trekken in organisatie in dit allemaal realiseerbaar :

Scholencross / Zaalvoetbal / Dammen / Korfbal / Schoolvoetbal / zwemestafette / Avondvierdaagse.

Mooi toch als je als leerlingen ook hierin je kwaliteit kunt laten zien / plezier beleeft en gezond bezig bent !

 

 

Jaarverslag Klankbordgroep
De klankbordgroep heeft het afgelopen jaar ongeveer  één keer in de zes weken vergaderd. Inhoudelijk waren de activiteiten vergelijkbaar met die van vorig jaar. Als klankbordgroep hebben wij ook dit jaar weer onze meningen gegeven en ideeën aangedragen over de jaarlijks terugkerende onderwerpen als personeelsbezetting, groepsindelingen, cito scores, de diverse activiteiten, speciaal onderwijs, enz.  Alle vergaderingen verliepen wederom in een prettige en constructieve sfeer.

Emmy Peursum nam dit jaar afscheid; wij danken haar van harte voor haar jarenlange inzet! De groep bestaat nu nog uit vijf personen wat ruim voldoende is.

Het komende jaar zal de samenstelling van de klankbordgroep voor een aantal vergaderingen  worden uitgebreid met afgevaardigden van de andere participerende partijen in Kindcentrum Espelervaart.

Namens de klankbordgroep, Paul Crielaard.

De Activiteitencommissie

Verzette weer onnoemlijk veel werk:

 • Kinderrommelmarkt
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering en de andere christelijke feesten
 • Kleuterfeest
 • Schoolreizen

Door hun inzet kunnen leerkrachten zich wijden aan hun hoofdtaak ‘onderwijs geven’ en …………blijft het toch gezellig !

De samenstelling van de AC is de laatste jaren steeds gewijzigd.   We danken de ouders die enorm veel werk hebben verzet !

 

En verder uitten de oudercontacten zich in :

 • We hielden een ouderavond waar we verantwoording aflegden van het onderwijskundig en financieel beleid
 • Tijdens deze avond hebben we drie onderwerpen uitgediept:

      ‘Het onderwijs op drie niveaus’

      ‘De lestijd voor groep 2’

      ‘Meer digitaal communiceren’

 • We hielden een informatieavond in elke groep
 • We hielden een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die instroomden
 • Er waren vier momenten van ‘tien minutengesprekken’
 • Er waren veel oudergesprekken met leerkracht en/of intern begeleider en/of directeur
 • Ouders werkten mee aan ons onderwijs.
 • Voor elke groep waren er twee groepsouders om de zaken tussen ouders/leerkrachten …. ten dienste van de leerlingen te coördineren
 • In de vele activiteiten zorgen ouders voor organisatie en hulp; we denken bijvoorbeeld aan de vele sporttoernooien/ excursies etc.
 • We hielden diverse ouderavonden in groepen waar even wat meer aandacht nodig was
 • We planden ouderwerkochtenden om het natuurlijk spelen van de grond te krijgen

Kortom:  Samen met ouders zijn we tot grote dingen in staat !

 

 

Hoofdstuk 4:

Basis van je toekomst …..

           de leerkrachten…..

Verantwoord onderwijs kunnen bieden aan leerlingen, betekent ook:

‘als leerkracht je verder blijven ontwikkelen’.

Het hele team en individuele leerkrachten werden geschoold op diverse terreinen.

Daarbij waren ook zaken waarin leerkrachten zich verder wilden specialiseren of bekwamen.

Intern hielden we enkele studiedagen en – dagdelen.

 

Kwaliteitszorg :

We houden de kwaliteit van onze school op diverse manieren in beeld :

De laatste tevredenheidspeilingen (2010) kende veel pluspunten en die scoorden allemaal ver boven de 90% ; de verbeterpunten zitten ver onder de 20 % en dat stemt tot tevredenheid. Veel van die verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt.

D.m.v. diverse korte enquêtes / ouderpanels etc. blijven we de visie van de ouders op onze school nauwlettend volgen.  Door analyse van de leerresultaten blijven we koersen op  verdere verhoging van de leeropbrengsten.

(zie hiervoor ook het hoofdstuk opbrengsten)

De volgende tevredenheidspeiling zal in 2014 afgenomen worden; de belangrijke opbrengsten hieruit zullen meegenomen worden in het op te stellen schoolplan 2015-2019.

Investeringen in gebouw en onderwijs:

De extra investeringen zijn samen te vatten in:

 1. Vervangen van 25 computers
 2. Vernieuwing spel- en ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters
 3. In het onderbouwgebouw werd fors geïnvesteerd in nieuwe kozijnen en enkele nieuwe linovloeren
 4. Het mb-gebouw werd uitgerust met een nieuwe cv-ketel

In het bovenbouwgebouw zal fors geïnvesteerd moeten worden. (kozijnen / cv-leidingen-radiatoren / dak / plafonds / vloerbedekking zijn aan vervanging toe)

In het najaar van 2014 worden hierover besluiten genomen.

 

Opbrengsten van ons onderwijs:

Onze onderwijsopbrengsten worden vooral gemeten door middel van :

 1. Methodegebonden toetsen
 2. Tussentoetsen leerlingvolgsysteem
 3. Entreetoets Cito
 4. Eindtoets Cito groep 8

Bijna alle toetsen lagen op of boven de norm van de inspectie. 

De resultaten van de tussentoetsen spelling en (begrijpend)lezen verdienden de meeste aandacht. Binnen het team hebben we dit geanalyseerd en een plan van aanpak gemaakt, dat zijn eerste vruchten afwerpt.

Leerkrachten gaan steeds meer resultaten analyseren en doelstellingen formuleren; een goede ontwikkeling.

Het resultaat van de Cito-eindtoets van de leerlingen groep 8 was dit jaar:  532,8          gemiddeld.     

Dit jaar gaf het Cito ook weer een correctie aan op basis van ‘leerlinggewicht’, men komt dan voor onze school op :  532,7

Die scores liggen net onder het landelijk gemiddelde; (en het vereiste inspectie- niveau). Gezien het aantal leerlingen met extra ondersteuning was dit een verwachte uitslag.

Waar gingen de groep 8 leerlingen (58) van de Lichtboei naar toe:

 • Basisberoepsgericht( 2 )
 • Kaderberoepsgericht (11)
 • Theoretische Leerweg (21  )
 •  Havo (18)
 •  VWO (6)

Vanuit de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden we op de hoogte gehouden betreffende de prestaties van onze ‘oud-leerlingen’.  Onze leerkrachten groep 8 proberen hun adviezen zorgvuldig en goed te doen.  Van één van de scholen voor voortgezet onderwijs kregen we het volgende compliment :. Deze ontving in drie jaar 132 Lichtboeiers, daarvan ‘stroomden twee leerling af’/ één leerling stroomde op; de rest zit nog steeds op het geplaatste niveau.

Aan het eind van cursusjaar 2013-2014 maakten we de Cito-toetsen in alle leerjaren.

Als bijlage hebben we aan het eind de inspectiekaart geplaatst. Dit zijn de onderdelen die de inspectie beoordeelt. Samenvatting daarvan : Alle onderdelen zijn voldoende tot goed behalve begrijpend lezen in leerjaar 6, dat zit er enkele tienden onder en zal in dat leerjaar (huidige groep 7) direct opgepakt worden.

 

Hoofdstuk 5

Basis van je toekomst….   

             Gericht op anderen

De Lichtboei is één van de dertien scholen van de SCPO. (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs – in de Noordoostpolder)

Vanuit het SCPO kantoor worden we volop ondersteund om alles rond te krijgen. Veel zaken op materieel-  en personeelsterrein worden met hen doorgenomen.

Met dhr. van Hove (College van Bestuur) de personeelsfunctionaris-I. vd Sijde- / Wubby vd Horst en de collega directeuren van andere scholen is weer volop gewerkt aan nieuw beleid.

Zo mocht cursusjaar 2013-2014 weer een vruchtbaar jaar worden en hopen we de basis van de toekomst van leerlingen  verder gelegd te hebben. (en dat alles in samenwerking met de ouders en onder Gods onmisbare zegen)

 

Hoofdstuk 6

Basis van je toekomst ……

     Planning voor dit schooljaar :

Terugkijken en weer vooruitzien. Het afsluiten van een jaar vraagt (vooraf al) om het plannen van een nieuw cursusjaar. In onderwijskringen wordt vaak gezegd : ‘Plan-Do-Check-Act’

Plannen maken / uitvoeren / controleren / (zonodig) bijstellen en weer verder handelen.

Cursusjaar 2014-2015 draait al weer op volle toeren.  

 

Basis van je toekomst….. Het team:

Een groot team 35 personen waarvan 31 vrouwen en 4 mannen……….

Veel dank ben ik/zijn we verschuldigd aan het hen. ‘De mensen op de werkvloer…..’ zij die alles moeten uitvoeren.

                   ‘Het is topsport’

Er komt steeds meer bij, zeker administratief, terwijl de hoofdtaak is en blijft:

 

                ‘Goed onderwijs geven’

 

Als schooldirecteur dank ik jullie voor de grote inzet.

Dat we oog blijven houden voor onze (naaste) collega en dat we als team onder Gods Zegen mogen verder bouwen aan goed Christelijk onderwijs.

 

Emmeloord, oktober 2014

Gerrit Knijnenberg -directeur-


Bijlage inspectiekaart op basis van de toetsen juni 2014 ; eind schooljaar 2013-2014: